Russian Emirates # 14 (Jule - August 2006) - page 156

???
??????
???
(Ambulance): 998 999
(Fire Department): 997
(Police): 999
(Water): 991
???
??????
???????
? ?
??I??A
EIECOII?E EIIAAI?EA
AAAI?OAA
.: (02) 672-17-97,
: 678-87-31, P.O. Box: 8211
(...)
EIECOII?E AIEI?CA?A
?ACEIIIIAU
.: (02) 445-33-99,
: 445-11-31, P.O. Box: 30337
-
EIECOII?E ??I?AE?
.: (02) 632-75-86,
: 632-75-06, P.O. Box: 45714
EIECOII?E AIEI?CA?A
?AAI??AAA?E
.: (02) 666-28-48,
: 666-31-50, P.O. Box: 45766
EIECOII?E II?EAEAII?E?
.: (02) 634-44-74,
: 634-72-77, P.O. Box: 43422
EIECOII?E ?IEAEAA
.: (02) 676-92-22,
: 676-48-88, P.O. Box: 6358
I??A
?AEAI?COEEA EEIICOII?E
EIIAAI?EA AAAI?OAA
.: (04) 223-12-72,
: 223-15-85, P.O. Box: 39229
.
?AEAI?COEEA EEIICOII?E
?A?NII?E?
.: (04) 224-24-62,
: 224-24-82, P.O. Box: 14180
.
?AEAI?COEEA EEIICOII?E
AI?AAII?E?
.: (04) 297-24-48,
: 297-02-42, P.O. Box: 33897
.
-
?AEAI?COEEA EEIICOII?E
?A?A?AII?E?
.: (04) 394-74-00,
: 394-52-34, P.O. Box: 53432
.
-
-
???????
????? ???
AE?II?EAEI IIIAAE? A
?EEEAIOAI?E?E E?I?AIAE??
() (Dubai Government's
Department of Tourism &
Commerce Marketing)
.: (04) 223-00-00
?AAAIE?IEAE?A
?UIEEEIII??U
AE?II?EAEI
?I?AA?EI?EA ??A?OAA
(Dubai International Airport
Department of Civil Aviation)
.: (04) 216-25-25, 224-55-55
?IEAOAE?CAIAII??U
.: (04) 221-55-55, 800-45-67
( )
?E?EAE?U
U?EEEEAOAI??U AEE?
?AA?ACO ?CA?
.: (04) 881-11-23, 8050162/63
( )
?E?EAE?U
U?EEEEAOAI??U AEE?
???IAA? ?UIEEEII?
.: (06) 557-00-00,
: 557-10-10
?E?EAE?U
U?EEEEAOAI??U AEE?
???IAA? EII ?EIAU?
.: (06) 526-33-33,
: 526-34-44
?EEAAEEEA IEI??CAEAA
( ):
.: (04) 345-55-55,
: 345-04-60
EI?E??U E?C?I?
I??U
.: (04) 228-00-00
EI?E??U E?C?I?
??IAAA
.: (06) 554-14-44
?AEII?COEEA
EECAOAAI?EA
IEI??CAEAAI??U
,
(General Department of
Organizations,
Protective Security and
Emergency)
.: (04) 344-99-99
??OAA EIAAC AEIEAEE?E
A?AAAEAU
(Gen. Dept. of Traffic)
.: (04) 201-37-00
??OAA EIAAC
?IAEAE?CAIIA?A
(Gen. Dept. of Criminal
Investigation)
.: (04) 201-34-00
??EEEEAOAI?AA
AAE?II?EAEII??U
.: (04) 222-99-22
??????
?????
?III?AA ?EAI?I??
,
.: (04) 229-79-55, 229-79-56
.: (050) 788-63-39, (050) 845-00-45
EIIAAI?EA AE?EIE?OAEE
EEA ??AEIII?E ?E?EIIA?
.: (04) 332-88-90, 332-88-96
???
??? ??UIE?CEI? u
EIIAAI?AA ??A?CAEAA?
.: (04) 222-22-45,
: 222-77-71
-
.: (02) 627-17-26
.: (06) 572-19-91
?OAEE?COE?U
??A??EEE?EAU ???
??EAIAAII?
(Emirates Airline)
.: (04) 214-44-44, : 295-72-67
- , :
.: +7 (095) 783-40-95
??A??EEE?EAU ?A?AIO?
.: (04) 228-21-99,
.: (050) 645-38-04,
.:(06) 555-91-76
5&-&1)0/&
Directory
FC...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,IBC,BC
Powered by FlippingBook