Business Emirates #100 (June - July 2023)

EVENT _____________________________________________ 58. ͹ͺǦˢ ˆˑˇˑ˅˜ˋː˃ ʑˈˎˋˍˑˌ ʞˑ˄ˈˇ˞ | Victory Day Celebration in Dubai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AGENDA _____________________________________________ 08. ʒˎ˃˅˞ ʛʗʓ ʟʣ ˋ ʝʏʬ ˅˔˕˓ˈ˕ˋˎˋ˔˟ ˅ ʙˈˌ˒˕˃˖ːˈ 08. ʑ ʓ˖˄˃ˈ ˒ˑ˔˕˓ˑˢ˕ ˍ˓˖˒ːˈˌ˛ˋˌ ˃ˠ˓ˑ˒ˑ˓˕ ˏˋ˓˃ 10. ʡˑ˅˃˓ˑˑ˄ˑ˓ˑ˕ ˏˈˉˇ˖ ʟˑ˔˔ˋˈˌ ˋ ʝʏʬ ˅˞˓ˑ˔ ˅ ˛ˈ˔˕˟ ˓˃ˊ ˊ˃ ˒ˢ˕˟ ˎˈ˕ MAIN TOPIC _____________________________________________ 12. ʞˑ˕ˑˎˑˍ ˇˑˎˆ˃ | What's in US debt ceiling deal? COVER STORY _____________________________________________ 20. ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ ʞˈ˔˕˓ˢˍˑ˅ǡ ‡”–‹…ƒŽ ‘•’‹–ƒŽ‹–›ǣ Ǽʛ˞ ː˃˙ˈˎˈː˞ ː˃ ˅ˈ˓˕ˋˍ˃ˎ˟ː˞ˌ ˅ˊˎˈ˕ǽ 58 20 PROPERTY _____________________________________________ 28. ʛˈˆ˃ˑ˔ˑ˄ːˢˍˋ ˔ ˅ˋˇˑˏ ː˃ ˎ˃ˆ˖ː˖ | Tilal Al Ghaf 30. ʟˈˍˑ˓ˇ ˊ˃ ˓ˈˍˑ˓ˇˑˏ | IMEX Real Estate EXPERT _____________________________________________ 34. ʙˎ˖˄ ˔˅ˈ˓˘˄ˑˆ˃˕˞˘ | How much wealth gets you into the global top 1%? 36. ʤ˃˄ ˇˎˢ ˘ˈˇˉǦ˗ˑːˇˑ˅ | Dubai Emerges as the Next Global Hedge Fund Hub 40. ʞ˓˃˅ˑ ː˃ ˋˊˏˈːˈːˋˢ | Why a Growth Mindset is Essential to Success 46. ʜ˃ˎˑˆˋ ˒˓ˋ ˓ˈˎˑˍ˃˙ˋˋǣ ˍ˃ˍ ˋˊ˄ˈˉ˃˕˟ ˑ˛ˋ˄ˑˍǫ | Relocation & Taxes: Facts Everyone Should Know MOVEMENT _____________________________________________ 52. ʜˈ˗˕˟ ˅ˈˍ˃ | Main trends and drivers to watch in the Middle East 28 CONTENT 6 / -81( ێ -8/< BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=