Business Emirates #85 (December 2019 - January 2020)

КАК ПРОЙТИ НАЛОГОВУЮ ПРОВЕРКУ БЕЗ БОЛИ? ʙʝʜʔʥʹͲͳͻʒʝʓʏʠʡʏʜʔʡʝʦʔʟʔʓʜʝʘʕʏʟʙʝʘʞʝʟʝʘʓʚʮʠʞʔʥʗʏʚʗʠʡʝʑʞʝʜʏʚʝʒʏʛǤ ʞʟʏʑʗʚʏǡ ʑʠʡʢʞʗʑʧʗʔ ʑʠʗʚʢʑʝʏʬʠͳʮʜʑʏʟʮʹͲͳͺʒʝʓʏǡ ʞʝǧʞʟʔʕʜʔʛʢʝʠʡʏʑʚʮʭʡʛʜʝʒʝʑʝʞʟʝʠʝʑǡ ʏʑʔʓlzʝʧʗʐʙʏʑʝʡʦʔʡʜʝʠʡʗ ʛʝʕʔʡ ʓʝʟʝʒʝ ʝʐʝʘʡʗʠlz ʞʟʔʓʞʟʗʜʗʛʏʡʔʚʮʛǤ ʙʝʛʞʏʜʗʮ ʟʏʖʩʮʠʜʮʔʡ ʓʚʮ ʬʛʗʟʏʡʠʙʝʒʝ ʐʗʖʜʔʠʏǡ ʙʏʙ ʜʔ ʝʐʕʔʦlzʠʮ ʞʟʗ ʞʝʓʒʝʡʝʑʙʔ ʗ ʠʓʏʦʔ ʝʡʦʔʡʜʝʠʡʗ ʗ ʞʟʗ ʞʟʝʤʝʕʓʔʜʗʗ ʜʏʚʝʒʝʑʝʘ ʞʟʝʑʔʟʙʗǤ EXPERT 36 / DECEMBER – JANUARY 2020 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=