Business Emirates #88 (August - November 2020)

w w w . b u s i n e s s e m i r a t e s . a e | B U S I N E S S E M I R A T E S M A G A Z I N E | w w w . r b c d u b a i . o r g ŠšŤƇŢũ 6464 q ŦŧžŰŨƀ 6464 L . .-, 645= q ('/ & + 6464 9 772077 090000 Ơžž űŠšŷƅƀŧŦ ŨŧŢŢŷŷ на Global Village ſŵŧŦŧťŷŵŠ Leveraging the Experience Economy 3 ( !'% "( À place where changes are made Cover Story Special Topic 2'2 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=