Business Emirates #89 (December 2020 - Januay 2021)

КАК АРЕНДОВАТЬ СУПЕРКАР В ДУБАЕ? Î òîì, íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå, âûáèðàÿ è ðîñêîøü, è ñðåäñòâî ïåðå- äâèæåíèÿ íà âðåìÿ îòïóñêà, ðàññêà- çàë íàø ýêñïåðò, îñíîâàòåëü è âëàäåëåö îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ñåðâèñîâ àðåíäû àâòîìîáèëåé â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ Paddock Rent A Car Ðóñòýì Ìàðõèåâ. Êîìïàíèÿ Paddock Rent A Car íà ðûíêå ÎÀÝ – óæå 5 ëåò. Ñåãîäíÿ àâòîïàðê íàñ÷èòûâàåò áîëåå 200 ñîáñòâåííûõ àâòîìîáèëåé, âêëþ÷àÿ ñóïåð- êàðû Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls Royce, à òàêæå âíåäîðîæíèêè Mercedes GL- êëàññà è Range Rover. Ñåðâèñ àðåíäû äîñòóïåí â äâóõ ýìèðàòàõ – Äóáàå è Ðàñ-Àëü-Õàéìå. ʑ ʒʟʢʞʞʢʙʝʛʞʏʜʗʘ ʑʤʝʓʗʡǣ ʠˈ˓˅ˋ˔ ˓ˈˏˑː˕˃ ˋ ˕ˡːˋːˆ˃ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈˌ Gulf Foil Detailing ʙˑˏ˒˃ːˋˢ ˒ˑ ˒˓ˑˍ˃˕˖ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈˌ ˠˍˑːˑˏǦ ˍˎ˃˔˔˃ ”‹„—–‡ ‡– ƒ” ʠ˕˃ː˙ˋˢ ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ ˋ ˏˑˌˍ˃ ƒ††‘… —–‘ ‡”˜‹…‡ ʠˈ˓˅ˋ˔ ˒˓ˑˍ˃˕˃ ˎˋˏ˖ˊˋːˑ˅ ȋˑ˕ˍ˓ˑˈ˕˔ˢ ˅ ʹͲʹͳ ˆˑˇ˖Ȍ ʏʟʔʜʓʏ ʟʝʠʙʝʧʜʝʒʝ ʏʑʡʝʛʝʐʗʚʮ ʑ ʓʢʐʏʔ ȃ ʬʡʝʜʔ ʠʡʟʏʧʜʝǤ ʑʖʮʡlz ʜʏʞʟʝʙʏʡ ʗʡʏʚlzʮʜʠʙʗʘ ʠʢʞʔʟʙʏʟ ʠ ʟʝʠʠʗʘʠʙʗʛʞʏʠʞʝʟʡʝʛȃ ʑʝʖʛʝʕʜʝǤ ʝʠʜʝʑʜʏʮ ʖʏʓʏʦʏ ȃ ʝʞʟʔʓʔʚʗʡlzʠʮ ʠ ʐʚʏʒʝǧ ʜʏʓʔʕʜʝʘʙʝʛʞʏʜʗʔʘǧʞʝʠʡʏʑʨʗʙʝʛǤ Ôîòî: Ìàãîìåä Öóðîâ MOVEMENT 60 / DECEMBER – JANUARY 2021 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=