Business Emirates #91 (October - November 2021)

ŋŒŏŔŔŢŌ ŝŏőŒŢ ŏŔŔŕʼnŇŝŏŐ ŖŬŷũŧƆ ũŵŲŴŧ ʼnŵ ũŷŬųƆ ŶŷŵųƂſŲŬŴŴŵŰ ŷŬũŵŲƅŽůů ũ ňŷůŹŧŴůů ŶŵƆũůŲŧŸƃ ŶŬŷũŧƆ żŲŵŶűŵũŧƆ ŻŧŨŷůűŧ ʼnŹŵŷŧƆ ũŵŲŴŧ ŗŧŮũůŹůŬ ŸŬŹů ŭŬŲŬŮŴƂż ūŵŷŵŪ ŶŵūŹŵŲűŴźŲŵ ŹŬųŶƂ źŷŨŧŴůŮŧŽůů řŷŬŹƃƆ ũŵŲŴŧ őŵŴũŬŰŬŷ ŊŬŴŷů śŵŷūŧ ŸŹŧŲ ŷŬũŵŲƅŽůŬŰ ūŲƆ ŧũŹŵųŵŨůŲƃŴŵŰ ŶŷŵųƂſŲŬŴŴŵŸŹů şŬŸŹŧƆ ũŵŲŴŧ ŖŵŸűŵŲƃűź űŲůųŧŹ ŸŹŷŬųůŹŬŲƃŴŵ ųŬŴƆŬŹŸƆ žůŸŹƂŬ ŹŬżŴŵŲŵŪůů ųŵŪźŹ ŶŬŷŬŵŶŷŬūŬŲůŹƃ ŸźƀŬŸŹũźƅƀůŬ ŨůŮŴŬŸ ųŵūŬŲů ů ŶŧŹŹŬŷŴƂ ŶŵŹŷŬŨŲŬŴůƆ ŞŬŹũŬŷŹŧƆ ũŵŲŴŧ ŇũůŧŽůƆ ũƂũŬŲŧ ŶŷŵŽŬŸŸƂ ƄűŵŴŵųůžŬŸűŵŰ ůŴŹŬŪŷŧŽůů Ŵŧ ŴŵũƂŰ źŷŵũŬŴƃ ŖƆŹŧƆ ũŵŲŴŧ ʼn Ūŵūź ůŴŹŬŷŴŬŹŵų ŶŵŲƃŮŵũŧŲůŸƃ ųŲŴ žŬŲŵũŬű ű Ūŵūź ȝ ųŲŷū EXPERT 42 / OCTOBER – NOVEMBER 2021 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=