Business Emirates #92 (February - March 2022)

КАРТЫ АКТИВОВ И ПЕРЕДАЧА КАПИТАЛА ʟʏʠʠʛʝʡʟʗʛ ʝʠʝʐʔʜʜʝʠʡʗ ʞʔʟʔʓʏʦʗ ʙʏʞʗʡʏʚʏ ʠʔʛlzʗ ʐʢʓʢʨʗʛ ʞʝʙʝʚʔʜʗʮʛ ȍʞʟʗ ʕʗʖʜʗ ʗ ʞʟʗ ʜʏʠʚʔʓʠʡʑʔʜʜʝʛ ʞʚʏʜʗʟʝʑʏʜʗʗȎǡ ʑ ʡʝʛ ʦʗʠʚʔ ʠ ʗʠʞʝʚlzʖʝʑʏʜʗʔʛ ʗʜʝʠʡʟʏʜʜlsʤ ʙʝʛʞʏǧ ʜʗʘǡ ʡʟʏʠʡʝʑ ʗ ʠʔʛʔʘʜlsʤ ʣʝʜʓʝʑ ȍ ȎǤ Àâòîð: Ìàêñèì Ñèìîíîâ, ïàðòíåð, ðóêîâîäèòåëü íàëîãîâîé ïðàêòèêè «Äþâåðíóà Ëèãàë», êàíä. þð. íàóê Ñ îñòîÿòåëüíûå ñåìüè èç Ðîññèè èìåþò îáøèðíóþ ãåîãðàôèþ àêòèâîâ ïî âñåìó ìèðó: ýòî ëè÷- íàÿ è êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü, îïåðàöèîííûå áèçíåñû è õîëäèíãè, ÿõòû, ÷àñòíûå ñàìîëåòû è èíâåñòèöè- îííûå ïîðòôåëè â áàíêàõ, äðàãîöåííî- ñòè, ïðåäìåòû èñêóññòâà è ðîñêîøè. Âîçìîæíû íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ïåðå- äà÷è àêòèâîâ ïðååìíèêàì è íàñëåäíèêàì: 1) Ïðèæèçíåííîå äàðåíèå.  Ðîñ- ñèè äàðåíèå íå îáëàãàåòñÿ ÍÄÔË, åñëè ïðîèñõîäèò ìåæäó ÷ëåíàìè ñåìüè è áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè 2) Ïåðåäà÷à àêòèâà ïî íàñëåäñòâó – ïî çàêîíó èëè ïî çàâåùàíèþ.  Ðîññèè íàñëåäîâàíèå íå îáëàãàåòñÿ ÍÄÔË âî âñåõ ñëó÷àÿõ (íåçàâèñèìî îò âèäà ïîëó- ÷åííîãî íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà è íàëè÷èÿ ðîäñòâà ìåæäó íàñëåäîäàòåëåì è íàñëåäíèêàìè). 3) Ïåðåäà÷à êîíòðîëÿ íàä èìóùå- ñòâîì / âëàäåíèÿ ÷åðåç ïåðåäà÷ó àê- öèé èíîñòðàííîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ âëàäååò àêòèâàìè, â àäðåñ ïðååìíè- êîâ/íàñëåäíèêîâ (äàðåíèå àêöèé, îï- öèîí íà âûêóï àêöèé â áóäóùåì). 4) Ñîçäàíèå òðàñòà / ñåìåéíîãî ôîíäà ñ ïåðåäà÷åé â íåãî èìóùåñòâà äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé, íàäåëåíèå ïðååìíèêîâ / áóäóùèõ íàñëåäíè- êîâ ïðàâàìè âûãîäîïðèîáðåòàòåëåé (beneficiaries), êîòîðûå ïîëó÷àò âû- ïëàòó èç ñòðóêòóðû â ñëó÷àå ñìåðòè åå ó÷ðåäèòåëÿ (îñíîâàòåëÿ) ëèáî áó- äóò ïîëó÷àòü ïåðèîäè÷åñêèå âûïëà- òû èç ñòðóêòóðû â áóäóùåì è ïîñëå ñìåðòè ó÷ðåäèòåëÿ (ñ ó÷åòîì åãî èí- ñòðóêöèé óïðàâëÿþùåìó, äàííûõ è çàôèêñèðîâàííûõ ïðè ñîçäàíèè òðàñòà / ñåìåéíîãî ôîíäà). EXPERT 54 / FEBRUARY – MARCH 2022 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=