Business Emirates #92 (February - March 2022)

ДЕНЬ РОССИИ НА «ЭКСПО-2020» ʟʝʠʠʗʮ ʝʡʞʟʏʖʓʜʝʑʏʚʏ ʠʑʝʘ ʜʏʥʗʝʜʏʚlzʜlsʘ ʓʔʜlz ʜʏ Ǿʬʙʠǧ ʞʝǧʹͲʹͲǿǤ ʑ ʡʝʟʕʔʠʡʑʔʜʜʝʘ ʥʔǧ ʟʔʛʝʜʗʗ ʞʟʗʜʮʚʗ ʢʦʏʠʡʗʔ ʞʟʔʓʠʔʓʏʡʔʚlz ʞʟʏʑʗʡʔʚlzʠʡʑʏ ʟʣ ʛʗʤʏʗʚ ʛʗʧʢʠʡʗʜ ʗ ʛʗǧ ʜʗʠʡʟ ʡʝʚʔʟʏʜʡʜʝʠʡʗ ʝʏʬǡ ʒʔǧ ʜʔʟʏʚlzʜlsʘ ʙʝʛʗʠʠʏʟ ʑʠʔʛʗʟǧ ʜʝʘ ʑlsʠʡʏʑʙʗ ʜʏʤʏʘʮʜ ʐʔʜ ʛʢʐʏʟʏʙ ʏʚlz ʜʏʤʏʘʮʜǤ Ǒ ̇˼̃̓˼̇ ̃˿̄˿̈̉̇ ˧̅̈̈˿˿ ̅̈̃̅̉̇˼̂ ̄˷ ̍˿̅̄˷̂̓̄̒̀ ̆˷˹˿̂̓̅̄ ˺˻˼ ̇˷˾̃˼̐˷ ˼̖̉̈ ̔́̈̆̅˾˿̍˿̖ ̆̅̈˹̖̐˼̄̄˷̖ ̉˼̃˼ m˩˹̅̇̎˼̈́˿̀ ̇˷˾̊̃ ̅̆̇˼˻˼̖̖̂ ˸̊˻̊̐˼˼} ˷ ̉˷́˽˼ ̈̉˼̄˻ mˣ̅̈́˹˷ } ̈ ̔́̈̆̅˾˿̍˿̖̃˿ ̅ ˻̅̈̉˿˽˼̄˿̖̌ ̈̉̅̂˿̍̒ ˧̅̈̈˿˿ ́˷́ ̈̅˹̇˼̃˼̄ ̄̅˺̅ ˸̒̈̉̇̅ ̇˷˾˹˿˹˷̐̕˼˺̖̅̈ ˺̅̇̅˻˷ ˭˼̂̓̕ ˿̄̈̉˷̖̂̂̍˿˿ ̈̉˷̂˷ ˺̅̉̅˹̄̅̈̉̓ ˣ̅̈́˹̒ ̆̇˿̖̄̉̓ ˴ˡ˨˦˥ ˹ ˺̅˻̊ ˿ ̆̇̅ ˻˼̃̅̄̈̉̇˿̇̅˹˷̉̓ ̈̅˹̇˼̃˼̄̄̊̕ ˿̄̋̇˷̈̉̇̊́ ̉̊̇̊ ˺̅̇̅˻˷ ˼˼ ́̊̂̓̉̊̇̄̊̕ ˽˿˾̄̓ ˺̅̈̉˼ ̆̇˿˿̃̈̉˹̅ ̅̆̒̉ ̊̈̆˼̏̄̅˺̅ ̆̇̅˹˼˻˼̄˿̖ ̃˷̈̏̉˷˸̄̒̌ ̈̅˸̒̉˿̀ ˿ ̊̃˼̄˿˼ ̈̅̌̇˷̄˿̉̓ ˿̌ ̄˷̈̂˼˻˿˼ ˣ˿̌˷˿̂ ˣ˿̏̊̈̉˿̄ ̄˷˾˹˷̂ ̈˿̃˹̅̂˿̎ ̄̒̃ ̉̅̉ ̋˷́̉ ̎̉̅ ˛˼̄̓ ˧̅̈̈˿˿ ̄˷ ˹̈˼̃˿̇̄̅̀ ̊̄˿˹˼̇̈˷̂̓̄̅̀ ˹̒̈̉˷˹́˼ ̈̅˹̆˷̂ ̆̅ ˹̇˼̃˼̄˿ ̈ ̉̅̇˽˼̈̉˹˷̃˿ ̆̅ ̈̂̊̎˷̕ ̂˼̉˿̖ ̅˸̇˷˾̅˹˷ ̄˿̖ ˥˗˴ mˤ˷̏˿ ̈̉̇˷̄̒ ̈˹̖˾̒˹˷̉̕ ˻̇̊˽˼ ̈̉˹˼̄̄̒˼ ˿ ̆˷̇̉̄˼̇̈́˿˼ ̅̉̄̅̏˼̄˿̖ ́̅̉̅ ̇̒˼ ̆̅̈̉̊̆˷̉˼̂̓̄̅ ̇˷˾˹˿˹˷̖̉̈̕} տ ̈́˷˾˷̂ ̆̇˼˻̈˼˻˷̉˼̂̓ ̆̇˷˹˿̉˼̂̓̈̉˹˷ ˧˫ ˦̅ ˼˺̅ ̈̂̅˹˷̃ ˾˷ ˻˼̖̈̉̓ ̃˼̖̈̍˼˹ ˺̅˻˷ ̅˸̑˼̃̒ ˻˹̊̈̉̅̇̅̄̄˼̀ ̉̅̇˺̅˹̂˿ ˧̅̈̈˿˿ ˿ ˥˗˴ ̆̇˼˹̒̈˿̂˿ 86 ̃̂̇˻} ̎̉̅ ̖˹̖̂˼̖̉̈ ̄̅˹̒̃ ˿̈̉̅̇˿̎˼̈́˿̃ ̃˷́̈˿̃̊̃̅̃ mˤ˷̖̇˻̊ ̈ ̉̅̇˺̅˹̒̃˿ ̈˹̖˾̖̃˿ ˷́̉˿˹̄̅ ̇˷̈̏˿̖̇˼̖̉̈ ˿̄˹˼̈̉˿̍˿̅̄̄̅˼ ̈̅̉̇̊˻̄˿̎˼̈̉˹̅ ̃̒ ̇˼˷̂˿ ˾̊˼̃ ̃˷̈̏̉˷˸̄̒˼ ̆̇̅˼́̉̒ ˹ ̔̄˼̇˺˼̉˿́˼ ˷˹˿ ˷̈̉̇̅˼̄˿˿ ˿ ˻̇̊˺˿̌ ˹̒̈̅́̅̉˼̌̄̅̂̅˺˿̎̄̒̌ ̅̉̇˷̖̈̂̌ ̈̅˹̃˼̈̉̄̅ ̆̇̅˿˾˹̅˻˿̃ ˷˹̉̅̃̅˸˿ ̂˿ ̆̇˼̃˿˷̂̓̄̅˺̅ ́̂˷̈̈˷ $XUXV ˼̈̉̓ ̌̅̇̅̏˿˼ ̆˼̇̈̆˼́̉˿˹̒ ˻̖̂ ̄˷̇˷̐˿˹˷̄˿̖ ̈̅̉̇̊˻̄˿̎˼ ̈̉˹˷ ˹ ̈̋˼̇˼ ̖˻˼̇̄̅̀ ̔̄˼̇˺˿˿ ˿ ́̅̈̃̅̈˷} տ ̆˼̇˼̎˿̈̂˿̂ ˣ˿̌˷˿̂ ˣ˿̏̊̈̉˿̄ EXPO 58 / FEBRUARY – MARCH 2022 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=