Business Emirates #92 (February - March 2022)

EXPO 2020 _____________________________________________ 58. ʓˈː˟ ʟˑ˔˔ˋˋ ː˃ « ʬʙʠʞʝǦʹͲʹͲ » 62. ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑǦʏ˓˃˄˔ˍˋˌ ˇˈˎˑ˅ˑˌ ˗ˑ˓˖ˏ ː˃ « ʬʙʠʞʝǦʹͲʹͲ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AGENDA _____________________________________________ 08. ʏ˄˖Ǧʓ˃˄ˋ ˋ ʛˑ˔ˍ˅˃ ˇˑˆˑ˅ˑ˓ˋˎˋ˔˟ ˑ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚ˈ˔˕˅ˈ 08. ʑ ʝʏʬ ˅˅ˈˇ˖˕ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ ˍˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ː˞ˌ ː˃ˎˑˆ 08. ʝʏʬ ˋ ʟʣ ˒ˎ˃ːˋ˓˖ˡ˕ ˖˅ˈˎˋ˚ˋ˕˟ ˕ˑ˅˃˓ˑǦ ˑ˄ˑ˓ˑ˕ ˒ˑ˚˕ˋ ˅ ͷ ˓˃ˊ MAIN TOPIC _____________________________________________ 10. ʛˈ˕˃˅˔ˈˎˈːː˃ˢǡ ˋˎˋ ͵ǤͲǤ ȁ What Is the Metaverse, exactly? PERSON _____________________________________________ 20. ʔˆˑ ʞ˓ˈ˅ˑ˔˘ˑˇˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ˇǦ˓ ʛ˖˘˃ˏˏ˃ˇ ʏ˘ˏ˃ˇ ʏˎ˟ ʓˉ˃˄ˈ˓ǣ Ǽʚˡ˄ˑ˅˟ ʟˑ˔˔ˋˋ ˋ ʬˏˋ˓˃˕ˑ˅ ˅ˊ˃ˋˏː˃ǽǤ ȁ His Excellency Dr. Mohammed Ahmed Sultan Essa Al Jaber, Ambassador of the United Arab Emirates Extraordinary and Plenipotentiary to the Russian Federation, talks about development of bilateral relations and cooperation between the two countries COVER STORY _____________________________________________ 26. ˜‡•–‡– ”‘—’Ǥ ʗː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˞ˈ ˓ˈ˛ˈːˋˢ ˇˎˢ ˍ˃ˉˇˑˆˑ PROPERTY _____________________________________________ 32. ʜˑ˅˞ˌ ˒ˑˇ˝ˈˏ ˓˞ːˍ˃Ǥ ȁ IMEX Real Estate 08 20 58 EXPERT _____________________________________________ 38. ǣ ˙ˋ˗˓ˑ˅˞ˈ ˃ˍ˕ˋ˅˞Ǥ ȁ What is NFT? Non- fungible tokens explained 44. ʠ˕˞ˇ ˋ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎǤ ȁ The Psychology of Wealth 50. ʙˎ˖˄ ˕˓ˋˎˎˋˑːˈ˓ˑ˅Ǥ ȁ Main Investing Trends For 2022 54. ʙ˃˓˕˞ ˃ˍ˕ˋ˅ˑ˅ ˋ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˃ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˃Ǥ ȁ Š‡”‹–ƒ…‡ —‹†‡ǣ ʙ‡› “—‡•–‹‘• ‹ ™‡ƒŽ–Š –”ƒ•ˆ‡” CONTENT 6 / )(%58$5< ێ 0$5&+ BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=