Business Emirates #94 (June - July 2022)

ЭКОНОМИКА ЗАЛИВА: ПРОГНОЗ РОСТА ʬʙʝʜʝʛʗʙʏ ʝʐʩʔʓʗʜʔʜʜlsʤ ʏʟʏʐʠʙʗʤ ʬʛʗʟʏʡʝʑ ʞʝʙʏʖʏʚʏ ʠʏʛlsʘ ʑlsʠʝʙʗʘ ʟʝʠʡ ʑ ʹͲʹͳ ʒʝʓʢ ʠʟʔʓʗ ʠʡʟʏʜ ʞʔʟʠʗʓʠʙʝʒʝ ʖʏʚʗʑʏǤ ʡʏʙǡ ʑʑʞ ʠʡʟʏʜls ʑlsʟʝʠ ʜʏ ͵ǡͺΨ ʑ ʟʔʏʚlzʜʝʛ ʑlsʟʏʕʔʜʗʗǡ ʡʝʒʓʏ ʙʏʙ ʑ ʠʏʢʓʝʑʠʙʝʘ ʏʟʏʑʗʗ ʟʝʠʡ ʠʝʠʡʏʑʗʚ ͵ǡʹΨǤ ʜʏʗʐʝʚlzʧʔʔ ʑʝʠʠʡʏʜʝʑʚʔʜʗʔ ʞʝʠʚʔ ʞʏʜʓʔʛʗʗ ǧͳͻ ʜʏ ʣʝʜʔ ʠʜʮʡʗʮ ʝʒʟʏʜʗʦʔʜʗʘ ʞʝʙʏʖʏʚʗ ʠʔʙʡʝʟʏ ʞʟʝʗʖʑʝʓʠʡʑʏǡ ʝʞʡʝʑʝʘ ʗ ʟʝʖʜʗʦʜʝʘ ʡʝʟʒʝʑʚʗǤ EXPERT 48 / JUNE – JULY 2022 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=