Business Emirates #94 (June - July 2022)

DETAILS _____________________________________________ 60. ʗː˕ˈ˓˟ˈ˓ ˒ˑˇ ˍˎˡ˚ ȁ Antonovich Group EVENT _____________________________________________ 64. ʓˈː˟ ˆˑˎ˟˗˃ ȁ The Luxury Network UAE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AGENDA _____________________________________________ 08. ʑ ʬˏˋ˓˃˕˃˘ ˋˊ˄˓˃ˎˋ ːˑ˅ˑˆˑ ˒˓ˈˊˋˇˈː˕˃ 08. ʑ ʏ˄˖Ǧʓ˃˄ˋ ː˃˛ˎˋ ːˑ˅˞ˈ ˏˈ˔˕ˑ˓ˑˉˇˈːˋˢ ːˈ˗˕ˋ 10. ʝʏʬ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˓˖ˡ˕ ˅ ʟˑ˔˔ˋˡ ̈́ ͳ ˏˎ˓ˇ 10. ʟˑ˔˔ˋˢ ˋ ʝʏʬ ˖ˍ˓ˈ˒ˎˢˡ˕ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚ˈ˔˕˅ˑ ˅ ˃ˆ˓˃˓ːˑˌ ˔˗ˈ˓ˈ MAIN TOPIC _____________________________________________ 12. ʥˋ˗˓ˑ˅˃ˢ ˎˋ˘ˑ˓˃ˇˍ˃ ȁ UAE poised to be a Global Hub for Cryptocurrency COVER STORY _____________________________________________ 22. ʓˈːˋ˔ ʠˍ˅ˑ˓˙ˑ˅ ȁ ʑ˓ˈˏˢ ˅˞˔ˑˍˋ˘ ˔˕˃˅ˑˍ ˋ ˍ˓˖˒ː˞˘ ˔ˇˈˎˑˍ PROPERTY _____________________________________________ 28. ʟˑ˔ˍˑ˛ːˑˈ ˒ˑ˓˕˗ˑˎˋˑ ȁ Metropolitan Group 30. ʞˑ ˅ˑ˔˘ˑˇˢ˜ˈˌ ˕˓˃ˈˍ˕ˑ˓ˋˋ ȁ IMEX Real Estate COMMUNITY _____________________________________________ 36. ʡ˓˃˅ˏ˞ ː˃˙ˋˋ ˋ ˠ˗˗ˈˍ˕˞ ʒˑˎˎˋ˅˖ˇ˃ ȁ Understanding the Impact of Chosen National Trauma 42. ͹͹Ǧˢ ˆˑˇˑ˅˜ˋː˃ ʑˈˎˋˍˑˌ ʞˑ˄ˈˇ˞ ȁ Victory Day in Dubai 42 22 64 EXPERT _____________________________________________ 48. ʬˍˑːˑˏˋˍ˃ ʖ˃ˎˋ˅˃ǣ ˒˓ˑˆːˑˊ ˓ˑ˔˕˃ ȁ Gulf economies to grow faster in 2022 54 ʟˈˉˋˏ ˔˃ːˍ˙ˋˌ ˋ ˊ˃˓˖˄ˈˉː˃ˢ ːˈˇ˅ˋˉˋǦ ˏˑ˔˕˟ǣ ːˑ˅˞ˈ ˒˓˃˅ˋˎ˃ ˇˎˢ ˓ˑ˔˔ˋˢː ȁ R ussians under sanctions: new regulations for real estate transactions abroad CONTENT 6 / -81( ێ -8/< BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=