Business Emirates #98 (February - March 2023)

ʖ˃˚ˈˏ ˓˃ˊ˅ˋ˅˃˕˟ ˔ˋˎ˖ ˔˅ˑˈˆˑ ˇ˖˘˃ǫ Ðàçâèòèå âíóòðåííåé ñèëû äóõà ïîìîæåò ñîõðàíèòü õëàäíî- êðîâèå â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ è èñïîëüçîâàòü ñâîè íàâûêè â íóæíûõ ñèòóàöèÿõ. Ñèëà äóõà îçíà÷àåò âûñîêóþ òåðïèìîñòü ê ïîðàæåíèÿì è ðàçî÷àðîâàíèÿì â æèçíè, êîòîðûå òàêæå ÿâëÿ- þòñÿ íåîòúåìëåìîé åå ÷àñòüþ. Äóõîâíàÿ ñèëà íå èìååò àáñîëþòíî íè÷åãî îáùåãî ñî «ñòè- ñêèâàíèåì çóáîâ» èëè îòðèöàíèåì. Îíà îçíà÷àåò æèçíü â ãàðìîíèè ñ ëè÷íûìè öåííîñòÿìè è áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ñâîèì, ïóñòü è íå ñàìûì ïðèÿòíûì, ÷óâñòâàì, òàêèì êàê ðà- çî÷àðîâàíèå èëè ïå÷àëü. Ãëàâíûé ñåêðåò ñèëû äóõà íå â òîì, ÷òîáû ïîäàâëÿòü ñâîè ýìîöèè, à â òîì, ÷òîáû, îñîçíàâ è ïðèíÿâ èõ, ðåàãèðîâàòü ñïî- êîéíî è äîáðîæåëàòåëüíî, íåñìîòðÿ íà âíóòðåííèå ãíåâ èëè çëîñòü. Ñèëà äóõà ïîìîãàåò ìóæåñòâåííî ïðîòèâîñòîÿòü íà- øèì õóäøèì ñòðàõàì, íå ïîääàâàÿñü óíûíèþ èëè îò÷àÿíüþ. Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî âû áîëüøå íè÷åãî íå áîèòåñü. Ýòî îç- íà÷àåò, ÷òî âû ñîçíàòåëüíî ñìîòðèòå â ëèöî ñâîèì ñòðàõàì. Ñèëà äóõà ïîìîãàåò íå ñäàâàòüñÿ è ìîòèâèðîâàòü ñåáÿ ñíîâà è ñíîâà. Îíà èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå, êîãäà íåîáõîäèìî ïðè- çíàòü ñâîè ñëàáîñòè è ïîðàæåíèÿ è áûòü ÷åñòíûìè ñ ñàìèì ñîáîé, ÷òîáû âïîñëåäñòâèè èçâëå÷ü èç íèõ ïîëüçó. Âñå ýòî ñäå- ëàåò âàñ íåâåðîÿòíî óñïåøíûì êàê â ïðîôåññèîíàëüíîé, òàê è â ëè÷íîé æèçíè. Ïñèõè÷åñêè ñèëüíûé äóõ è äåìîíñòðàöèÿ ñèëû äóõà – ýòî òî, ÷òî ñëåäóåò ðàçâèâàòü ñ òå÷åíèå âñåé æèçíè, ÷òîáû äîñòè÷ü ñâîèõ ñàìûõ àìáèöèîçíûõ öåëåé. Ñòîéêîñòü ïîìîæåò âàì âû- æèòü, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü – ïðîöâåòàòü, à ïðàâèëü- íî íàñòðîåííîå ìûøëåíèå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèè âñåõ çàäà÷. ůŴŸŹŷźųŬŴŹŵũ űŵŹŵŷƂŬ ŶŵųŵŪźŹ ũŧų ŸŹŧŹƃ ŨŵŲŬŬ ŸůŲƃŴƂų ũ ŹŷźūŴƂŬ ũŷŬųŬŴŧ ʼnŬŷƃŹŬ ũ ŸŬŨƆ ʼnŧų ŴůűŵŪūŧ ŴŬ ūŧūźŹ ůŸ - ŶƂŹŧŴůŬ Ÿ űŵŹŵŷƂų ũƂ ŴŬ ŸųŵŭŬŹŬ ŸŶŷŧ - ũůŹƃŸƆ őŧŭūŧƆ ŶŷŵŨŲŬųŧ űŵŹŵŷŧƆ ũŵŮ - ŴůűŧŬŹ ŮŧŸŹŧũŲƆŬŹ ũŧŸ ŵŸŵŮŴŧŹƃ žŹŵ ź ũŧŸ ŬŸŹƃ ũŸŬ ŴŬŵŨżŵūůųƂŬ ŴŧũƂűů ŹŧŲŧŴŹ ů ŸŶŵŸŵŨŴŵŸŹƃ ũƂŰŹů ůŮ ŸůŹźŧŽůů ŶŵŨŬūůŹŬ - ŲŬų ŷŧŸűŷƂŹƃ ŸũŵŰ ůŸŹůŴŴƂŰ ŶŵŹŬŴŽůŧŲ ŗŧŸſůŷƃŹŬ ŶŬŷŸŶŬűŹůũź ōůŮŴƃ ȝ ƄŹŵ žŬŷŬūŵũŧŴůŬ žŬŷŴƂż ů ŨŬŲƂż ŶŵŲŵŸ ũŮŲŬ - Źŵũ ů ŶŧūŬŴůŰ şůŷŵűůŰ ũŮŪŲƆū Ŵŧ ŭůŮŴƃ ũ ŽŬŲŵų ūŧŬŹ ũŧų ŸůŲƂ ūũůŪŧŹƃŸƆ ũŶŬŷŬū ũ űŷůŮůŸŴƂŬ ũŷŬųŬŴŧ Ś űŧŭūŵŰ ŭůŮŴŬŴŴŵŰ ŸůŹźŧŽůů ŬŸŹƃ žŬųź ŶŵźžůŹƃŸƆ ŖŷůžůŴ ūŲƆ ŴŬźūŧžů ũŸŬŪūŧ ŷŵũŴŵ ŸŹŵŲƃűŵ ŭŬ ŸűŵŲƃűŵ ů ūŲƆ źŸŶŬżŧ ŋŧŭŬ ũ ŸŧųƂŬ ŹƆŭŬŲƂŬ ŭůŮ - ŴŬŴŴƂŬ ŶŬŷůŵūƂ ź ũŧŸ ŬŸŹƃ ŬƀŬ ųŴŵŪŵ żŵ - ŷŵſŬŪŵ ũ ŭůŮŴů ŚžůŹŬŸƃ Ŵŧ Ÿũŵůż ŵſůŨűŧż ŕſůŨűů ȝ ƄŹŵ ůųŬŴŴŵ Źŵ žŹŵ ūŬŰŸŹũůŹŬŲƃ - Ŵŵ ūũůŪŧŬŹ ũŧŸ ũŶŬŷŬū ŶŵųŵŪŧŬŹ ŷŧŨŵŹŧŹƃ Ŵŧū ŸŵŨŵŰ ů ŸŵũŬŷſŬŴŸŹũŵũŧŹƃŸƆ ʼnŶŵ - ŸŲŬūŸŹũůů űŵŪūŧ ũƂ ŵűŧŭŬŹŬŸƃ ũ ŶŵūŵŨŴŵŰ ŸůŹźŧŽůů ũƂ ŨźūŬŹŬ źŭŬ ŹŵžŴŵ ŮŴŧŹƃ žŹŵ ūŬŲŧŹƃ ů ŸųŵŭŬŹŬ ŸŷŬŧŪůŷŵũŧŹƃ ŸŵŵŹũŬŹ - ŸŹũźƅƀůų ŵŨŷŧŮŵų ŔŬ ũŵŸŶŷůŴůųŧŰŹŬ űŷůŮůŸ űŧű ŴŬŶŷŬ - ŵūŵŲůųŵŬ ŶŷŬŶƆŹŸŹũůŬ œƂ ŴŬ ųŵŭŬų ůŮųŬŴůŹƃ ŸŵŨƂŹůƆ ŶŷŵůŸżŵ - ūƆƀůŬ ũŵűŷźŪ ŴŧŸ Ŵŵ ųŵŭŬų űŵŴŹŷŵŲůŷŵ - ũŧŹƃ Ÿũŵƅ ŷŬŧűŽůƅ Ŵŧ Ŵůż ʼn ŭůŮŴů ũŸŬŪūŧ ŨźūźŹ ŶŷŵŨŲŬųƂ ũŧŭŴŵ ŸųŵŹŷŬŹƃ ŴŧųŴŵ - Ūŵ ūŧŲƃſŬ ŲƅŨŵŰ ŸŹŷŬŸŸŵũŵŰ ŸůŹźŧŽůů ů ŶŵųŴůŹƃ žŹŵ ŵŨŸŹŵƆŹŬŲƃŸŹũŧ ůŮųŬŴƆŹŸƆ ŖŵūźųŧŰŹŬ űŧű ųŵŭŴŵ ųůŴůųůŮůŷŵũŧŹƃ ŶŵŸŲŬūŸŹũůƆ űŧűůŬ ūŬŰŸŹũůƆ ŸŹŵůŹ ŶŷŬū - ŶŷůŴƆŹƃ ũ ŶŬŷũźƅ ŵžŬŷŬūƃ žŹŵŨƂ ůŮųŬ - ŴůŹƃ ŸůŹźŧŽůƅ ũ Ųźžſźƅ ŸŹŵŷŵŴź ŘŹŧũƃŹŬ ŶŬŷŬū ŸŵŨŵŰ ŴŵũƂŬ ŽŬŲů ŔŵũƂŬ ŽŬŲů ŵŹűŷƂũŧƅŹ ŴŵũƂŬ ũŵŮųŵŭ - ŴŵŸŹů ŘŶŵŸŵŨŴŵŸŹƃ ŶŲŧŴůŷŵũŧŹƃ ŸŹŧũůŹƃ ŽŬŲů ů ŶŷůŸŹźŶŧŹƃ ű ůż ŷŬŧŲůŮŧŽůů Ŷŵ - ųŵŪŧƅŹ ŷŧŮũůũŧŹƃ ŸůŲź ũŵŲů ů ŶŸůżŵŲŵ - ŪůžŬŸűźƅ źŸŹŵŰžůũŵŸŹƃ ŝŬŲů ųŵŪźŹ ŨƂŹƃ ŨŵŲƃſůųů ůŲů ųŧŲŬŴƃűůųů ŸũƆŮŧŴŴƂųů Ÿ ŶŸůżůžŬŸűůų ůŲů ŻůŮůžŬŸűůų ŮūŵŷŵũƃŬų űŧŷƃŬŷŵŰ ůŲů ŴŵũƂų ŨůŮŴŬŸŵų Ÿ ŻůŴŧŴŸŧ - ųů ůŲů ūźżŵũŴŵŸŹƃƅ ÝÊÑÏÅÐÒ ÄÅËÎÂÛÅ ÝÌÈÐÀÒÛ / ÔÅÂÐÀËÜ – ÌÀÐÒ 2023 / 57

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=