Business Emirates #99 (April - May 2023)

4 / APRIL – MAY 2023 / BUSINESS EMIRATES ˝˪˧ˤ˗ˢ m˛˜ˢ˥˙˲˜ ˴ˣ˟˧˗˩˲} BUSINESS EMIRATES MAGAZINE ˗˦˧˜ˢ˳ ێ ˣ˗ˠ ێ ێ APRIL ӻ 0$< .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ˟˞˛˗˩˜ˢ˳˨ˡ˟ˠ ˛˥ˣ m˧˪˨˨ˡ˟˜ ˴ˣ˟˧˗˩˲} RUSSIAN EMIRATES PUBLISHING HOUSE ˚˼̄˼̇˷̂̓̄̒̀ ̃˼̄˼˻˽˼̇ General Manager ˨˼̇˺˼̀ ˩̅́˷̇˼˹ Serghey Tokarev ˚̂˷˹̄̒̀ ̇˼˻˷́̉̅̇ Editor-in-Chief ˤ˷̉˷̖̂̓ ˧˼̃̃˼̇ Natalia Remmer ˛˿̇˼́̉̅̇ ̆̅ ̃˷̇́˼̉˿̄˺̊ Marketing Director ˥̂̓˺˷ ˗˻˿˺˷̃̅˹˷ Olga Adigamova ˛˿˾˷̀̄ ˿ ˹˼̇̈̉́˷ Graphic Design ˣ˷̇˿̄˷ ˶̎̃˼̄˼˹˷ Marina Iachmeneva ˡ̅̇̇˼́̉̅̇ Proof Reader ˵̂˿̖ ˤ˿́̊̂˿̄˷ <XOLD 1LNXOLQD ˧˼́̂˷̃˷ ˿ ̃˷̇́˼̉˿̄˺ Advertising & Marketing 2̂̓˺˷ ˤ˼̈̉˼̇̅˹˷ Olga Nesterova ˛˷̇˿̖ ˡ˷̐˼˼˹˷ ˧˷̉́˼ Dariya Kascheev-Rathke ˢ̕˸̅˹̓ ˙̅̇̅̄̅˹˷ /XERY 9RURQRYD ˢ̅˺˿̈̉˿́˷ Logistics ˣ̊̌˷̃˼˻ ˗̈̂˷̃ 0XKDPPHG $VODP ˤ˷ ̅˸̂̅˽́˼ Front Cover ˤ˿́˿̉˷ ˡ̊˾̄˼̍̅˹ ˜˹˺˼̄˿̀ ˧˷̍́˼˹˿̎ 0HWURSROLWDQ *URXS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ˩˿̇˷˽ տ ̔́˾˼̖̃̆̂̇̅˹ ̏˼̈̉̓ ˹̒̆̊̈́̅˹ ˹ ˺̅˻ &LUFXODWLRQ Р FRSLHV SHU LVVXH LVVXHV SHU \HDU ˭˼̄˷ ̈˹̅˸̅˻̄˷̖ Open Price .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ˧˼˺˿̈̉̇˷̍˿̖ Registrations ˙ ˥˗˴ ˧˷˾̇˼̏˼̄˿˼ ˤ˷̍˿̅̄˷̂̓̄̅˺̅ ˨̅˹˼̉˷ ̆̅ ˨ˣ˟ ׁ ̅̉ | ,Q WKH 8$( 1DWLRQDO 0HGLD &RXQFLO DSSURYDO ў IURP | ˙b˧̅̈̈˿˿ ˝̊̇̄˷̂ m˛˼̂̅˹̒˼ ˴̃˿̇˷̉̒} ˤ̅̃˼̇ ̈˹˿˻˼̉˼̂̓̈̉˹˷ ˦˟ ׁ ˫˨ ̅̉ ˷˹˺̊̈̉˷ ˺̅˻˷ ˪̎̇˼˻˿̉˼̂̓ տ ˩̅́˷̇˼˹ ˨˼̇˺˼̀ ˗̄˷̉̅̂̓˼˹˿̎ ˗˻̇˼̈ ̇˼˻˷́̍˿˿ ˣ̅̈́̅˹̈́˷̖ ̅˸̂ ˺ ˛̅̃̅˻˼˻̅˹̅ ̃́̇ ˗˹˿˷̍˿̅̄̄̒̀ ̊̂ ˡ̅̇̅̂˼˹˷ ˻ ́˹ _ ,Q 5XVVLD %XVLQHVV (PLUDWHV 0DJD]LQH Registration PI FS ў IURP WK RI $XJXVW )RXQGHUР6HUJKH\ 7RNDUHY Editorial Office Р 0RVFRZ 5HJLRQ WRZQ 'RPRGHGRYR FRP $YLDWVLRQQ\ .RUROHYD VWUHHW EXLOGLQJ RIILFH .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ˧˼˻˷́̍˿̖ ̄˼ ̄˼̈˼̉ ̅̉˹˼̉̈̉˹˼̄̄̅̈̉˿ ˾˷ ̈̅˻˼̇˽˷̄˿˼ ̇˼́̂˷̃̄̒̌ ̃˷̉˼̇˿˷̂̅˹ ˦˼̇˼̆˼̎˷̉́˷ ̉˼́̈̉̅˹ ˻̅̆̊̈́˷˼̖̉̈ ̉̅̂̓́̅ ̈ ̆˿̈̓̃˼̄̄̅˺̅ ̇˷˾̇˼̏˼̄˿̖ ̇˼˻˷́̍˿˿ ˧̊́̅̆˿̈˿ ˿ ̋̅̉̅̃˷̉˼̇˿˷̂̒ ́̇̅̃˼ ̈̂˷̀˻̅˹ ̄˼ ̇˼̍˼̄˾˿̖̇̊̉̈̕ ˿ ̄˼ ˹̅˾˹̇˷̐˷̖̉̈̕ ˣ˷̉˼̇˿˷̂̒ ̅̆̊˸̂˿́̅˹˷̄̄̒˼ ̄˷ ̆̇˷˹˷̌ ̇˼́̂˷̃̒ ̆̅̃˼̎˼̄̒ ˾̄˷̎́̅̃ | 7KH SXEOLVKHUV GR QRW DVVXPH DQ\ OLDELOLW\ IRU WKH FRQWHQWV RI WKH DGYHUWLVHPHQWV 1R UHSURGXFWLRQ RI SDUW RI WKLV SXEOLFDWLRQ DOORZHG ZLWKRXW SULRU ZULWWHQ SHUPLVVLRQ RI WKH SXEOLVKHU 7KH SXEOLVKHUV GR QRW UHWXUQ WKH PDQXVFULSWV DQG SKRWRPDWHULDOV $GYHUWRULDOV DUH PDUNHG E\ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ˟˾˻˷̉˼̂̓̈́˿̀ ˻̅̃ m˧̊̈̈́˿˼ ˴̃˿̇˷̉̒} | 5XVVLDQ (PLUDWHV 3XEOLVKLQJ +RXVH ˘˿˾̄˼̈ ˘̔̀ ˨˿̄˺̂ ˘˿˾̄˼̈ ˩˷̊̔̇ ˦̅̎̉̅˹̒̀ ̖̐˿́ ˛̊˸˷̀ ˥˗˴ | %XVLQHVV %D\ 6LQJOH %XVLQHVV 7RZHU 3 2 %R[ 'XEDL 8$( ˩˼̂˼̋̅̄ 3KRQH ˥˗˴ ˫˷́̈ )D[ ˥˗˴ H PDLO PDJD]LQH#UXVVLDQHPLUDWHV FRP businessemirates.ae ÈÇÄÀÅÒÑß ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ Â ÎÀÝ UNDER UMBRELLA OF RUSSIAN BUSINESS COUNCIL IN THE UAE BUSINESS EMIRATES is legally represented by almazmilawfirm.com, info@almazmilawfirm.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=