Business Emirates #99 (April - May 2023)

MOVEMENT _____________________________________________ 56. ʑˑˊˇ˖˛ː˞ˈ ˙ˈˎˋ | How the regional aviation industry is charting its recovery EVENT _____________________________________________ 64. ʬˍˑ˔ˋ˔˕ˈˏ˃ ˔ˈˏˈˌːˑˆˑ ˑ˗ˋ˔˃ | Huriya Private _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AGENDA _____________________________________________ 08. ʑʑʞ ʝʏʬ ˏˑˉˈ˕ ˅˞˓˃˔˕ˋ ː˃ Ͷǡ͵Ψ ˅ ʹͲʹͶ ˆˑˇ˖ 08. ʝʏʬ ˅˒ˈ˓˅˞ˈ ˅ˑˌˇ˖˕ ˅ ˕ˑ˒ǦʹͲ ˆˎ˃˅ː˞˘ ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˒˃˓˕ːˈ˓ˑ˅ ʟˑ˔˔ˋˋ 10. ʑ ʝʏʬ ː˃ˊː˃˚ˋˎˋ ːˑ˅ˑˆˑ ˅ˋ˙ˈǦ˒˓ˈˊˋˇˈː˕˃ 12. ʑ ʛˑ˔ˍ˅ˈ ˒˓ˑ˛ˎˑ ˊ˃˔ˈˇ˃ːˋˈ ʛˈˉ˒˓˃˅ˍˑˏˋ˔˔ˋˋ ʟˑ˔˔ˋˋ ˋ ʝʏʬ 12. ʑ ʝʏʬ ˔ˑˊˇ˃ˎˋ ˅ˑˈːː˖ˡ ˗˓ˋˊˑː˖˖ MAIN TOPIC _____________________________________________ 14. ʟˋ˔ˍ ˒ˑˎˋˍ˓ˋˊˋ˔˃ | We're on the brink of a polycrisis. How worried should we be? 12 34 COVER STORY _____________________________________________ 22. ʠ˖˒ˈ˓˔ˋˎ˃ ‡–”‘’‘Ž‹–ƒ ”‘—’ PROPERTY _____________________________________________ 28. ʓ˖˄˃ˌ Ȃ ˕ˋ˘˃ˢ ˆ˃˅˃ː˟ ˅ ˄˖˓ˎˢ˜ˈˏ ˏˑ˓ˈ | IMEX Real Estate 34. ʐˑˎ˟˛ˈ ˄˓ˈːˇˑ˅ | All you need to know about branded residences in Dubai 38. ʠ˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˄˖ˏ | Promising outlook for GCC construction sector EXPERT _____________________________________________ 42. ʛˈˆ˃˕˓ˈːˇ˞ ˋːːˑ˅˃˙ˋˌ | 10 Megatrends Shaping Our Future in 2023 48. ʠˈˏˈˌː˞ˌ ˄ˋˊːˈ˔ ˅ ʝʏʬǣ ːˑ˅˞ˈ ˅ˑˊˏˑˉǦ ːˑ˔˕ˋ ˇˎˢ ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎˈˌ | UAE's new family business law came into effect 52. ʙ˃ˍ ˒ˑ˅˞˔ˋ˕˟ ˎˋ˚ː˖ˡ ˠ˗˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˟ǫ | Explore ways to improve your work performance 22 CONTENT 6 / $35,/ ێ 0$< BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=