Business Emirates Kz #22 (September - October 2018)

w w w . r u p u b l i s h . r u | BUS I N E S S EM I R A T E S K A Z A K HS T A N | w w w . b u s i n e s s e m i r a t e s . a e Ơ9 E66F КАЗАХСТАН 9 772077 090000 ŢţŦũžŰŨƀ q ŧŵũžŰŨƀ 645ž 645ž - ), & + q ' ,' + FARIDA ABDULLA KAMBER AL AWADHI: Kazakh business women have a big potential źŠƃţť űţŨţšŧŹŷũƀ ŧƆƆżŧŨ š ŧŠſR ЭКСПОРТ И ИНВЕСТИЦИИ: Как заинтересовать арабов?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=