Business Emirates Kazakhstan #32 (March - April 2021)

KAZAKHSTAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AGENDA _____________________________________________ 10. ʞ˓ˈˏ˟ˈ˓Ǧˏˋːˋ˔˕˓ ʙ˃ˊ˃˘˔˕˃ː˃ ˒ˑ˔ˈ˕ˋˎ ʝʏʬ 11. ʟʣǡ ʙ˃ˊ˃˘˔˕˃ː ˋ ʝʏʬ ˆˑ˕ˑ˅ˢ˕ ˒ˑˇ˒ˋ˔˃ːˋˈ ˔ˑˆˎ˃˛ˈːˋˢ ˑ ʒ˃ˆ˃˓ˋː˔ˍˑˏ ˔˕˃˓˕ˈ 11. ‹œœ ‹” „— Šƒ„‹ ˊ˃˒˖˔ˍ˃ˈ˕ ˓ˈˌ˔˞ ˋˊ ʏ˄˖Ǧʓ˃˄ˋ ˅ ʙ˃ˊ˃˘˔˕˃ː COVER STORY _____________________________________________ 12 ʏ˓ˏ˃ː ʏˌˏ˃ː˄ˈ˕ˑ˅ǣ Ǽʠˈˎ˟˔ˍˑˈ ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˑ ˇˑˎˉǦ ːˑ ˔˕˃˕˟ ˆˈːˈ˓˃˕ˑ˓ˑˏ ˖˔˒ˈ˘˃ ˠˍˑːˑˏˋˍˋ ː˃˛ˈˌ ˔˕˓˃ː˞Ǩǽ MAIN TOPIC _____________________________________________ 18. ʐˋˊːˈ˔Ǧˏˑˇˈˎˋǣ ˒˓˃˅ˋˎ˃ ˔˄ˑ˓ˍˋǤ ȁ Changing business models EXPERT _____________________________________________ 28. ʜ˃ ˔˕ˑ˓ˑːˈ ˍˎˋˈː˕˃Ǥ ȁ What is Design Thinking and why is it so popular? 34. ʜ˃ˎˑˆˑ˅˞ˈ ˔˘ˈˏ˞ǣ ˋˆ˓˞ ˍˑː˚ˋˎˋ˔˟Ǥ ȁ Tax me if you can: 2021 Version 38. ‘‘Ǧˠ˕ˋˍˈ˕Ǥ ȁ A guide to modern manners in the age of Zoom 40. ʝʏʬ ʹͲʹͲǣ ˠˍˑːˑˏˋˍ˃ ː˃ ˗ˑːˈ ˒˃ːˇˈˏˋˋǤ ȁ UAE economy: crash and recovery amid COVID-19 10 12 BUSINESS STORIES _____________________________________________ 44. ʜˑ˅ˑˈ ˎˋ˙ˑ ˍ˃ˊ˃˘˔˕˃ː˔ˍˑˆˑ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕ˈˎˢ PROPERTY _____________________________________________ 48. ʜˈˇ˅ˋˉˋˏˑ˔˕˟ ˒ˑ˔ˎˈ ˎˑˍˇ˃˖ː˃ ȁ IMEX Real Estate MOVEMENT _____________________________________________ 56. ʙ˃ˍ ˃˓ˈːˇˑ˅˃˕˟ ˔˖˒ˈ˓ˍ˃˓ ˅ ʓ˖˄˃ˈǫ ȁ Paddock Rent a Car CONTENT 8 / MARCH – APRIL 2021 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=