Business Emirates Kazakhstan #37 (June-July 2022)

KAZAKHSTAN EXPO 2020 _____________________________________________ 58. ʓˈː˟ ʟˑ˔˔ˋˋ ː˃ ǼʬʙʠʞʝǦʹͲʹͲǽ 62. ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑǦʏ˓˃˄˔ˍˋˌ ˇˈˎˑ˅ˑˌ ˗ˑ˓˖ˏ ː˃ ǼʬʙʠʞʝǦʹͲʹͲǽ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MAIN TOPIC _____________________________________________ 10. ʛˈ˕˃˅˔ˈˎˈːː˃ˢǡ ˋˎˋ ͵ǤͲǤ ȁ What Is the Metaverse, Exactly? PERSON _____________________________________________ 20. ʔˆˑ ʞ˓ˈ˅ˑ˔˘ˑˇˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ˇǦ˓ ʛ˖˘˃ˏˏ˃ˇ ʏ˘ˏ˃ˇ ʏˎ˟ ʓˉ˃˄ˈ˓ǣ Ǽʚˡ˄ˑ˅˟ ʟˑ˔˔ˋˋ ˋ ʬˏˋ˓˃˕ˑ˅ ˅ˊ˃ˋˏǦ ː˃ǽǤ ȁ His Excellency Dr. Mohammed Ahmed Sultan Essa Al Jaber, Ambassador of the United Arab Emirates Extraordinary and Plenipotentiary to the Russian Federation, talks about development of bilate COVER STORY _____________________________________________ 26. ˜‡•–‡– ”‘—’ ȁ ʗː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːː˞ˈ ˓ˈ˛ˈːˋˢ ˇˎˢ ˍ˃ˉˇˑˆˑ PROPERTY _____________________________________________ 32. ʜˑ˅˞ˌ ˒ˑˇ˝ˈˏ ˓˞ːˍ˃ ȁ IMEX Real Estate EXPERT _____________________________________________ 38. ʑ ǣ ˙ˋ˗˓ˑ˅˞ˈ ˃ˍ˕ˋ˅˞Ǥ ȁ What is NFT? Non- fungible tokens explained 44. ʠ˕˞ˇ ˋ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎǤ ȁ The Psychology of Wealth 50. ʙˎ˖˄ ˕˓ˋˎˎˋˑːˈ˓ˑ˅Ǥ ȁ Main Investing Trends For 2022 54. ʙ˃˓˕˞ ˃ˍ˕ˋ˅ˑ˅ ˋ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˃ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˃Ǥ ȁ Š‡”‹–ƒ…‡ —‹†‡ǣ ʙ‡› “—‡•–‹‘• ‹ ™‡ƒŽ–Š –”ƒ•ˆ‡” 62 20 58 CONTENT 8 / -81( ێ /8/< BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=