Family&Kids#5 (2018).pdf

gˆ|•ƒ Beach Club BY CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI ǂǤǮǡǧǡǥ NJƼǙ ǭǧǪǢ - ǩǪ ǯǠǤǞǤǮǸ ǨǪǠǩǷǨǤ ǫǧǻǢǩǷǨǤ ǦǧǯǝǜǨǤ ǩǪ ǤǨǡǩǩǪ ǹǮǪ ǫǪǫǷǮǜǡǮǭǻ ǭǠǡǧǜǮǸ ǪǮǦǬǷǞǜǺǵǤǥ - ǭǻ Ǟ ǹǮǪǨ ǭǡǣǪǩǡ ǪǮǡǧǸ Ǥǣ LJǜǭ ƾǡǟǜǭǜ &DHVDUV 3DODFH %OXHZDWHUV 'XEDL www.caesarspalace bluewatersdubai.com ŤƔƄƅƉƕƎƌ Чем заняться в новом сезоне ĢĦĖğı 9,B#",Z) V ;H # ȅȚȐȔ ȓȍȚȖȔ ȕȈ ȊȖșȚȖȟȕȖȔ ȗȖȉȍȘȍȎȤȍ ȥȔȐ - ȘȈȚȈ ȀȈȘȌȎȐ Ȋ DzȈȓȤȉȍ ȖȚȒȘȣȓșȧ ȗȍȘȊȣȑ ȖȚȍȓȤ ȉȘȍȕȌȈ 6KDUMDK &ROOHFWLRQ ȗȖȌ țȗȘȈȊ - ȓȍȕȐȍȔ ȦȎȕȖȈȜȘȐȒȈȕșȒȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ 0DQWLV ǪȈș ȎȌțȚ ȗȧȚȐȏȊȍȏȌȖȟȕȣȑ șȍȘȊȐș Ȋ ȒȖȕȌȐȞȐȖȕȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȚȍȕȚȈȝ ȓțȕȕȣȍ ȗȍȑȏȈȎȐ ȥȔȐȘȈȚșȒȖȑ ȗțșȚȣȕȐ Ȑ ȉțȑșȚȊȖ ȒȘȈșȖȒ ȔȈȕȋȘȖȊȣȝ ȏȈȘȖșȓȍȑ www.sharjahcollection.ae Good to know 4 | $87801 | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=