Family&Kids#5 (2018).pdf

Ǫ ǶǿǭǸǭǬǵǶDZ ǸǨǯ ǷǸǶǹǴǨǺǸǰǪǨȇ DzǶdzdzǭDzǾǰǰ ǹǭǯǶǵǨ ©ǶǹǭǵȄ ǯǰǴǨ ª ǵǨ ǪǹǭǴ ǰǯǪǭǹǺǵǶǴ ǹǨDZǺǭ 92*8( &20 ǫǬǭ Ǫ ǸǨǯǬǭdzǭ ©581:$<ª ǷǸǭǬǹǺǨǪdzǭǵǶ ǷǸǨDzǺǰǿǭǹDzǰ Ǫǹǭ dzǶǪdzȆ ǹǭǩȇ ǵǨ Ǵȃǹdzǰ ǿǺǶ ǩǶdzȄȀǰǵǹǺǪǶ ǬǰǯǨDZǵǭǸǶǪ ǰdzǰ ǷǸǶǹǺǶ ǰǫǸǨȆǺ ǹ DzdzǨǹǹǰDzǶDZ ǰǯ ǨǸǽǰǪǶǪ ǪǭǬǻȁǰǽ ǩǸǭǵǬǶǪ %277(*$ 9(1(7$ &$/9,1 ./(,1 ǰdzǰ Ǯǭ ǹǺǨǪȇǺ ǵǨ ȅDzǹǾǭǵǺǸǰǿǵǶǹǺȄ ǫǸǨǵǰǿǨȁǻȆ ǹ ǴǶǬǵȃǴ ǩǭǯǻǴǰǭǴ 9(7(0(176 026&+,12 И ȚȖ Ȑ ȌȘțȋȖȍ țȎȍ ȔȈȓȖ ȒȖȋȖ țȌȐȊȓȧȍȚ ȊȍȌȤ Ȋșȍ ȗȍȘȍȔȍȠȈ ȓȖșȤ Ȑ șȚȈȓȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȘȍȌ șȒȈȏțȍȔȣȔ ǷȖ ȗȘȈȊȌȍ ȋȖȊȖȘȧ Ȋ ȔȖȌȕȖȔ ȔȐȘȍ ȟțȊșȚȊțȍȚșȧ ȕȍȒȖȚȖȘȈȧ țșȚȈȓȖșȚȤ ǿȚȖ Ȏȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ F fashion ȐȕȌțșȚȘȐȍȑ" ǹȚȖȐȚ ȓȐ ȕȈȔ ȎȌȈȚȤ ȕȖ Ȋȣȝ ȊȍȧȕȐȑ ȐȓȐ ȒȈȒȖȋȖ ȚȖ ȋȘȖȔȒȖȋȖ ©ȗȘȐȊȍȚȈ Ȑȏ ȗȘȖȠȓȖȋȖª ȒȈȒ ȥȚȖ șȓțȟȐ ȓȖșȤ ș ȗȖșȚșȖȊȍȚșȒȖȑ ȔȖȌȖȑ ȧȘȟȈȑȠȐȔ ȖȓȐȞȍȚȊȖȘȍȕȐȍȔ ȒȖȚȖȘȖȑ șȚȈȓ ȉȘȍȕȌ Gosha Rubchinsky? ǸȈȏȔȣȠȓȧȧ ȕȈȌ ȥȚȐȔ ȊȖȗȘȖșȖȔ ȧ ȊȌȘțȋ ȖșȖȏȕȈȓȈ ȟȚȖ ȗȖȒȈ ȕȍ șȐȓȤȕȖ ȕȖ țȎȍ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȌȈȊ ȕȖ țȒȖȘȍȕȐȓșȧ ȖȌȐȕ ȖșȖȉȍȕȕȣȑ ȚȘȍȕȌ ± ȚȘȍȕȌ ȕȈ ©ȖșȖȏȕȈȕȕȖșȚȤª Ǫȣ ȕȍ ȖȠȐȉȓȐșȤ ȧ ȋȖȊȖȘȦ ȗȘȖ ȖșȖȏȕȈȕȕȖșȚȤ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȔȐȘȍ ȔȖȌȣ ± ȥȚȈȒȐȑ ©ȗȖȚȘȍ ȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȔȐȕȐȔȈȓȐȏȔª Ȑ Ȗȕ ȕȈȉȐȘȈ ȍȚ ȖȉȖȘȖȚȣ ǷȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȔȐȕȐȔȈȓȐȏȔ ± ȥȚȖ ȗȘȖ ȚȖ ȟȚȖ ©ȔȖȌȕȖª ȐȔȍȚȤ ȔȈȓȖ Ȋȍȡȍȑ ȕȖ ȖȟȍȕȤ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ ǴȖȌȕȖ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȕȐȝ Ȑ ȌȈȊȈȚȤ ȐȔ ȊȚȖȘțȦ ȎȐȏȕȤ ǴȖȌȕȖ ȏȕȈȚȤ ȒȚȖ ȐȓȐ ȟȚȖ șȚȖȐȚ ȏȈ ȉȘȍȕȌȖȔ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȞȈȔ Green Peace ȕȖ ȖȚ ȘȐȞȈȚȤ ȖȟȍȊȐȌȕȖȍ ȕȍȓȤȏȧ ȓȦȌȐ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȖȉȘȈȡȈȦȚ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȚȖ ȒȈȒ ȋȌȍ Ȑ Ȑȏ ȟȍȋȖ ȉȣȓȈ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈ ȊȍȡȤ ȒȖȚȖȘțȦ ȖȕȐ șȖȉȐȘȈȦȚșȧ ȗȘȐȖȉ ȘȍșȚȐ ǶȕȐ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ ȗȘȖșȚȖ ȚȈȒ ȚȘȈ ȚȐȚȤ șȊȖȐ ȌȍȕȤȋȐ Ȉ ȝȖȚȧȚ ȊȒȓȈȌȣȊȈȚȤ șȧ Ȋ șȚȖȧȡȐȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ ǷȖȚȘȍȉȐȚȍȓȐ șȍȋȖȌȕȧ ȟȈȡȍ ȚȘȍȉțȦȚ țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȖ șȚȐ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȗȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ș țȕȐ ȒȈȓȤȕȖȑ ȐșȚȖȘȐȍȑ ȇ Ȑ șȈȔȈ ȕȍ ȏȈȔȍȚȐȓȈ ȒȈȒ ȖȒȈȏȈȓȈșȤ Ȋ ȟȐșȓȍ ȚȈȒȐȝ ȓȦȌȍȑ ȒȈȒ ȓȍȋȒȖ șȚȈȓȈ ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȖȚ ȕȍȕțȎȕȖȋȖ Ȑ ȉȣșȚȘȖ șȖȉȐȘȈȚȤșȧ Ȋ ȌȖȘȖȋț ǫȖȌ ȕȈȏȈȌ ȧ ȗȘȖ ȎȐȓȈ ș ȖȌȕȐȔ ȟȍȔȖȌȈȕȖȔ ȚȘȐ Ȕȍșȧ ȞȈ ȌȖȒțȗȐȊ ȓȐȠȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȉȈȏȖȊȣȝ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ ȋȈȘȌȍȘȖȉȈ Ȑ ȉȣȓȈ ȈȉșȖȓȦȚ ȕȖ șȟȈșȚȓȐȊȈ ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ȧ ȘȍȠȐȓȈ ȘȈș șȒȈȏȈȚȤ ȒȈȒ ȗȘȐȔȍȕȐȚȤ ȥȚț ȐȌȍȈȓȤȕțȦ ȜȖȘȔțȓț Ȓ șȊȖȍȔț ȋȈȘȌȍȘȖȉț Ȑ șȔȍȓȖ ȗȘȐȟȐșȓȐȚȤ șȍȉȧ Ȓ ȖȚȘȧȌț ©ȐȕȚȍȓȓȍȒ ȚțȈȓȤȕȣȝ ȔȖȌȕȐȞª Идеальный гардероб ŰƌƑƌ Ƈƌƈ ^zŠ–™ r„ˆ…–‡‚„ˆ|z )DVKLRQ ǫǬǪǠǺǭǡǬ IDVKLRQ ǦǪǩǭǯǧǸǮǜǩǮ ǀǤǫǧǪǨ )DVKLRQ 0DUNH WLQJ 0HUFKDQGLVLQJ ǫǪǧǯdzǤǧǜ Ǟ džǜǩǜǠǡ NJǫǷǮ ǬǜǝǪǮǷ Ǟ ǤǩǠǯ - ǭǮǬǤǤ Ǟ njǪǭǭǤǤ Ǥ ǩǜ ǨǡǢǠǯǩǜǬǪǠǩǪǨ ǬǷǩ - Ǧǡ ǍǔƼ džǜǩǜǠǜ ǁǞ - ǬǪǫǜ ̰ ǝǪǧǡǡ ǧǡǮ dash2dasha Fashion 50 | $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=