Family&Kids#5 (2018).pdf

gz‘‚‡z˜ ~‡–° «ș ȟȈȠȒȐ ȒȖȜȍ ș ȔȖȓȖȒȖȔ ǯȈ ȒȖȜȍ ȧ ȗȘȖȌțȔȣȊȈȦ ȗȓȈȕȣ ȕȈ ȌȍȕȤ ² Ȑȝ Ȗȉȣȟ - ȕȖ ȔȕȖȋȖ ȇ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȓȦ ȥȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȗȘȍȌȊȒțȠȍ - ȕȐȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȒȖȋȌȈ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȘȖȎȌȈȚȤșȧ ȕȖ - Ȋȣȍ ȐȌȍȐ Ȑ ȝȖȟȍȚșȧ șȒȖȘȍȍ ȏȈ ȕȐȝ ȊȏȧȚȤșȧ Ǩ ȊȖȚ ȘțȚȐ - ȕȈ Ȑ ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȍ ȓȐȠȈȦȚ Ȕȍȕȧ ȚȊȖȘȟȍșȒȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ jz‹‹Œz|…™˜ ‰Š‚ˆŠ‚ŒŒ• ȇ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȋȖȊȖȘȦ șȍȉȍ ©ȧ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ țșȗȍȦª ȥȚȖȑ ȜȘȈȏȣ ȕȍȚ Ȋ ȔȖȍȔ ȓȍȒșȐȒȖ - ȕȍ ȇ ȋȖȊȖȘȦ șȍȉȍ ȟȚȖ ȔȖȋț țșȗȍȚȤ Ȋșȍ Ǩ ȚȖȟȕȍȍ ȝȖ - ȚȍȓȈ ȉȣ țșȗȍȚȤ Ȋșȍ Ǵȕȍ Ȍȓȧ șȟȈșȚȤȧ ȕțȎȕȖ ȔȕȖȋȖ ȏȕȈȚȤ ȟȚȖ ț ȔȖȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ Ȋșȍ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȚȈȕȞȍȊȈȚȤ ² ȊȍȌȤ ȉȈȓȍȚ ȊȌȖȝȕȖȊȐȓ Ȕȍȕȧ ș ȗȧȚȐ ȓȍȚ Ȕȕȍ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȉȣȚȤ ȏȌȖȘȖȊȖȑ Ȑ ȝȖȘȖȠȖ Ȋȣ - ȋȓȧȌȍȚȤ Ǩ ȍȡȍ ȧ ȓȦȉȓȦ ȟȐȚȈȚȤ Ȑ ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȚȤ DzȖȋȌȈ ȔȕȖȋȖ Ȍȍȓ ȧ ȕȍ ȉȍ - ȘțșȤ ȏȈ Ȋșȍ șȘȈȏț Ȉ șȚȈȘȈ - ȦșȤ ȘȈșșȚȈȊȐȚȤ ȗȘȐȖȘȐ - ȚȍȚȣ ǵȈ ȗȍȘȊȖȔ ȔȍșȚȍ Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ȊșȍȋȌȈ șȍȔȤȧ ǷȖȥȚȖȔț ȧ șȕȈȟȈȓȈ ȗȘȖȊȖ - Ȏț ȊȘȍȔȧ ș ȌȍȚȤȔȐ Ȑ ȚȖȓȤ - ȒȖ ȗȖȚȖȔ ȍȌț Ȋ ȚȈȕȞȍȊȈȓȤ - ȕțȦ șȚțȌȐȦ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȦșȤ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȖȔ m†˜ †‘ŒzŒ–° ǴȖȧ ȌȖȟȤ ȒȈȒ ȚȖ șȒȈȏȈȓȈ Ȕȕȍ ©ǴȈȔȈ Țȣ ² ȔȖȓȖȌȍȞ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȉȐȊȈȍȠȤșȧ ȚȖȋȖ ȟȍȋȖ ȝȖȟȍȠȤ ª ȇ ȖȟȍȕȤ ȘȈȌȈ ȍșȓȐ ȔȖȐ ȌȍȚȐ ȊȐ - ȌȧȚ ȊȖ Ȕȕȍ ȚȈȒȖȑ ȗȘȐȔȍȘ ǴȍȟȚȈȚȤ ȕțȎȕȖ ȖȚ ȌțȠȐ Ȑ ȊȖ Ȋșȍȝ ȒȘȈșȒȈȝ ȍșȓȐ ȗȖ ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȎȍȓȈȚȤ ȟȍȋȖ ȚȖ ȚȖ ȚȖȋȌȈ ȗȖȧȊȧȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȑ ȕȈȑȌțȚ - șȧ ȘȍșțȘșȣ Ǩ ȍȡȍ ȊȈȎȕȖ țȔȍȚȤ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȟțȊșȚȊȖ ȘȈȌȖșȚȐ ȒȖȋȌȈ ȎȍȓȈȕȐȍ ȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧ °‚ †˜ Šz{ˆŒzŒ– ǻ Ȕȍȕȧ ȔȕȖȋȖ ȗȓȈȕȖȊ ȕȈ ȥȚȖȚ ȋȖȌ ȏȈ ȒȈȕȐȒțȓȣ ȕȈȒȖȗȐȓȖșȤ șȚȖȓȤȒȖ ȐȌȍȑ ǶșȍȕȤȦ Ȕȣ ȗȘȐȕȐȔȈȍȔ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȌȊțȝ ȔȍȎȌțȕȈ - ȘȖȌȕȣȝ ȚȈȕȞȍȊȈȓȤȕȣȝ ȒȖȕ - ȒțȘșȈȝ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȒȖȚȖ - Șȣȝ ȧ ȉțȌț ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȍȔ ȎȦȘȐ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȝȖȘȍȖȋȘȈ - ȜȐȐ ǹȍȑȟȈș ț Ȕȍȕȧ Ȋ ȘȈȉȖ - Țȍ ȚȖȚ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑ ȥȚȈȗ ǵǨ ǵǨȀǰ ǪǶǷǸǶǹȃ ǶǺǪǭǿǨdzǨ ǨǵǵǨ ǫǶǸǩǨȀǭǪǨ ± ǽǶǸǭǶǫǸǨǼ ǩǨdzǭǺǴǭDZǹǺǭǸ ǴǭǮǬǻǵǨǸǶǬǵǶǫǶ ǻǸǶǪǵȇ ǸǻDzǶǪǶǬǰǺǭdzȄ ǺǨǵ - ǾǭǪǨdzȄǵǶDZȀDzǶdzȃ 81,48( '$1&( 678',2 ǴǨǴǨ ǺǸǭǽ ǬǶǿǭǸǭDZ ĥħģĖĤĠďĠď ŤƑƑƄ ŧƒƔƅƄƜƉƆƄ ȒȖȋȌȈ ȌȍȊȖȟȒȐ ² Ȧȕȣȍ ȚȈȕȞȖȊȡȐȞȣ ȌȈȊȕȖ ȏȈȕȐ - ȔȈȦȡȐȍșȧ Ȋ ȕȈȠȍȑ șȚțȌȐȐ ȗȘȐ Regent International School țȎȍ ȌȖșȚȐȋȓȐ ȊȣșȖ - ȒȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȅȚȖ ȌȈȍȚ ȕȈȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȘȍȗȍȚȐȘȖȊȈȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ șȓȖȎȕȣȍ ȝȖȘȍȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȍ ȗȖșȚȈ - ȕȖȊȒȐ ǵȈ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ ȧ ȗȓȈ - ȕȐȘțȦ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȔȦȏȐȒȓ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȉțȌțȚ țȟȈșȚȊȖ - ȊȈȚȤ Ȋșȍ ȔȖȐ țȟȍȕȐȞȣ Ȑ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȕȈȠ ȒȖȕȞȍȘȚ Ȋ ȉȖȓȤȠȖȔ ȒȘȈșȐȊȖȔ ȏȈȓȍ 6XQPDUNH 6FKRRO p‡˜ ‚‹„Š‡‡‚ „ˆ†‰…‚†‡Œ• Ǵȕȍ ȟȈșȚȖ ȋȖȊȖȘȧȚ ȒȖȔ - ȗȓȐȔȍȕȚȣ Ȑ ȧ ȊșȍȋȌȈ ș ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤȦ Ȑȝ ȗȘȐ - ȕȐȔȈȦ ǶșȖȉȍȕȕȖ Ȕȕȍ ȌȖ - ȘȖȋȐ șȓȖȊȈ ȔȖȐȝ ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȝ ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ Ȕȣ ș ȌȍȚȤȔȐ Ȑȏ șȚț - ȌȐȐ ȖȚȒȘȣȊȈȓȐ Ȋ ǬțȉȈȍ ȒȖȕȞȍȘȚ ȈȘȚȐșȚȖȊ ȉȈȓȍ - ȚȈ ǷȖ ȒȈȒȖȑ ȚȖ ȗȘȐȟȐȕȍ ȕȍ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ ȊȍȌțȡȍȋȖ Ȑ ȈȘȚȐșȚȣ ȎȌȈȓȐ ȏȈ Ȓț - ȓȐșȈȔȐ ȕȍ ȕȈȟȐȕȈȧ Ȋȣ - șȚțȗȓȍȕȐȧ ǪȘȍȔȧ ȠȓȖ Ȋ ȏȈȓȍ țȎȍ ȕȈȟȐȕȈȓȐ ȊȖȓȕȖȊȈȚȤșȧ Ȑ ȧ ȗȖȕȐȔȈ - ȓȈ ȟȚȖ ȚțȚ ȏȈ ȒțȓȐșȈȔȐ ȉȈȓȍȘȐȕȣ Ȑ ȚȈȕȞȖȊȡȐ - ȒȐ ȎȌțȚ ȊȣȝȖȌȈ ȕȈ șȞȍȕț Ȉ ȏȘȐȚȍȓȐ Ȑ ȔȖȐ ȘȖȌȐȚȍȓȐ Ȋ ȏȈȓȍ ² ȕȈȟȈȓȈ ȒȖȕȞȍȘȚȈ ȇ ȒȈȒ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓ ȘȍȠȐ - ȓȈ ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȊȏȧȓȈ ȔȐȒȘȖȜȖȕ Ȑ ȕȈȟȈȓȈ ȊȍșȚȐ ȒȖȕȞȍȘȚ DzȖȋȌȈ Ȋȣ - șȚțȗȓȍȕȐȍ ȏȈȒȖȕȟȐȓȖșȤ Ȑ ȧ ȊȣȠȓȈ Ȋ ȏȘȐȚȍȓȤȕȣȑ ȏȈȓ ȒȖ Ȕȕȍ ȗȖȌȖȠȓȐ ȔȖȐ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ǴȈȔȈ Ȗȉȕȧ - ȓȈ Ȕȍȕȧ Ȉ ȗȈȗȈ șȒȈȏȈȓ ©ȇ șȔȖȚȘȍȓ ȕȈ șȞȍȕț Ȑ ȋȖȘ - ȌȐȓșȧ ȟȚȖ Țȣ ȔȖȧ ȌȖȟȤ ª ǻșȓȣȠȈȚȤ ȚȈȒȖȑ ȒȖȔȗȓȐ - ȔȍȕȚ ȖȚ ȖȚȞȈ ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ ȚȘȖȋȈȚȍȓȤȕȖ Ȑ ȗȘȐȧȚȕȖ ǶȞȍȕȒȈ Ȑ ȓȦȉȖȊȤ ȔȖȍȑ șȍ - ȔȤȐ Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ² șȈȔȖȍ ȊȈȎ - ȕȖȍ Ǵȕȍ ȚȈȒ Ȏȍ ȝȖȟȍȚșȧ ȋȖȘȌȐȚȤșȧ șȊȖȐȔȐ ȌȍȚȤȔȐ Ȑ ȉȣȚȤ ȝȖȘȖȠȐȔ ȗȘȐȔȍȘȖȔ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ Ȋșȍȑ ȔȖȍȑ ȎȐȏȕȐ Super-Mom 64 | $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=