Family&Kids#5 (2018).pdf

ȚȐ Ȋ Arabian Ranches Golf Club ȋȌȍ ȗȖȌ ȕȈ - șȚȘȖȍȕȐȍ ȔȖȎȕȖ Ȑ ȒȓȦȠȒȖȑ ȗȖȔȈȝȈȚȤ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȓȦȉȖȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȏȍȓȍȕȣȍ ȗȖȓȧ Ȑȏ ȏȈ șȚȖȓȐȒȈ Ȋ țȦȚȕȖȔ Ranches Restaurant ș ȐȕȚȍȘȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ Ȓțȝȕȍȑ ȐȓȐ ȉȍȓȤ - ȋȐȑșȒȖȔ 0DLVRQ 0DWKLV Ǩ ȔȖȎȕȖ ©ȊȣȑȚȐ Ȋ șȊȍȚª Ȋ Dubai Polo & Equestrian Club șȖ 63$ ȖȚȓȐȟȕȣȔ ȘȍșȚȖȘȈȕȖȔ Ȑ ȠȈȕșȖȔ ȗȘȐ - ȖȉȡȐȚȤșȧ Ȓ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȐȟȕȖȔț șȗȖȘȚț ± ȊȍȘȝȖȊȖȑ ȍȏȌȍ ǮȐȏȕȤ Ȋ Arabian Ranches ȊȖȖȉȡȍ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚ Ȓ ȏȈȕȧȚȐȧȔ șȗȖȘȚȖȔ ȕȈ șȊȍȎȍȔ ȊȖȏȌțȝȍ Ǵȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ ȚțȚ Ȋșȍ ȊȍȌțȚ ȏȌȖ - ȘȖȊȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ ǶȌȕȐ ȋțȓȧȦȚ ȗȖ Ȉȓ - ȓȍȧȔ ȊȖȒȘțȋ ȖȏȍȘȈ ȌȘțȋȐȍ ± ȚȘȍȕȐȘțȦȚșȧ ȕȈ ȚȍȕȕȐșȕȣȝ ȒȖȘȚȈȝ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȝ Ȍȓȧ Șȍ - ȏȐȌȍȕȚȖȊ DzȚȖ ȚȖ ȗȘȐȕȖșȐȚ Ȕȧȟ ± Ȑ ȕȈ ȉȈ - șȒȍȚȉȖȓȤȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȍ țȎȍ șȈȔȈ șȖȉȖȑ șȖ - ȉȐȘȈȍȚșȧ ȞȍȓȈȧ ȒȖȔȈȕȌȈ ǬȈȎȍ ȗȓȈȊȈȚȤ Ȕȣ ȏȌȍșȤ șȚȈȓȐ ȟȈȡȍ ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȗȓȧȎ ȖȚ ȕȈș ȏȈ ȚȘȐȌȍȊȧȚȤ ȏȍȔȍȓȤ ǩȈșșȍȑȕȣ ȏȌȍșȤ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȉȖȓȤȠȐȍ Ȑ țȝȖȎȍȕȕȣȍ ȌȈ Ȑ ȌȖ Hamdan Sport Complex ș Ȑȝ țȘȖȒȈȔȐ ȗȓȈȊȈȕȐȧ Ȑ ȗȘȣȎȒȖȊ Ȋ ȊȖȌț ȚȍȗȍȘȤ ȘțȒȖȑ ȗȖȌȈȚȤ Ǭȓȧ ȓȦȉȐȚȍȓȍȑ ȉȍȋȈ ȏȌȍșȤ ȍșȚȤ ȌȓȐȕȕȈȧ ȗȘȍȌȓȐȕȕȈȧ ȌȖȘȖȎȒȈ ȏȍȓȍȕȈȧ Ȉȓȓȍȧ ȐȌțȡȈȧ ȊȖȒȘțȋ ȊșȍȋȖ ȒȖȔȗȈțȕȌȈ ǷȖȌ ȉȖȒȖȔ ț ȕȈș Ȑ $O 4XGUD ǹ\FOLQJ 3DWK ± ȊȍȓȖșȐȗȍȌȕȣȑ ȘȈȑ ȋȌȍ ȏȐȔȖȑ Ȕȣ ȗȘȖȊȖȌȐȔ ȒȈȎȌțȦ șțȉȉȖȚț ȕȈ ȊȍȓȖȚȘȍ - Ȓȍ ȚȈȔ ȒșȚȈȚȐ ȟȈșȚȖ ȔȖȎȕȖ ȊȐȌȍȚȤ ȖȘȐȒșȖȊ ț ȗȘțȌȈ ș țȚ - ȒȈȔȐ ȕȈ ȗȐȒȕȐȒȍ Ȋ Last Exit. DzȈȎȍȚșȧ ȍșȓȐ șȕȖȊȈ ȏȈȝȖȟȍȚșȧ șȔȍȕȐȚȤ ȖȉșȚȈȕȖȊȒț Ȑ ȗȍȘȍȍȝȈȚȤ ȚȖ ȕȈȑȚȐ ȘȈȑȖȕ ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣ șȖȗȍȘȕȐȟȈȓ ș Arabian Ranches ȉțȌȍȚ ȕȍȗȘȖșȚȖ ǴȖȑ șȗȐșȖȒ ȚȖȋȖ ȟȚȖ ȍșȚȤ ț ȕȈș Ȋ 5DQFKHV Ȍȓȧ șȟȈșȚȤȧ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȌȓȐȕȕȣȔ Ǩ ȌȍȚȐ Ȋ ȕȍȋȖ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖ ȌȖȉȈȊȐȓȐ ȖȚȓȐȟ - ȕȣȑ șȒȍȑȚ ȗȈȘȒ ȗȖ șȖșȍȌșȚȊț Ȑ ȋȕȍȏȌȖ ȏȍȓȍȕȣȝ ȗȖȗțȋȈȍȊ ǿȚȖ Ȏ ȖșȚȈȍȔșȧ ȗȖȒȈ ȏȌȍșȤ ± ȉȍȏ ȗȖȗțȋȈȍȊ ȕȈȔ ȚȖȟȕȖ ȕȐ - ȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ ЖИЗНЬ В ARABIAN RANCHES ВООБЩЕ РАСПОЛАГАЕТ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ȚȖȜȖȘȣ ȌȖȉȐȘȈȓȈșȤ ȏȈ ȔȐȕțȚ Ȉ ȖȚșȦȌȈ ȗȖ șȒȖȘȖșȚȕȖȑ ȔȈȋȐșȚȘȈȓȐ ± ȏȈ ǴȕȖȋȐȍ șȖșȍȌȐ ȒȈȒ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ ȚȖȎȍ ȗȍȘȍȍȝȈȓȐ șȦȌȈ Ȑȏ ȗȣȓȤȕȣȝ Business Bay Ȑ Downtown Dubai ȍȏȌȧȚ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȋȖȘȖȌȈ Ȋ ȠȒȖȓț Ȑ ȕȈ ȘȈȉȖȚț Ȑ ȊȗȖȓ - ȕȍ ȗȘȐ ȥȚȖȔ șȟȈșȚȓȐȊȣ ǺȍȔ ȉȖȓȍȍ ȟȚȖ ȞȍȕȈ ȏȈ ȈȘȍȕȌț ȚȈ - țȕȝȈțșȈ Ȋ Arabian Ranches ȚȍȗȍȘȤ șȚȈȓȈ ȕȐȎȍ ȟȍȔ ȏȈ ȒȊȈȘȚȐȘț Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ǺȖȟȕȖ ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȕȣ ȉȣșȚȘȖ ȗȘȐȊȣȒȓȐ Ȓ ȌȓȐȕȕȖȑ ȌȖ - ȘȖȋȍ ȌȖ ȠȒȖȓȣ Ȕȣ șȊȣȒȓȐșȤ Ȑ F ȖȚșțȚșȚȊȐȍȔ Spinneys ȗȖȌ ȉȖȒȖȔ ǺȍȗȍȘȤ ȖȚ ȕȈȠȍȋȖ ȌȖȔȈ ȌȖ ȉȓȐȎȈȑȠȍȋȖ șțȗȍȘ - ȔȈȘȒȍȚȈ Carrefour ± ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ ǪȣȕțȎȌȍȕȕȖ ȕȖ Ȕȣ ȗȘȐȖȉȘȍȓȐ ȝȖȘȖȠțȦ ȗȘȐȊȣȟȒț ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ ȗȖȒțȗȒȐ Ȑ ȔȍȕȦ ȕȈ ȕȍȌȍȓȦ Ȉ ȕȍ ȉȍȋȈȚȤ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕ ȗȧȚȤ ȘȈȏ Ȋ ȌȍȕȤ ȏȈ ȒȈȎȌȖȑ ȔȍȓȖȟȤȦ ȏȈȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȖȕȓȈȑȕ Ȑ« ȏȈȔȖ - ȘȈȎȐȊȈȚȤ șȊȍȎȐȑ ȝȓȍȉ ©DzțȓȤȚțȘȕțȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔțª ș ȐȋȘȖȊȣȔȐ ȒȖȔȕȈȚȈȔȐ ȈȒȊȈȘȐțȔȖȔ Ȑ ȒȖȕȞȍȘȚȈȔȐ ȚȍȗȍȘȤ ș ȓȐȝȊȖȑ ȏȈȔȍȕȧȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȌȊȖȘ ǺȈȔ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȟȚȖ ȚȖ șȚȘȖȐȚșȧ Ȋȣ - ȘȈȡȐȊȈȍȚșȧ ȐȏȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ Ǵȣ ȌȈȎȍ șȔȖȋȓȐ șȍȉȍ ȗȖȏȊȖ - ȓȐȚȤ ©ȌȖȔȈȠȕȐȑ ȒȍȔȗȐȕȋª ± ȒțȗȐȓȐ ȗȈ - ȓȈȚȒț Ȑ ȏȐȔȖȑ ȘȈȏȉȐȊȈȓȐ ȍȍ ȗȘȧȔȖ Ȋ șȈȌț ȟȐȚȈȓȐ ȒȕȐȎȒț ș ȜȖȕȈȘȐȒȖȔ șȓțȠȈȓȐ șȊȍȘȟȒȖȊ Ȑ șȔȖȚȘȍȓȐ ȜȍȑȍȘȊȍȘȒ ± ȘȧȌȖȔ ȕȈ - ȝȖȌȐȚșȧ Global Village ȟȤȐ ȜȍȑȍȘȊȍȘȒȐ ș ȕȈ - ȠȍȋȖ ȉȈȓȒȖȕȈ ȊȣȋȓȧȌȧȚ ȌȈȎȍ ȥȜȜȍȒȚȕȍȍ ȟȍȔ Ȑȏ șȈȔȖȋȖ ȗȈȘȒȈ Ǫ Arabian Ranches ȒșȚȈȚȐ ȊșȍȋȌȈ ȍșȚȤ ȖȎȐȌȈȕȐȍ ȒȈȒȖȋȖ ȚȖ șȖȉȣȚȐȧ ȐȓȐ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ – EMAAR ȏȈșȚȘȖȑȡȐȒ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȈ ȟȈșȚȖ ȖȘȋȈȕȐȏțȍȚ ȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȜȍșȚȐȊȈȓȐ ȧȘȔȈȘ - ȒȐ ȒȖȕȒțȘșȣ ȕȈ ȓțȟȠȍȍ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍ ȌȖȔȈ Ȓ ǸȖȎȌȍșȚȊț Ȋ ǽȥȓȓȖțȐȕ Ȓ ȗȘȈȏȌȕȐȒț ǬȐȊȈȓȐ ǻ ȌȍȚȍȑ ȏȌȍșȤ ȕȈȒȖȕȍȞ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȗȘȐȧȚȍȓȐ ǭșȓȐ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ Ȋșȍ ȕȈ ȊȣȝȖȌȕȣȍ ȘȈȏȢȍȏȎȈ - ȓȐșȤ ȒțȌȈ ȚȖ ȗȖȌȈȓȤȠȍ ȖȚ ȒȈȔȍȕȕȣȝ ȌȎțȕ - ȋȓȍȑ ȚȖ ȏȌȍșȤ ȕȈȗȘȖȚȐȊ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ șȖȉȐ - ȘȈȍȚșȧ ȕȈ ȌȍȚșȒȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȍ ȐȓȐ ț ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȉȈșșȍȑȕȈ Ǩ ȍȡȍ ȝȖȌȧȚ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț Ȋ ȋȖșȚȐ ȕȈ ȉȈȘȉȍȒȦ ǵȍ ȝȖȟȍȚșȧ ȋȖȚȖȊȐȚȤ șȈȔȖȔț" ǴȖȎȕȖ ȗȖșȐȌȍȚȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȘȍșȚȖȘȈȕȖȊ ± ȉȓȈȋȖ șȊȖȑ ȚȖȘȋȖȊȣȑ ȒȖȔȗȓȍȒș ș șțȗȍȘȔȈȘȒȍ - ȚȖȔ ȈȗȚȍȒȖȑ ȒȓȐȕȐȒȖȑ ȝȐȔȟȐșȚȒȖȑ Ȑ ȘȍșȚȖȘȈȕȈȔȐ ȍșȚȤ Ȑ Ȋ Ranches 1 Ȑ Ȋ Ranches 2 ǭșȚȤ ț ȕȈș ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ Ȑ ȉȖȓȍȍ ȐȏȣșȒȈȕȕȖȋȖ ȌȖșțȋȈ ȟȍȔ ȎȈȘȐȚȤ ȘȍȉȘȣȠȒȐ ȕȈ ȏȈȌȕȍȔ ȌȊȖȘȍ ǵȈȗȘȐȔȍȘ ȗȖȑ - gz z†Œ„ džǪǰǡ &RVWD &DULERX %DWHHO &DIH ǃǜǞǮǬǜǦ 3DXO &DUOXFFLR̵V Hamptons ǀǡǮǭǦǤǥ ǠǪǭǯǟ %URRNO\Q 0HORGLHV 0XVLF &HQWUH &KHHN\ 0RQNH\V džǧǤǩǤǦǜ $VWHU 0HGLFOLQLF fˆ‚ w†‚ŠzŒ• k_fvy b ^_lb | ǶǹǭǵȄ | 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=