Family&Kids#6 (2019)

ņŐũ łŒŇŎŐŀŖŖŒœŃœ ŜŗŇŒŋũ А н г л о я з ы ч н ы е к н и г и ǹǭǫǶǬǵȇ Ǫ ǬǻǩǨǭ ǴǶǮǵǶ ǷǸǰǶǩǸǭǹǺǰ ǶǫǸǶǴǵǶǭ DzǶdzǰǿǭǹǺǪǶ ȇǸDzǰǽ ǰ DzǸǨǹǶǿǵȃǽ ǬǭǺǹDzǰǽ Dzǵǰǫ ǵǶ DzǨDz ǪȃǩǸǨǺȄ ©Ǻǭ ǹǨǴȃǭª DzǶǺǶǸȃǭ ǵǭ ǵǨǪǸǭǬȇǺ ǰ ǰǬǭǨdzȄǵǶ ǷǶǬǶDZǬǻǺ ǴǨdzȃȀǨǴ ǷǶǵǰǴǨȆȁǰǴ ǺǶdzȄDzǶ ǩǨǯǶǪȃDZ ǨǵǫdzǰDZǹDzǰDZ" DzǨDzǰǭ Dzǵǰǫǰ ǩǻǬǻǺ ǰǵǺǭǸǭǹǵȃ ǹǨǴǰǴ ǬǭǺȇǴ ǰ ǷǶǬǶDZǬǻǺ dzǰ Ƕǵǰ Ǭdzȇ ǪǵǭDzdzǨǹǹǵǶǫǶ ǿǺǭǵǰȇ" М ȕȖȋȐȍ ȏȈȗȈȌȕȣȍ ȗșȐȝȖȓȖȋȐ Ȑ ȗȍ - ȌȈȋȖȋȐ șȖȊȍȚțȦȚ ȌȍȓȈȚȤ ȈȒȞȍȕȚ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȗȐ - șȣȊȈȦȚ ȟțȊșȚȊȈ ȘȈȏȖȏȓȐȓșȧ ȘȍȊȕțȦ ȕȍ ȝȖȟț ȌȍȓȐȚȤșȧ șȐȚțȈȞȐȐ ȓȖȗȕțȓ ȠȈȘȐȒ ȗȘȐȠȓȐ ȕȍȏȊȈȕȣȍ ȋȖșȚȐ ȘȈȏȉȐȓ ȊȈȏț șȖȉȣȚȐȧ ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȒȈȒ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȊȍȎȓȐȊȖ ȚȖ ȍșȚȤ Țȍ ȒȕȐȋȐ ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȢȧșȕȧȦȚ ȘȍȉȍȕȒț ȉȈȏȖ - Ȋȣȍ ȗȖȕȧȚȐȧ Ȑ ȌȈȦȚ ȔȖȌȍȓȤ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ ǶȌȕȖ Ȑȏ ȋȓȈȊȕȣȝ ȗȖșȓȈȕȐȑ Ȋ ȘȈșșȒȈȏȈȝ ȗȘȖ ȟțȊșȚȊȈ ± ȥȚȖ ȚȖ ȟȚȖ ȐșȗȣȚȣȊȈȚȤ ȥȔȖȞȐȐ ȘȍȊȕȖșȚȤ șȚȘȈȝ ȏȓȖșȚȤ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȕȖȘȔȈȓȤ - ȕȖ ǪȍȌȤ ȟțȊșȚȊȈ ȍșȚȤ ț Ȋșȍȝ Ȑȝ ȕȈȌȖ ȕȍ șȚȣ - ȌȐȚȤșȧ ȐȓȐ ȗȖȌȈȊȓȧȚȤ Ȉ țȟȐȚȤșȧ ȘȈșȗȖȏȕȈ - ȊȈȚȤ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ȊȍșȚȐ șȍȉȧ ȚȈȒȚȐȟȕȖ Ȑ ȒȖȘȘȍȒȚȕȖ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔ đijĠijĥĖğ Ě ĤĖďğıġĢĥĦı ǹȖȋȓȈșȕȖ șȐșȚȍȔȍ ǴȖȕȚȍșșȖȘȐ ȌȍȚȧȔ ȌȖ ȓȍȚ ȊȖȖȉȡȍ ȚȘțȌȕȖ ȖȚȓȐȟȐȚȤ ȊȣȔȣșȍȓ ȖȚ ȘȍȈȓȤ - ȕȖșȚȐ ȗȖȥȚȖȔț ǺȈȘȈȒȈȕȐȡȍ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȚȈȒȖȑ Ȏȍ ȘȍȈȓȤȕȣȑ ȗȍȘșȖȕȈȎ ȒȈȒ Ȑ șȖșȍȌșȒȈȧ ȒȖȠ - ȒȈ ǴȈȓȍȕȤȒȐȍ ȌȍȚȐ ȔȖȋțȚ ȐșȗțȋȈȚȤșȧ ȊȖȓȒȖȊ ȟțȌȖȊȐȡ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ Ȋ șȚȍȕț ȒȖȕ - ȌȐȞȐȖȕȍȘȈ ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȔȕȖȋȖ ȠțȔȐȚ Ǫșȍ ȥȚȖ ȟȈșȚȖ ȉȣȊȈȍȚ ȕȈȊȍȧȕȖ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ șȒȈȏȒȖȑ ȥȓȍȔȍȕȚȖȔ ȗȖȊȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȐȓȐ ȟțȚȤ șȚȘȈȠ - ȕȣȔ ȗȍȘșȖȕȈȎȍȔ ȕȈȗȘȐȔȍȘ ǫȘțȜȜȈȓȖ șȖ - ȉȈȟȒȖȑ ȒȖȚȖȘȈȧ ȘȣȟȐȚ ȊȖȓȒȖȔ ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖ - ȋȕȈȓșȧ ȏȈ ȏȈȑȞȍȔ Ȑ Ț Ȍ DzȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ Ȋșȍ ȌȍȚȐ ȘȈȏȕȣȍ Ȑ ȊȈȠ ȔȈȓȣȠ ȔȖȎȍȚ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȐșȗțȋȈȚȤșȧ ȕȖ ȏȕȈȚȤ ȥȚȖ ȕȈȗȍȘȍȌ ȕȍȊȖȏȔȖȎ - ȕȖ ǷȖȥȚȖȔț Ȍȓȧ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ȔȈȓȣȠȈ ȓțȟȠȍ ȊȣȉȐȘȈȚȤ ȒȕȐȋȐ ȉȍȏ ȘȍȏȒȖ ȖȚȘȐȞȈȚȍȓȤȕȣȝ ȐȓȐ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȖ șȚȘȈȠȕȣȝ ȗȍȘșȖȕȈȎȍȑ Education 14 | 635,1* | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=