Family&Kids#6 (2019)

ǓĢĦ ĕĢĠďĭġĚĪ ęďġİĦĚě ĥ ĦĤĖĠİ ħīĖġĚĝďĠĚ ĕĢ ĢĐĤďęĢđďĦĖğıġĢĒĢ ĬĖġĦĤďǔ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȑ ȠȈȝȔȈȚȕȣȑ ȞȍȕȚȘ ȉȣȓ ȖșȕȖȊȈȕ Ȋ ȋȖȌț ǹȍȘȋȍȑ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ țȟȐȓ ȐȋȘȈȚȤ Ȋ ȠȈȝȔȈȚȣȎȐȚȍ - ȓȍȑ ǼțȌȎȍȑȘȣ Ȑ șȈȔ țșȗȍȠȕȖ țȟȈșȚȊȖȊȈȓ Ȋ ȚțȘȕȐȘȈȝ ǰȌȍȧ șȖȏȌȈȚȤ ©ȟȚȖ ȚȖ șȊȖȍª ȗȘȐȠȓȈ ȕȈ ȗȈȘț ș ȚȖȊȈȘȐȡȍȔ ȥȔȐ - ȘȈȚȞȍȔ ǵȈȟȐȕȈȓșȧ ǾȍȕȚȘ șȒȘȖȔȕȖ ș ȖȌȕȖȋȖ ȚȘȍȕȍȘȈ Ȑ ȚȘȍȝ țȟȍȕȐȒȖȊ Ȉ ȗȍȘȊȣȍ ȏȈȕȧȚȐȧ ȗȘȖȊȖȌȐȓȐ ȕȈ ȌȖȔț ©ǵȈȠȍȑ ȐȌȍȍȑ ȉȣȓȖ șȌȍȓȈȚȤ Ȓȓțȉ ȐȔȍȕȕȖ Ȍȓȧ ȥȒșȗȈȚȘȐȈȕȚȖȊ ȗȖ - șȒȖȓȤȒț Ȍȓȧ ȔȍșȚȕȣȝ ȎȐȚȍȓȍȑ ȥȔȐȘȈȚȞȍȊ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȖȉȘȈ - ȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȗȖșȍȡȈȚȤ șȖ - ȊȍȘȠȍȕȕȖ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ ± ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ǹȍȘȋȍȑ ± Ȕȣ ȊȍȘȐȓȐ Ȋ țșȗȍȝ ȊȍȌȤ ȠȈȝȔȈȚȣ ȕȈȉȐȘȈȦȚ ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤ Ȉ Ȋ ȒȈȒȐȝ ȚȖ șȚȘȈȕȈȝ ȌȈȎȍ ȊȝȖȌȧȚ Ȋ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕțȦȠȒȖȓȤȕțȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔțª ǻȎȍ șȗțșȚȧ ȗȖȓȋȖȌȈ ȉȣȓ ȏȈȒȓȦȟȍȕ ȒȖȕȚȘȈȒȚ ș Dubai Community Theatre and Arts Centre (DUCTAC) Ȑ ȌȍȓȖ ȗȖȠȓȖ Ȋȍșȍȓȍȍ ǯȈȕȧȚȐȧ șȚȈȓȐ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȋȘțȗȗȈȔȐ Ȑ ȟȈȡȍ țȟȍȕȐȒȐ șȚȈȕȖȊȐȓȐșȤ ©ȗȖșȚȖȧȕȕȣȔȐª ȠȐȘȐȓșȧ Ȑ ȚȘȍȕȍȘșȒȐȑ ȠȚȈȉ ǹȓȍȌțȦȡȐȔȠȈȋȖȔ șȚȈȓȖ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖ ș GEMS Education ǹȍȋȖȌȕȧ ȗȓȖȡȈȌȒȈȔȐ Ȍȓȧ ȏȈȕȧȚȐȑ ȠȈȝȔȈȚȕȖȋȖ ȞȍȕȚȘȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȉȖȓȤȠȍ ȠȒȖȓ Ȑ ȏȈȊȍȌȍȕȐȑ șȍȚȐ *(06 (GXFDWLRQ Ȉ ȗȖșȚȖȧȕȕȣȝ țȟȍȕȐȒȖȊ ± ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȗȖȓȚȖȘȣ șȖȚȕȐ ȗȘȐȟȍȔ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ Ȑȏ ȘȈȏȕȣȝ șȚȘȈȕ ȔȐȘȈ ǰȕȌȐȐ ǸȖșșȐȐ ǰȖȘȌȈȕȐȐ dzȐȊȈȕȈ ǹȀǨ Ȑ Ț Ȍ ǻȟȍȕȐȒȐ ǾȍȕȚȘȈ ȏȈ - ȕȐȔȈȦȚ ȗȘȐȏȖȊȣȍ ȔȍșȚȈ ȕȈ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚȈȝ ȔȐȘȈ Ȑ ǨȏȐȐ Ȑ șȚȈ - ȕȖȊȧȚșȧ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȧȔȐ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȑ Ǔĝ ġďĠ ģĤĚĪĢĕĚğĚ Ě đ Ɓ ĒĢĕďǛ ġĢ ĢģĦĚĠďğıġĢ ġďīĚġďĦı ĚĒĤďĦı đ ĭďĪĠďĦij đ ƃǔ ǪȖȏȘȈșȚȕȖȑ șȖșȚȈȊȀȈȝȔȈȚȕȖȋȖ ȞȍȕȚȘȈ ȒȈȒ Ȑ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤ - ȕȣȑ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȍȕ Ǫ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȥȚȖ ȌȍȚȐ ȖȚ ȌȖ ©ȀǨǽǴǨǺȃ ± ȅǺǶ DzǸǭǹǺǰDzǰ ǵǶdzǰDzǰ ǪǹǭǪȃȀǵǭǫǶª ± ǹDzǨǯǨdz Ƕǩ ȅǺǶDZ ǰǫǸǭ ǰǯ - ǪǭǹǺǵȃDZ ǫǸǶǹǹǴǭDZǹǺǭǸ ǨȀǶǺ ǵǨǬǨǵȇǵ ǹǷǶǸǺ ǰ ǵǨǻDzǨ ǰ ǪǴǭǹǺǭ ǹ ǺǭǴ ǵǨ - ǹǺǶȇȁǭǭ ǰǹDzǻǹǹǺǪǶ ± ǹ ǨǯǨǸǺǶǴ ǰ ǪȃǹȀǭDZ ǴǨǺǭǴǨǺǰDzǶDZ DzǶdzǶǹǹǨdzȄǵǶDZ ǶǺ - ǬǨǿǭDZ ȅǵǭǸǫǰǰ ǰ DzǸǨǹǶǺǶDZ ǯǨǴȃǹdzǶǪǨǺȃǽ DzǶǴǩǰǵǨǾǰDZ Ǫ ǬǻǩǨǭ ©ǹȃǫǸǨǺȄ ǹǪǶȆ dzǻǿȀǻȆǷǨǸǺǰȆª ǷǸǰǫdzǨȀǨǭǺ ǴǭǮǬǻǵǨǸǶǬǵȃDZȀǨǽǴǨǺǵȃDZ ǾǭǵǺǸ ǷǶǬ ǸǻDzǶǪǶǬǹǺǪǶǴǴǭǮǬǻǵǨǸǶǬǵǶǫǶ ǫǸǶǹǹǴǭDZǹǺǭǸǨ ǹǭǸǫǭȇ DzǨȆǴǶǪǨ ƇƈƉ Ɔ ŨƗƅƄƉ ƒƕƆƒƌƖƠ ƕƄƐƗƢ ƌƑƖƉƏƏƉƎƖƗƄƏƠƑƗƢ ƌƇƔƗ ШАХ И МАТ: Education 18 | 635,1* | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=