Family&Kids#6 (2019)

«Гибкий» спорт INFINITY SPORTS ACADEMY: ƓƉƔƆƟƍ ƛƉƐƓƌƒƑƄƖ ƌ ƓƉƔƆƟƍ ƈƉƑƠ ƔƒƊƈƉƑƌƣ П ȍȘȊȣȑ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚ ȔȐȘȈ ȗȖ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȋȐȔ - ȕȈșȚȐȒȍ șȖșȚȖȧȓșȧ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȕȍȌȈȊȕȖ Ȋ ȋȖȌț ǹ Țȍȝ ȗȖȘ ȥȚȖȚ ȔȖȓȖȌȖȑ ȊȐȌ șȗȖȘȚȈ șȚȈȓ Ȑ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȝ Ȑ ȓȦȉȐȔȣȝ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȊȍȌȤ ȗȖ șȓȖȊȈȔ ǵȐȕȣ ǭȘȍșȤȒȖ ȚȘȍȕȍȘȈ șȉȖȘȕȖȑ ȒȖȔȈȕȌȣ ǻȒȘȈȐȕȣ Ȑ șțȌȤȐ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ©ȋȐȔȕȈșȚȐȒȈ ȕțȎȕȈ ȒȈȎȌȖȔț ȕȐȒȈȒȖȑ ȌȘțȋȖȑ ȊȐȌ șȗȖȘȚȈ ȚȈȒ ȕȍ șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȦ ȖșȈȕȒȐ ȋȐȉ - ȒȖșȚȐ ȋȘȈȞȐȐ ȌȊȐȎȍȕȐȑ ª ǪȍșȕȖȑ ȋȖȌȈ Ȋ ǬțȉȈȍ ȖȚȒȘȣȓșȧ ȜȐȓȐȈȓ ȓȍȋȍȕ - ȌȈȘȕȖȑ ȠȒȖȓȣ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȋȐȔȕȈșȚȐȒȐ ǬȍȘȦȋȐȕȣȝ ,QILQLW\ 6SRUWV $FDGHP\ Ǩ țȎȍ Ȋ ȌȍȒȈȉȘȍ ȚȖȋȖ Ȏȍ ȋȖȌȈ ȒȖ - ȔȈȕȌȈ ǵȐȕȣ ǭȘȍșȤȒȖ ȗȘȖȊȍȓȈ ȗȍȘȊȣȑ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚ ȗȖ ȥȚȖ - Ȕț ȗȘȍȒȘȈșȕȖȔț ȊȐȌț șȗȖȘȚȈ Ǵȣ ȗȖȋȖȊȖȘȐȓȐ ș ǵȐȕȖȑ ǭȘȍșȤȒȖ Ȗ ȚțȘȕȐȘȍ Ȑ ȗȍȘșȗȍȒ - ȚȐȊȈȝ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȋȐȔȕȈșȚȐȒȐ Ȋ ǶǨȅ ©ǵȈȠ Ȓȓțȉ ȊȗȍȘȊȣȍ ȗȘȖȊȍȓ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȑ ȚțȘȕȐȘ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȘȐȕȧȓȐ țȟȈșȚȐȍ ȉȖȓȍȍ șȚȘȈȕ ȉȖȓȍȍ ȋȐȔȕȈșȚȖȒ ǻȟȈșȚȊȖȊȈȓȖ Ȑ ȗȧȚȤ ȒȖȔȈȕȌ Ȑȏ ȒȓțȉȖȊ ǶǨȅ ǺțȘȕȐȘȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧ ȗȘȖȊȖȌȧȚșȧ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ș ȞȍȓȤȦ ȗȖȗțȓȧȘȐȏȈȞȐȐ ȚȖȋȖ ȐȓȐ ȐȕȖȋȖ ȊȐȌȈ șȗȖȘ - ȚȈ ǯȌȍșȤ Ȋ ǶǨȅ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȋȐȔȕȈșȚȐȒȈ ȕȈȉȐȘȈȍȚ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠțȦ ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȍșȚȤ Ȑ ȕȈȠȈ ȏȈșȓțȋȈ ƄƓƔƉƏƣ ƇƒƈƄ ƌƕ - ƓƒƏƑƣƉƖƕƣ Ƈƒƈ ƕ ƑƄƛƄƏƄ ƔƄƅƒƖƟ -RJMRMX] 6L]XLQMG +]QREWXMGW Ɔ ŨƗƅƄƉ Ŧ ƔƄƐ - ƎƄƙ ƓƔƄƋƈƑƒƆƄƑƌƣ ơƖƒƍ ƈƄƖƟ ƓƔƒƍƈƗƖ ƒƛƉƔƉƈƑƟƉ ƕƒƔƉƆƑƒƆƄƑƌƣ ūƄ Ƈƒƈ Ǝƒ - ƏƌƛƉƕƖƆƒ ƕƓƒƔƖƕƐƉƑƒƎ ƋƄƑƌƐƄƢƝƌƙƕƣ Ɔ ƜƎƒƏƉ ƗƆƉƏƌƛƌƏƒƕƠ ƕ ƈƆƗƙ ƇƌƐƑƄ - ƕƖƒƎ ƈƒ ƕƖƄ After School 24 | 635,1* | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=