Family&Kids#6 (2019)

ŵƉƐƉƍƑƄƣ ƎƏƌƑƌƎƄ z‘† ‚~Œ‚ „ |Šz‘ |‹ƒ ‹†–ƒ ŲƕƑƒƆƑƒƉ ƗƕƏƒƆƌƉ ƕƛƄƕƖƏƌƆƒƍ ƕƉƐƠƌ ƾ ƋƈƒƔƒƆƠƉ ŬƐƉƑƑƒ ơƖƌƐ ƔƗƎƒƆƒƈƕƖƆƗƢƖƕƣ Ɔ %Q[EN 4SP]GPMRMG ƎƒƖƒƔƄƣ ƅƟƏƄ ƒƖƎƔƟƖƄ Ɔ ƊƌƏƒƐ ƎƒƐƓƏƉƎƕƉ .YQIMVEL &IEGL 6IWMHIRGI ƓƒƛƖƌ ƏƉƖ ƑƄƋƄƈ Ф ȐȓȖșȖȜȐȧ șȍȔȍȑȕȣȝ ȒȓȐȕȐȒ ± șȚȈȘȈȚȤșȧ ȕȍ ȉȖȘȖȚȤșȧ ș ȉȖȓȍȏȕȧȔȐ Ȉ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈ - ȡȈȚȤ Ȑȝ Ǫ $PZDM 3RO\FOLQLF ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ Ȋșȍ șȗȍȞȐȈȓȐȏȈȞȐȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ ȏȌȖȘȖȊȤȧ Ȋșȍȑ șȍȔȤȐ ȖȚ ȋȐȕȍȒȖȓȖȋȐȐ Ȑ ȗȍȌȐȈȚȘȐȐ ȌȖ ȥșȚȍȚȐȟȍșȒȖȑ ȔȍȌȐȞȐȕȣ Ǩ țșȓȖȊȐȧ ȉțȚȐȒ ȒȓȐȕȐȒȐ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖ ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȔȖȡȤ Ȋ ȥȒșȚȘȍȕȕȣȝ șȐȚțȈȞȐȧȝ ȕȖ Ȑ ȖȗȘȍȌȍȓȧȚȤ ȎȐȏȕȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȍ ȊȏȈȐȔȖșȊȧȏȐ Ȑ ȗȘȐȟȐȕȣ Ȋ ȗȘȐȊȈȚȕȖȑ țȦȚȕȖȑ ȖȉșȚȈȕȖȊȒȍ DzșȚȈȚȐ ș ȈȘȈȉșȒȖȋȖ $PZDM ȗȍȘȍȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ ©ȖșȚȘȖȊª ȟȚȖ ȒȈȒ ȕȍȓȤȏȧ ȓțȟȠȍ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȒȓȐȕȐ - Ȓȍ ȒȈȒ Ȗȉ ȖșȚȘȖȊȒȍ ȏȌȖȘȖȊȤȧ Ȑ ȒȘȈșȖȚȣ Health 34 | 635,1* | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=