Family&Kids#6 (2019)

ǬǶDzǺǶǸ ǰǹǴǨǰdz ȇǸǨǬǨǵǫǻdzǰǭǪ ± ǹǺǶǴǨǺǶdzǶǫ ǰǴǷdzǨǵǺǶdzǶǫ ǷǸǨDzǺǰDzǻȆȁǰDZ Ǫ ǬǻǩǨǭ ǹ ǫǶǬǨ ǰ ǽǶǸǶȀǶ ǰǯǪǭǹǺǵȃDZ Ǫ ǶǩȂǭǬǰǵǭǵǵȃǽ ǨǸǨǩǹDzǰǽ ȅǴǰǸǨǺǨǽ ǰ ǯǨ ǰǽ ǷǸǭǬǭdzǨǴǰ ǩdzǨǫǶǬǨǸȇ ǵǭ ǺǶdzȄDzǶ ǹǪǶǰǴ ȅǹǺǭǺǰǿǭǹDzǰǴ ǸǨǩǶǺǨǴ ǵǶ ǰ ǴǵǶǫǶǿǰǹdzǭǵǵȃǴ ǶǺǯȃǪǨǴ ǰ ǸǭDzǶǴǭǵǬǨǾǰȇǴ ŬƕƐƄƌƏ ƃƔƄƈƄƑƇƗƏƌƉƆ nůƉƛƌ ƖƄƎ ƎƄƎ ƙƒƛƉƜƠ ƛƖƒƅƟ ƏƉƛƌƏƌ ƖƉƅƣ} К ȈȒ ȕȈȑȚȐ ȝȖȘȖ ȠȍȋȖ șȚȖȔȈȚȖ ȓȖȋȈ Ȋ ǬțȉȈȍ" DzȈȒȐȍ țȓȣȉȒȐ șȍȋȖȌȕȧ Ȋ ȔȖȌȍ" ȅȚȐ ȊȖȗȘȖșȣ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȐ șȖȞȐȈȓȤ ȕȣȝ șȍȚȍȑ ȏȈȌȈȦȚ ȌȍșȧȚ ȒȐ ȘȈȏ Ȋ ȌȍȕȤ Ǵȣ Ȗȉ ȘȈȚȐȓȐșȤ ȏȈ ȖȚȊȍȚȈȔȐ Ȓ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓț ǬǶDzǺǶǸ ǰǹǴǨǰdz Ǫȃ ǪǭǬǭǺǭ ǷǸǰǭǴ Ǫ Ǭǻ - ǩǨǭ ǷǶǿǺǰ dzǭǺ ǸǨǹ - ǹDzǨǮǰǺǭ ǷǶǮǨdzǻDZ - ǹǺǨ ǪDzǸǨǺǾǭ Ƕ ǹǪǶǭDZ ǪǸǨǿǭǩǵǶDZ ǷǸǨDzǺǰDzǭ ǵǨȀǰǴ ǿǰǺǨǺǭdzȇǴ DzǶǺǶǸȃǭ ǷǶDzǨ ǭȁǭ ǹ ǪǨǴǰ ǵǭ ǯǵǨDzǶǴȃ ^ˆ„ŒˆŠ ȇ ȊȘȈȟ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋ ȐȔȗȓȈȕȚȖȓȖȋ ȖȒȖȕȟȐȓ ș ȖȚȓȐȟȐȍȔ ǨȏȍȘ ȉȈȑȌȎȈȕșȒȐȑ ȔȍȌȐȞȐȕ șȒȐȑ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚ Ȋ ȋȖȌț Ǫ ± ȋȖȌȈȝ ȘȈȉȖȚȈȓ ȕȈ ȒȈȜȍȌȘȍ ȖȘȚȖ ȗȍȌȐȟȍșȒȖȑ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋȐȐ ǨǴǻ ȋȌȍ șȖȊȔȍȡȈȓ ȗȘȍ ȗȖȌȈȊȈȚȍȓȤșȒțȦ Ȑ ȊȘȈȟȍȉ ȕțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ǫ ȋȖȌț ȗȖȓțȟȐȓ ȗȍȘȊțȦ Ȕȍ ȌȐȞȐȕșȒțȦ ȓȐȞȍȕȏȐȦ Ȑ ȕȈȟȈȓ ȊȘȈȟȍȉȕțȦ ȗȘȈȒȚȐ Ȓț Ȋ ǶǨȅ ȗȖȏȌȕȍȍ ȗȖȓțȟȐȓ ȊȚȖȘțȦ ȓȐȞȍȕȏȐȦ ± ȐȔ ȗȓȈȕȚȖȓȖȋȈ ǹ ȗȖ ȋȖȌ ȗȘȖȠȍȓ ȖȉțȟȍȕȐȍ Ȋ ȈȊ șȚȘȐȑșȒȖȔ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȍ Danube University Krems Ȑ ȗȖȓțȟȐȓ șȚȍȗȍȕȤ ȔȈȋȐșȚȘȈ ȐȔȗȓȈȕȚȖȓȖȋȐȐ (Master of Science in Implantology). Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖ ȊȣȠȈȦ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȦ Ȋ ȠȊȍȑȞȈȘșȒȖȔ țȕȐȊȍȘșȐ ȚȍȚȍ ǩȍȘȕȈ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȐȔ ȗȓȈȕȚȖȓȖȋȐȐ ȗȈȘȖȌȖȕȚȖ ȓȖȋȐȐ Ȑ ȗȘȖȚȍȏȐȘȖȊȈȕȐȐ ȕȈ ȐȔȗȓȈȕȚȈȝ ǵȈȘȈȉȖȚȈȕȕȣȑ ȖȗȣȚ ȗȘȖȚȍȏȐȘȖȊȈȕȐȧ ȗȖșȚȖ ȧȕȕȈȧ ȗȘȈȒȚȐȒȈ Ȑ ȗȖȊȣ ȠȍȕȐȍ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȐ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ Ȕȕȍ ȊȖȏ ȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȓȍȟȍȕȐȧ ± ȖȚ ȓȍȟȍ ȕȐȧ ȒȈȘȐȍșȈ ȌȖ ȗȖȓȕȖȋȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȜțȕȒȞȐȐ Ȑ ȥșȚȍȚȐȒȐ țȓȣȉȒȐ ǿǺǶ ǰǯǴǭǵǰdzǶǹȄ ǯǨ ǫǶǬȃ ǪǨȀǭDZ ǸǨǩǶǺȃ Ǫ ǰǵǬǻǹǺǸǰǰ ǷǨǾǰ - ǭǵǺȃǷǸǰǭǯǮǨȆǺ ǹȆǬǨ ǿǺǶǩȃ dzǭǿǰǺȄ - ǹȇ ǰdzǰ ǵǨǶǩǶǸǶǺ ǻǭǯǮǨȆǺ Ǭdzȇ ȅǺǶǫǶ - ǵǨ ǸǶǬǰǵǻ" ^ˆ„ŒˆŠ ǹȍȋȖȌȕȧ ȘȣȕȖȒ ȥșȚȍȚȐȟȍșȒȖȑ șȚȖ ȔȈȚȖȓȖȋȐȐ Ȋ ǬțȉȈȍ ȘȈȏ ȊȐȚ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ Ȑ ȕȈ ȕȍȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ Ȋșȍ ȔȐȘȖȊȣȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈ ȓȖȊ ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ Ȟȍȕ ȚȖ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȈȧ șȚȖȔȈȚȖȓȖ ȋȐȧ ȊȍȏȌȍ șȚȖȐȚ ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ Ȑ ȌȍȠȍȊȖȑ ȖȕȈ ȉȣȚȤ ȕȍ ȔȖȎȍȚ DzǨDz ǪȃǩǸǨǺȄ ǶǬǵǶǫǶ ǪǸǨǿǨ ǵǨ ǪǹȆǮǰǯǵȄ" ^ˆ„ŒˆŠ Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȐȏțȟȐȚȍ ȘȍȒȖ ȔȍȕȌȈȞȐȐ ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ șȗȘȖșȐȚȤ ȏȕȈȒȖȔȣȝ ȒȖ ȚȖȘȣȍ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȓȍȟȍ ȕȐȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ Ȑ ȖșȚȈȓȐșȤ ȐȔ ȌȖȊȖȓȤȕȣ ȗȖ șȍȑ ȌȍȕȤ ǶȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ țȚȖȟȕȐȚȍ ȒȈȒțȦ ȐȔȍȕȕȖ ȗȘȖȞȍȌțȘț ȖȕȐ ȌȍȓȈȓȐ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ ȊȈȔ ȕțȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ șȓȖȎȕȖȍ ȓȍȟȍ ȕȐȍ ȚȈȒȖȍ ȒȈȒ ȐȔȗȓȈȕȚȈ ȞȐȧ Ȑ ȗȘȖȚȍȏȐȘȖȊȈȕȐȍ ǭșȓȐ ȊȈȔ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȉȖȓȤȠȖȍ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȍ ȓȍ ȟȍȕȐȍ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȐȏțȟȐȚȍ ȗȖȘȚȜȖȓȐȖ ȊȘȈȟȈ ȖȏȕȈ ȒȖȔȤȚȍșȤ ș ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧ ȔȐ ©ȌȖª Ȑ ©ȗȖșȓȍª ± ȖȕȐ ȌȈȌțȚ ȊȈȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȍȋȖ ȖȗȣȚȍ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȗȘȖ ȜȍșșȐȖȕȈȓȐȏȔȍ ǻȚȖȟȕȐȚȍ ț ȌȖȒȚȖȘȈ ȕȈ ȟȍȔ ȐȔȍȕȕȖ Ȗȕ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘțȍȚșȧ Ȋ șȊȖȍȑ ȘȈȉȖȚȍ Ȑ ȊȣȉȐȘȈȑ Țȍ ȊȘȈȟȈ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȍȌșȚȖȧȡȐȔ ȓȍȟȍȕȐȍȔ ǷǶǿǭǴǻ DzǨDz Ǫȃ ǹǿǰ - ǺǨǭǺǭ ǺǨDz ǴǵǶǫǶ ǷǨǾǰǭǵǺǶǪ ǸǭDzǶ - ǴǭǵǬǻȆǺ ǪǨǹ Ǫ ǹǶǾǰ - ǨdzȄǵȃǽ ǹǭǺȇǽ" ^ˆ„ŒˆŠ ȇ ȘțȒȖ ȊȖȌșȚȊțȦșȤ ȗȘȐȕȞȐȗȖȔ ©ȓȍȟȐ ȚȈȒ ȒȈȒ ȝȖȚȍȓ ȉȣ ȟȚȖȉȣ ȓȍȟȐȓȐ Țȍȉȧª ǯȈ ȗȖȟȚȐ ȓȍȚ ȘȈȉȖȚȣ ț Ȕȍȕȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȉȣȓȖ ȎȈȓȖȉ Ȑ ȗȍȘȍȌȍȓȖȒ Ǫ ǬǻǩǨǭ ǴǵǶǫǰǭ ǽǶ - ǺȇǺ ǷǶǹǺǨǪǰǺȄ ǰǴ - ǷdzǨǵǺȃ ǵǨǷǸǰǴǭǸ ǯǨ ǵǭǬǭdzȆǶǺǷǻǹDzǨ ǿǺǶ ǰǴ ǵǭǶǩǽǶǬǰǴǶ ǯǵǨǺȄ ǷǸǭǮǬǭ ǿǭǴ ǵǨǿǨǺȄ dzǭǿǭǵǰǭ" ^ˆ„ŒˆŠ ǹȈȔȖȍ ȋȓȈȊȕȖȍ ± Ȋșȍ ȗȘȈȊȐȓȤ ȕȖ șȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ ǷȍȘȊȈȧ ȗȘȖȞȍȌțȘȈ ȗȘȐ ȗȖȌȋȖȚȖȊ Ȓȍ Ȓ ȐȔȗȓȈȕȚȈȞȐȐ ± ȥȚȖ ' ȘȍȕȚȋȍȕ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖ ȡȤȦ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȚȖȟȕȈȧ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧ ȍȚșȧ ȖȉȢȍȔ ȒȖșȚȕȖȑ ȚȒȈ ȕȐ Ȑ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȓȐ ȍȋȖ Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȐȔȗȓȈȕ ȚȈ Ȑ ȊȣȧȊȓȧȦȚșȧ ȈȕȈȚȖ b‹†z‚… yŠz~z‡} - …‚| &ǮǪǨǜǮǪǧǪǟ ǤǨǫǧǜǩǮǪǧǪǟ ǫǬǜǦǮǤǦǯǺǵǤǥ Ǟ ǀǯǝǜǡ ǭ ǟ Health 38 | 635,1* | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=