Family&Kids#6 (2019)

MODI njǡǭǮǪǬǜǩ ǟǬǯǣǤǩǭǦǪǥ ǦǯDZǩǤ Sofitel Downtown modi.dxb ÀáÙðãÞßÔß ÑààÖãÙãÑL ĬijģğĖġĢĝ ĭĝĠĖĤħğĚ ŮƗƔƌƚƄ Ɔ ƐƒƏƒƛƑƒ ƛƉƕƑƒƛƑƒƐ ƕƒƗƕƉ ǵȈȏȊȈȕȐȍ ȞȣȗȓȍȕȒȈ ȟȒȔȍȘțȓȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȚ ǿȒȔȍȘȐ ȌȍȘȍȊȕȐ Ȋ ȋȖȘȕȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ǸȈȟȈ ȟȚȖ ȕȈ șȍȊȍȘȍ ǫȘțȏȐȐ ǰǵǫǸǭǬǰǭǵǺȃ ȕȈ ȗȖȘȞȐȐ DzǷǫǧǡǩǪǦ ǟ ǭǪǧǤ Ǩǧ ǨǪǧǪǦǜ ǟ ǭǧǤǞǪǦ ǩǪǥ ǢǤǬǩǪǭǮǤ ǟ ǭǧǤǞǪdzǩǪǟǪ Ǩǜǭǧǜ ǟ ǬǜǭǮǤǮǡǧǸǩǪǟǪ Ǩǜǭǧǜ ǟ dzǡǭǩǪǦǜ ǟ ǦǤǩǣǷ ǃǡǬǩǜ ǟǬǜǩǜǮǜ ǷǸǰǫǶǺǶǪdzǭǵǰǭ 1. ǾȣȗȓȍȕȒȈ ȘȈȏȘȍȏȈȚȤ ȗȖȗȖȓȈȔ ȝȖȘȖȠȖ ȗȘȖȔȣȚȤ ǷȘȖșțȠȐȚȤ șȊȍȘȝț ȗȖșȖȓȐȚȤ ǸȈșȚȖȗȐȚȤ ȕȈ șȒȖȊȖȘȖȌȍ șȓȐȊȖȟȕȖȍ ȔȈșȓȖ Ȑ ȊȣȓȖȎȐȚȤ ȕȈ ȕȍȍ ȒțșȒȐ ȞȣȗȓȍȕȒȈ ȒȖ Ȏȍȑ ȊȕȐȏ ȗȘȐȌȈȊȐȚȤ ȗȘȍșșȖȔ Ȑ ȎȈȘȐȚȤ ȌȖ ȗȖȓțȋȖȚȖȊȕȖ șȚȐ ǯȈȚȍȔ ȗȍȘȍȊȍȘȕțȚȤ ȔȧșȖ șȕȖȊȈ ȗȘȐȎȈȚȤ ȗȘȍșșȖȔ Ȑ ȎȈȘȐȚȤ ȌȖ ȋȖȚȖȊȕȖșȚȐ 2. ǵȈȚȍȘȍȚȤ ȟȍșȕȖȒ ȕȈ ȔȍȓȒȖȑ ȚȍȘȒȍ ȖȉȎȈȘȐȚȤ ȕȈ ȘȈș ȚȐȚȍȓȤȕȖȔ ȔȈșȓȍ ȕȈ șȓȈȉȖȔ Ȗȋȕȍ ǬȖȉȈȊȐȚȤ șȓȐȊȒȐ Ȑ Ȋȣ ȗȈȘȐȚȤ ȌȖ ȒȖȕșȐșȚȍȕȞȐȐ ȋțșȚȖȋȖ șȖțșȈ 3. ǷȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȖȍ ȔȧșȖ ȞȣȗȓȍȕȒȈ ȘȈȏȘȍȏȈȚȤ ȕȈ ȕȍ ȉȖȓȤȠȐȍ ȒțșȖȟȒȐ Ȑ ȗȖȓȐȚȤ șȖțșȖȔ 4. ǷȍȘȍȌ ȗȖȌȈȟȍȑ ȕȈ șȚȖȓ țȒȘȈșȐȚȤ ȏȍȘȕȈȔȐ ȋȘȈȕȈȚȈ Ȑ ȓȐșȚȤȧȔȐ ȒȐȕȏȣ ĐďĕĤĚĕĘďġĚ ťƄƎƏƄƊƄƑƟ ƕ ƒƔƉƙƄƐƌ ǩȈȌȘȐȌȎȈȕȐ ² ȘțȓȍȚȐȒȐ Ȑȏ ȉȈȒȓȈȎȈȕȖȊ ² ȖȟȍȕȤ ȗȖȗțȓȧȘȕȈȧ Ȋ ǫȘțȏȐȐ ȏȈȒțșȒȈ ǵȈ ȋȘțȏȐȕșȒȖȔ ȥȚȖ ȉȓȦ ȌȖ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ©ǵȐȋȊȏȐȈȕȐ ȉȈȌȘȐȌȎȈȕȐª ǰǵǫǸǭǬǰǭǵǺȃ ̰ ǝǜǦǧǜǢǜǩǪǞ ǭǮǜǦǜǩ ǟǬǡDzǦǤDZ ǪǬǡDZǪǞ ǫǯdzǪǦ ǭǞǡǢǡǥ ǦǤǩǣǷ ǫǯdzǪǦ ǯǦǬǪǫǜ ̰ ǣǯǝdzǤǦǜ dzǡǭǩǪǦǜ ǭǮ ǧǪǢǦǜ ǜǠǢǤǦǤ ǤǧǤ ǨǪǧǪǮǷǥ ǦǬǜǭǩǷǥ ǫǡǬǡDz ǫǪ ǞǦǯǭǯ ǭǮ ǧǪǢǦǜ ǯǦǭǯǭǜ ǍǪǧǸ ǫǪ ǞǦǯǭǯ dz ǧǪǢǦǜ DZǨǡǧǤ ǭǯǩǡǧǤ  dz ǧǪǢǦǤ ǤǨǡǬǡǮǤǩǭǦǪǥ ǣǜǫǬǜǩǷ ǢǡǧǮǪǟǪ DzǞǡǮǦǜ  ǭǮǜǦǜǩǜ ǦǤǫǻdzǡǩǪǥ ǞǪǠǷ ǃǡǬǩǜ ǟǬǜǩǜǮǜ ǷǸǰǫǶǺǶǪdzǭǵǰǭ 1. ǸȈȏȘȍȏȈȚȤ ȉȈȒȓȈȎȈȕȣ ȕȈ ȓȖȔȚȐȒȐ ȚȖȓȡȐȕȖȑ ± șȔ ǶșȚȈȊȐȚȤ ȖȊȖȡȐ Ȋ ȗȖȌșȖȓȍȕȕȖȑ ȊȖȌȍ ȕȈ ȔȐȕțȚ ȟȚȖȉȣ țȠȓȈ ȋȖȘȍȟȤ ǹȓȐȚȤ ȊȖȌț Ȑ ȗȘȖșțȠȐȚȤ șȈȓȜȍȚ ȒȖȑ 2. ǷȖȌȎȈȘȐȚȤ ȒțșȖȟȒȐ ȉȈȒȓȈȎȈȕȈ ȕȈ ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖȔ ȔȈșȓȍ Ȑ ȊȣȓȖȎȐȚȤ ȕȈ ȌțȘȠȓȈȋ ȐȓȐ ȉțȔȈȎȕȖȍ ȗȖȓȖȚȍȕ Ȟȍ ȟȚȖȉȣ șȚȍȒȓȖ ȓȐȠȕȍȍ ȔȈșȓȖ ǶșȚțȌȐȚȤ 3. ǶȘȍȝȐ Ȑ ȟȍșȕȖȒ ȗȍȘȍȒȘțȚȐȚȤ ȟȍȘȍȏ ȔȧșȖȘțȉȒț ǯȍ ȓȍȕȤ ȗȖȘțȉȐȚȤ ȌȖȉȈȊȐȚȤ Ȓ ȖȘȍȝȖȊȖ ȟȍșȕȖȟȕȖȑ ȔȈșșȍ Ȑ ȝȖȘȖȠȖ ȗȍȘȍȔȍȠȈȚȤ ǬȖȉȈȊȐȚȤ ȊȖȌț ȟȚȖȉȣ ȗȈșȚȈ șȚȈȓȈ ȕȍȔȕȖȋȖ ȎȐȌȒȖȑ 4. ǫȖȚȖȊțȦ ȕȈȟȐȕȒț ȊȣȓȖȎȐȚȤ ȕȈ ȓȖȔȚȐȒȐ ȉȈȒȓȈ ȎȈȕȖȊ Ȑ șȒȘțȚȐȚȤ ȘțȓȍȚȐȒȈȔȐ ȗȍȘȍȌ ȗȖȌȈȟȍȑ ȕȈ șȚȖȓ țȒȘȈșȐȚȤ ȏȍȘȕȈȔȐ ȋȘȈȕȈȚȈ d‡™ k_fvy b ^_lb | ǪǭǹǵǨ | 55

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=