Family&Kids#6 (2019)

ųƔƄƋƈƑƌƎ ƎƄƊƈƟƍ ƈƉƑƠ DzǨǺȇ ǮǰǪǭǺ Ǫ DUBAI MARINA ǹ ǴǻǮǭǴ ǰ ǹȃǵǶǪȄȇǴǰ ǻǮǭ ǷȇǺȃDZ ǫǶǬ ǰ ǵǭ ǹǶǩǰǸǨǭǺǹȇ ǷǭǸǭǭǯǮǨǺȄ DUBAI MARINA К ȖȋȌȈ ȟȍȚȣȘȍ ȋȖȌȈ ȕȈȏȈȌ Ȕȣ ȗȍȘȍ - ȍȝȈȓȐ Ȑȏ ǴȖșȒȊȣ Ȋ ǬțȉȈȑ ȚȖ ȖȏȈȌȈ - ȟȐȓȐșȤ ȊȣȉȖȘȖȔ ȘȈȑȖȕȈ ș ȗȘȐȊȣȟ - ȕȣȔ Ȍȓȧ ȕȈș ȥȕȍȘȋȐȟȕȣȔ ȘȐȚȔȖȔ ȎȐȏȕȐ ǽȖȚȍȓȖșȤ ȎȐȚȤ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȋȖȘȖȌȈ ȋțȓȧȚȤ ȗȖ ȊȍȟȍȘȈȔ Ȑ ȗȍȠȒȖȔ ȝȖȌȐȚȤ ȕȈ ȔȖȘȍ ǷȖȉȣȊȈȊ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ ȘȈȑȖȕȈȝ Ȕȣ ȗȖȕȧ - ȓȐ ȟȚȖ ȥȚȐȔ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȖȚȊȍȟȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ Dubai Marina Ȑ JBR ǰȏ ȏȈ ȓțȟȠȍȑ ȚȘȈȕș - ȗȖȘȚȕȖȑ ȌȖșȚțȗȕȖșȚȐ ȕȈȠ ȊȣȉȖȘ ȗȈȓ ȕȈ Dubai Marina Ǫ ȥȚȖȚ ȘȈȑȖȕ ȍșȚȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȏȈȍȏȌȖȊ ș ȋȓȈȊȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȠȖșșȍ ȏȌȍșȤ ȘȈȏȊȐȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȚȘȈȕșȗȖȘ - ȚȈ ȌȊȍ șȚȈȕȞȐȐ ȔȍȚȘȖ ȚȘȈȔȊȈȑ Ȉ ȍȡȍ ȗȖ - șȚȘȖȍȕ ȗȍȠȍȝȖȌȕȣȑ ȔȖșȚ șȖȍȌȐȕȧȦȡȐȑ Dubai Marina Ȑ JLT ȕȈȓȐȟȐȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȗȍȠȐȍ ȗȘȖȋțȓȒȐ ȗȖ ȘȈȏȕȣȔ ȘȈȑȖȕȈȔ ȋȖȘȖȌȈ ǹȘȈȏț șȒȈȎț ȟȚȖ ȏȌȈȕȐȧ Ȋ Dubai Marina ȖȟȍȕȤ ȘȈȏȕȣȍ ǵȈȑȚȐ ȝȖȘȖȠțȦ ȗȘȖșȚȖȘȕțȦ ȒȊȈȘȚȐȘț ȏȌȍșȤ ȌȖȊȖȓȤȕȖ șȓȖȎȕȖ ȕȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ Dubai Marina ± ȗȘȍșȚȐȎȕȣȑ ȘȈȑȖȕ ȋȌȍ Ȟȍȕȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓȐ ȕȍȔȕȖȋȖ ȏȈȊȣȠȍȕȣ ȕȖ ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȟȍȚȣ - Șȍ ȋȖȌȈ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȈȘȍȕȌȣ ȎȐȓȤȧ țȔȍȕȤ - ȠȐȓȈșȤ Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȕȈ ǴȕȖȋȐȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ Dubai Marina ©ȒȈ - ȔȍȕȕȣȔȐ ȌȎțȕȋȓȧȔȐª ȕȖ ȍșȓȐ Ȋȣ ȒȈȒ Ȑ ȧ ȓȦȉȐȚȍ ȋȖȘȖȌ Ȑ ș ȚȘțȌȖȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚȍ șȍȉȍ ȎȐȏȕȤ ©ȕȈ ȏȍȔȓȍª ȚȖ ȊȈȔ ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ ȗȖȕȘȈȊȐȚșȧ ȥȚȖȚ ȘȈȑȖȕ Dubai Marina ± ȥȚȖ Ȋȍȟȕȣȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ǻȚȘȖȔ ȗȖ ȕȈȉȍȘȍȎȕȖȑ ȉȍȋȈȦȚ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȏȌȖȘȖȊȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȎȐȏȕȐ Ȉ Ȓ ± ȟȈșȈȔ ȕȈ țȓȐȞȣ ȊȣȝȖȌȧȚ ȚțȘȐșȚȣ Ȑ ȔȍșȚȕȣȍ ȎȐȚȍ - ȓȐ Ǫ Dubai Marina ȊșȍȋȌȈ ȊȍșȍȓȖ ȔȕȖȋȖ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȟțȊșȚȊțȍȚșȧ ȟȚȖ ©ȎȐȏȕȤª ȋȖȘȖȌȈ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȈ ȐȔȍȕȕȖ ȏȌȍșȤ Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȧ ȓȦȉȓȦ Dubai Marina ȏȈ ȚȖ ȟȚȖ ȏȌȍșȤ ȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȖ Ǫ șȖȓȕȍȟȕȖȔ șȊȍȚȍ ȐȓȐ Ȋ ȉȓȍșȒȍ ȕȖȟȕȣȝ Ȗȋȕȍȑ ± ȥȚȖȚ ȘȈȑ - Ȗȕ ȗȘȍȒȘȈșȍȕ Ȋ ȓȦȉȖȍ ȊȘȍȔȧ șțȚȖȒ ǵȈȉȍȘȍȎȕȈȧ ȔȖșȚȣ ȕȍȉȖșȒȘȍȉȣ ȉȍȓȖșȕȍȎȕȣȍ ȧȝȚȣ ± ȘȈȑ Ȍȓȧ ȊȐȏțȈȓȖȊ dzŒ™ ^ˆ…}ˆ‰ˆ…ˆ|z &ǪǪǭǩǪǞǜǮǡǧǸǩǤDzǜ ǦǩǤǢǩǪǟǪ ǨǜǟǜǣǤǩǜ &ORXGEHUU\ LjǜǨǜ ǠǞǪǤDZ ǭǷǩǪǞǡǥ My UAE 6 | 635,1* | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=