Family&Kids#6 (2019)

ǬǨǵǨǸǨǮǨǴǨ - ǬǰdzǶǪǨ . ǴǨǴǨ ǶǹǵǶǪǨǺǭdzȄǵǰ - ǾǨ ǹǨdzǶǵǨ %($87< &211(&7 $*(1&< ǨǪǺǶǸ INSTAGRAM - ǹǺǸǨǵǰǿDzǰ @ZDANARA . h {…ˆ}Š‹Œ| ȇ ȕȍ șȟȐȚȈȦ șȍȉȍ ȉȓȖȋȍȘȖȔ ǵȈșȚȖȧȡȐȑ Instagram ȉȓȖȋȍȘ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȉȣȚȤ ȕȈ șȊȧȏȐ ș ȗȖȌȗȐșȟȐȒȈȔȐ Ȋȣ - ȒȓȈȌȣȊȈȚȤ ȔȐȕȐȔțȔ ȗȈȘț ȗȖ - șȚȖȊ Ȋ ȌȍȕȤ Ȑ ȈȒȚȐȊȕȖ ȗȖȒȈ - ȏȣȊȈȚȤ Ȋ Stories șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ǹȊȖȑ ȉȓȖȋ ȧ șȌȍȓȈȓȈ ȖȚȒȘȣȚȣȔ ȌȊȈ ș ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ ȋȖȌȈ ȕȈȏȈȌ ȒȖȋȌȈ ȘȍȟȤ ȏȈȠȓȈ Ȗ ȘȈȏȊȐȚȐȐ șȚȘȈȕȐȞȣ ȔȖȍȋȖ șȈȓȖȕȈ ȒȘȈ - șȖȚȣ Beauty Connect Agency Ȋ DzȈȏȈȝșȚȈȕȍ ȟȍȘȍȏ ȔȖȑ ȓȐȟ - ȕȣȑ ȉȓȖȋ ǪȍȌȍȕȐȍ șȚȘȈȕȐȟȒȐ Ȋ Instagram Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ± șȒȖȘȍȍ ȝȖȉȉȐ ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎ - ȕȖșȚȤ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȐȕȚȍȘȍș - ȕȣȝ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȝ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ș ȐȏȊȍșȚȕȣȔȐ ȉȘȍȕȌȈȔȐ Ȑ ȏȈ - ȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȕȈ șȊȖȐ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȎȍȕșȒȐȍ ȘȈȌȖșȚȐ k†–™ ǴȖȧ Instagram ȗȖȓȐȚȐȒȈ ± ȗȖȟȚȐ ȗȖȓȕȖȍ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȜȖ - ȚȖȋȘȈȜȐȑ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȔțȎȈ ǹț - ȗȘțȋ ȊȍșȚȐ ȉȓȖȋ Ȕȕȍ ȕȍ ȏȈȗȘȍ - ȡȈȍȚ Ȉ ȔȈȔȈ ȒȖȕȍȟȕȖ ȔȕȖȑ ȋȖȘȌȐȚșȧ ^ˆ‘Š‚ ǹȚȈȘȠȐȍ ȌȖȟȍȘȐ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Instagram ȕȖ ȖșȖȉȖ ȐȔ ȕȍ Ȑȕ - ȚȍȘȍșțȦȚșȧ Ȑȝ șȚȘȈȕȐȞȣ ȖȚ - ȒȘȣȚȣ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȌȘțȏȍȑ [z…z‡‹ ȇ ȏȈȕȐȔȈȦșȤ șȊȖȍȑ șȚȘȈȕȐȟ - ȒȖȑ Ȋ ,QVWDJUDP Ȑ ȗȖșȍȡȈȦ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖ țȚȘȈȔ ȗȖȒȈ ȌȍȚȐ Ȋ ȠȒȖȓȍ DzșȚȈȚȐ Ȍȓȧ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȍȑ ț Ȕȍȕȧ ȓȐȔȐȚ ± ȕȍ ȉȖȓȍȍ ȌȊțȝ ȟȈșȖȊ Ȋ ȌȍȕȤ ǴȖȑ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚ ± ȥȚȖ ȔȖȧ șȍȔȤȧ Ȉ ȉȓȖȋȍȘ ȧ ȓȐȠȤ ȕȈ ± k ˆ |  Œ • ‡ z ‘ ‚ ‡ z ˜ “ ‚ † { ˆ }  Š z † Создавайте хороший контент и постоянно улучшайте его Не покупайте подписчиков, чтобы избежать возможных санкций и плохой репутации Участвуйте в SFS (shout out for shout out), проводите свои конкурсы и участвуйте в чужих, будьте активны Самое главное – не относитесь к Instagram слишком серьезно, реальная жизнь намного интереснее! Изучайте свою нишу, отслеживайте контент коллег и будьте в курсе событий ŨƄƑƄƔƄ ŪƄƐƄƈƌƏƒƆƄ İ ġĖ ĐğĢĒĖĤ 123 Super-Mom 64 | 635,1* | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=