Family&Kids#8-9 (2020)

Детская домашняя библиотека DzǨDz ȅǼǼǭDzǺǰǪǵǶ ǶǸǫǨǵǰǯǶǪǨǺȄ ǰǵǺǭǸǭǹǵǻȆǰ ǷǶdzǭǯǵǻȆ ǩǰǩdzǰǶǺǭDzǻ ǬǶǴǨ" DzǨDz ǷǸǰǪǰǺȄ dzȆǩǶǪȄ Dz ǿǺǭǵǰȆǰ ǷǸǭǪǸǨǺǰǺȄ DzǵǰǮDzǻ Ǫ ǬǸǻǫǨ ǴǨdzȃȀǨ" ģĖĤđijĖ ĝġĚĒĚ ĤĖĐĖġĝď ǨȒȚȐȊȕȣȔ ȟȐȚȈȚȍȓȍȔ ȔȈȓȣȠ șȚȈȕȍȚ ȕȍ șȘȈȏț ǿȚȖȉȣ Ȗȕ ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ ȟȚȍȕȐȍȔ Ȑ ȗȖȓȦȉȐȓ ȍȋȖ ȗșȐȝȖȓȖȋȐ Ȑ ȗȍȌȈȋȖȋȐ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȏȕȈȒȖȔȐȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ ș ȒȕȐȎȒȈȔȐ Ȋ ȗȍȘȊȣȑ Ȏȍ ȋȖȌ ȍȋȖ ȎȐȏȕȐ ǯȈȌȈȟȈ ȥȚȖȋȖ ȗȍȘȐȖȌȈ ± ȗȖȒȈȏȈȚȤ ȔȈȓȣȠț ȟȚȖ ȒȕȐȎȒȈ ± ȥȚȖ ȊȍșȍȓȖ ǺțȚ ȗȖȌȖȑȌțȚ ȔȈȚȍȘȟȈȚȣȍ ȔȧȋȒȐȍ ȐȏȌȈȕȐȧ ȒȖȚȖȘȣȍ ȠțȘȠȈȚ Ȑ ȔȕțȚșȧ ǪȈȎȕȖ ȗȘȖȋȖȊȈȘȐȊȈȚȤ ȟȚȖ ȕȈ - ȘȐșȖȊȈȕȖ ȕȈ șȚȘȈȕȐȟȒȍ ȕȈȏȣȊȈȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȍ Ȑ ȏȊțȒ ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȕȈ ȐȏȌȈȍȚ ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Ȕȣ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȔ ȔȈ - ȓȣȠȈ ș ȒȕȐȋȖȑ ȕȖ Ȑ ȗȖȔȖȎȍȔ ȏȈȗțșȒț ȘȍȟȐ ȊȍȌȤ ȗȍȘȊȣȍ șȓȖȊȈ ȔȈȓȣȠ șȒȈȎȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȗȖȑȔȍȚ ȟȚȖ ț ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ ȍșȚȤ ȕȈȏȊȈȕȐȍ Ȑ ȟȚȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ ȏȊțȒ șȖȖȚȕȖ - șȐȚșȧ ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȗȘȍȌȔȍȚȖȔ ǬȍȚȧȔ ȖȟȍȕȤ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ ș ȔȈȔȖȑ ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȊȍșȍȓȖ Ȑ ȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȖ ȟȚȖ ȚȖ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȑ ȗȖȒȈȏȣ - ȊȈȍȚ ȔȈȓȣȠț ǷȖȏȐȚȐȊȕȈȧ ȥȔȖȞȐȧ ȗȍȘȍȕȖșȐȚșȧ ȕȈ ȒȕȐȎȒț Ȑ ȊȖȚ țȎȍ ȔȈȓȣȠ șȐȌȐȚ Ȑ șȈȔ ȗȍȘȍȊȖȘȈȟȐȊȈȍȚ șȚȘȈȕȐȟȒȐ ȟȚȖ ȚȖ ȓȍȗȍȟȈ ^Œ‹„‚ {‚{…‚ˆŒ„‚ | ^{z Dubai Public Libraries. ǍǡǮǸ ǟǪǭǯǠǜǬǭǮǞǡǩǩǷDZ ǫǯ - ǝǧǤdzǩǷDZ ǝǤǝǧǤǪǮǡǦ ǪǝǶǡ - ǠǤǩǻǡǮ ǝǤǝǧǤǪǮǡǦ Ǡǧǻ ǞǣǬǪǭǧǷDZ Ǥ Ǡǧǻ ǠǡǮǡǥ The Old Library. (The Gold and Diamond Park) NJǠǩǜ Ǥǣ ǭǮǜǬǡǥǴǤDZ ǝǤ - ǝǧǤǪǮǡǦ ǀǯǝǜǻ ǩǜdzǤǩǜǞ - Ǵǜǻǭǻ ǭ ǫǪǠǜǬǡǩǩǷDZ ǧǪǩ - ǠǪǩǭǦǪǥ ǫǜǮǬǪǩǡǭǭǪǥ ǦǩǤǟ www.theoldlibrary.ae Al Safa Art and Design Library. (Safa) ljǪǞǜǻ ǝǤ - ǝǧǤǪǮǡǦǜ ǭ ǪǟǬǪǨǩǷǨ ǞǷǝǪǬǪǨ ǠǡǮǭǦǪǥ ǧǤǮǡ - ǬǜǮǯǬǷ ǩǜ ǜǩǟǧǤǥǭǦǪǨ Ǥ ǜǬǜǝǭǦǪǨ ǻǣǷǦǜDZ Mohammed Bin Rashid Library Foundation. (Al Jaddaf) ǍǮǬǪǻǵǜǻǭǻ ǩǪ - Ǟǜǻ ǝǤǝǧǤǪǮǡǦǜ ǭ ǞǪǭǡ - ǨǸǺ ǣǪǩǜǨǤ Ǡǧǻ ǠǡǮǡǥ ǧǺǝǪǟǪ ǞǪǣǬǜǭǮǜ Ǥ ǤǟǬǪ - ǞǪǥ ǫǧǪǵǜǠǦǪǥ ƽǤǝǧǤǪǮǡǦǤ ǩǜ ǫǧǻǢǜDZ Ǥ Ǟ ǫǜǬǦǜDZ ǀǯǝǜǻ Education 20 | 635,1* $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=