Family&Kids#8-9 (2020)

ȕȍ ȊȗȈȓȈ Ȋ ȌȍȗȘȍșșȐȦ ǵȈȖȉȖȘȖȚ șȖȉȘȈȓȈșȤ Ȑ ȘȈȉȖȚȈȓȈ ȊȒȓȈȌȣȊȈȧ ȊșȦ ȌțȠț ȥȕȍȘȋȐȦ Ȑ șȐȓȣ Ȋ șȊȖȍ ȓȦȉȐȔȖȍ ȌȍȓȖ ǶȕȐ ȊȐȌȍȓȐ ȒȈȒ ȧ șȚȈȘȈȓȈșȤ Ȑ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȥȚȖ ȖȉȧȏȈ - ȚȍȓȤȕȖ ȐȔ ȗȘȐȋȖȌȐȚșȧ ǭșȓȐ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȊșȚȘȍȚȧȚșȧ ȒȈȒȐȍ ȚȖ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌțȚ ȊșȗȖȔȐȕȈȚȤ ȒȈȒ ȔȈȔȈ ȗȘȖȊȍ - ȓȈ ȒȈȘȈȕȚȐȕ Ǵȣ ȊȍȌȤ ȏȕȈȍȔ ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ ȔȖȎȕȖ ȔȕȖȋȖ ȕȖ țȉȍȌȐȚȍȓȤȕȍȍ ȊșȍȋȖ ± șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȗȘȐȔȍȘ Ǩ DzǺǶ Ǭdzȇ ǪǨǹ Ǫ ȅǺǶ ǪǸǭǴȇ ǹǺǨdz ǶǸǰǭǵǺǰǸǶǴ ǵǨ ǿǭDZ ǶǷȃǺ Ǫȃ ǶǷǰǸǨdzǰǹȄ" Z‡‡z ǷȖȎȈȓțȑ ȔȖȐ ȘȖȌȐȚȍȓȐ Ǵȕȍ ȉȣȓȖ ȗȘȐȧȚȕȖ ȒȈȒ ȖȕȐ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȐ Ȕȍȕȧ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȓȐ ȕȈ ȓțȟȠȍȍ ȗȖȌȉȈȌȘȐȊȈȓȐ ȏȈȉȖȚȓȐȊȣȔȐ Ȑ ȌȖȉȘȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ ǮȐȏ - ȕȍȕȕȈȧ șȚȖȑȒȖșȚȤ Ȑ șȐȓȈ ȌțȝȈ ȌȖșȚȈȓȈșȤ Ȕȕȍ ȖȚ ȕȐȝ ȗȖ ȕȈșȓȍȌșȚȊț ǶȕȐ ȊȖșȗȐȚȈȓȐ Ȕȍȕȧ ȚȘțȌȖȓȦȉȐȊȣȔ ȎȐȏ - ȕȍȘȈȌȖșȚȕȣȔ Ȑ ȗȖȏȐȚȐȊȕȣȔ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȇ ȐȔ ȉȓȈȋȖȌȈȘ - ȕȈ ȏȈ ȥȚȖ ǴǵǶǫǰǭ ǪǶ ǪǸǭǴȇ DzǨǸǨǵǺǰǵǨ ǶǺDzǸȃdzǰ Ǫ ǹǭǩǭ ǵǶǪȃǭ ǺǨdzǨǵǺȃ ǻ ǪǨǹ ǷǶȇǪǰdzǰǹȄ DzǨDzǰǭ ǺǶ ǵǶǪȃǭ ǷǸǰȇǺǵȃǭ ǽǶǩǩǰ" Z‡‡z ȇ Ȑȏ Țȍȝ ȎȍȕȡȐȕ ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȧȚ ȌȖȔȈȠ - ȕȐȑ țȦȚ ȇ ȚȖȎȍ ȕȈȟȈȓȈ ȉȖȓȤȠȍ ȋȖȚȖȊȐȚȤ ȓȍȗȐȓȈ ȗȍȓȤ - ȔȍȕȐ ȗȍȒȓȈ ȚȖȘȚ ©ǵȈȗȖȓȍȖȕª ȒțȓȐȟȐ ȕȈ ǷȈșȝț« ǹȍȑȟȈș ȖșȖȏȕȈȊȈȧ șȒȖȘȣȑ ȖȚȢȍȏȌ șȚȈȘȠȍȑ ȌȖȟȍȘȐ ȖșȖȉȖ ȖșȚȘȖ ȟțȊșȚȊțȦ ȒȈȒȖȍ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ȟțȌȍșȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ǵȣ ȊȔȍșȚȍ ȐȋȘȈȓȐ Ȋ ȒȈȘȚȣ Ȋ ©ǴȖȕȖȗȖȓȐȦª țșȚȘȈȐȊȈȓȐ ȒȐȕȖȚȍȈȚȘ ȗȖȌ ȖȚȒȘȣȚȣȔ ȕȍȉȖȔ ț ȕȈș ȊȖ ȌȊȖȘȍ ǹȚȈȘȠȈȧ ȌȖȟȤ ȗȘȐ - ȌțȔȣȊȈȓȈ ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȍ ȗȖȏȌȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ șȦȘȗȘȐȏȣ ȕȈ ǬȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȔȓȈȌȠȍȑ ȍȋȖ Ȕȣ ȖȚȔȍȟȈȓȐ ȒȈȎȌȣȑ Ȕȍ - șȧȞ ȠȈȘȐȒȐ ȐȋȘțȠȒȐ ȚȖȘȚ ± ȥȚȐ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȘȈȌȖșȚȕȣȍ ȔȖȔȍȕȚȣ ȕȈș ȖȉȢȍȌȐȕȧȓȐ Ȑ șȖȋȘȍȊȈȓȐ ǩȣȓȈ ȊȖȏȔȖȎ - ȕȖșȚȤ ȕȐȒțȌȈ ȕȍ șȗȍȠȐȚȤ Ǵȣ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȓȐ Ȑ ȍȡȍ șȐȓȤȕȍȍ șȉȓȐȏȐȓȐșȤ ǫȓȈȊȕȖȍ ± țȔȍȚȤ ȓȖȊȐȚȤ Ȑ ȖȡțȡȈȚȤ ȔȋȕȖȊȍȕȐȍ ǺȍȗȍȘȤ Ȕȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ ȧ Ȓ ȥȚȖȔț ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȋȖ - ȚȖȊȈ ǵȈțȟȐȓȈșȤ ȟțȊșȚȊȖȊȈȚȤ ȥȚȐ ȔȖȔȍȕȚȣ ȏȌȍșȤ Ȑ șȍȑȟȈș ȓȖȊȐȚȤ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȚȤ ȊȖȚ ȖȕȖ ǪȖ ȊșȧȒȖȔ șȓțȟȈȍ șȍȑȟȈș ȖȡțȡȈȦ șȍȉȧ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ ȋȖȘȈȏȌȖ ȟȈȡȍ ǹǶ ǹǺǶǸǶǵȃDzǨǮǭǺǹȇ ǿǺǶ ǪȃǪǹǭǫǬǨ Ǫ ǽǶǸǶȀǭǴ ǵǨǹǺǸǶǭǵǰǰ ȅǺǶ ǬǭDZǹǺǪǰǺǭdzȄǵǶ ǺǨDz" Z‡‡z ȇ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȊșȍȋȌȈ țȓȣȉȈȦșȤ ǶȌȕȐȝ ȥȚȖ ȘȈȌțȍȚ ȌȘțȋȐȝ ȘȈȏȌȘȈȎȈȍȚ ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȕȐ ȕȍ ȊȍȘȧȚ ȟȚȖ ȔȖȧ țȓȣȉȒȈ ȐșȒȘȍȕȕȧȧ ǪșȍȋȌȈ țȓȣȉȈȦȡȍȑșȧ Ȕȍȕȧ ȊȐȌȧȚ Ȑ ȔȖȐ țȟȍȕȐȞȣ ǮȐȏȕȤ ± ȕȍȗȘȖșȚȈȧ ȠȚțȒȈ ȗȘȖȉȓȍȔ ȔȕȖȋȖ ț Ȋșȍȝ ǷțșȚȤ ȝȖȚȧ ȉȣ Ȋ ȔȖȍȑ 8QLTXH 'DQFH 6WXGLR ȉțȌȍȚ șȍȘȌȍȟȕȖ ȚȍȗȓȖ Ȑ șȗȖȒȖȑȕȖ Ǩ ȍșȓȐ ȔȖȧ țȓȣȉȒȈ ȔȖȎȍȚ ȒȖȋȖ ȚȖ ȊȌȖȝȕȖȊȐȚȤ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȌȕȧȚȤ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ ȥȚȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ǩțȌț țȓȣȉȈȚȤșȧ ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ Ȑ ȊȈȔ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦ ȌȍȓȈȚȤ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ǰ ȒȈȎȌȖȑ ȎȍȕȡȐȕȍ Ȕȕȍ ȝȖȚȍȓȖșȤ ȉȣ ȗȖȎȍȓȈȚȤ ȓȦȉȐȚȤ șȍȉȧ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șȍȉȍ ȉȣȚȤ ȏȌȖȘȖȊȖȑ ȒȘȈșȐȊȖȑ ȖȉȘȈȏȖ - ȊȈȕȕȖȑ ȋȈȘȔȖȕȐȟȕȖȑ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș șȖȉȖȑ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍȑ Ȑ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔ ȔȐȘȖȔ ȌȈȘȐȚȤ ȘȈȌȖșȚȤ Ȑ ș ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖ - șȚȤȦ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȒȈȎȌȣȑ ȗȘȖȎȐȚȣȑ ȌȍȕȤ Z‡‡z ǴȖȍȑ șȚȈȘȠȍȑ ȌȖȟȍȘȐ ± șȘȍȌȕȍȑ ± Ȉ ȔȓȈȌȠȍȑ ȚȖȓȤȒȖ ȌȊȈ ȋȖȌȈ Ǵȣ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ ȕȈȑȚȐ ȖȉȡȐȍ ȐȕȚȍȘȍșȣ Ȑ ȗȖ ȌȖȉȘȖȔț țȎȐȚȤșȧ ȊȔȍșȚȍ Ǵȕȍ ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȧȚȕȖ ȟȚȖ șȚȈȘȠȈȧ ȅȓȐȕȈ ȗȘȖȧȊȐȓȈ ȐȕȐȞȐ - ȈȚȐȊț Ȑ ȗȖȔȖȋȈȓȈ ȖȘȋȈ - ȕȐȏȖȊȣȊȈȚȤ Ȍȓȧ ȏȈȕȧȚȐȑ ȕȈȠȍȑ ȚȈȕȞȍȊȈȓȤȕȖȑ șȚțȌȐȐ Ȋșȍ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȔȖȔȍȕȚȣ ǬȈȕȐȥȓȈ șȖ - ȊȍȚȖȊȈȓȈ ȟȚȖ șȍȋȖȌȕȧ ȈȒȚțȈȓȤȕȖ ȗȖȌșȒȈȏȣȊȈ - ȓȈ ȐȌȍȐ ȕȈȗȘȐȔȍȘ Ȍȓȧ ǺȐȒǺȖȒ ȊȐȌȍȖ ǵȐȒȖȓȈ ȌȈȊȈȓȈ Ȕȕȍ șȖȓȕȍȟȕțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ ȊȗȍȘȊȣȍ șȚȈȓȈ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȔȖȐȝ ȚȈȕ - ȞȍȊȈȓȤȕȣȝ țȘȖȒȈȝ ȇ ȘȈȌȈ ȟȚȖ ȌȈȓȈ ȌȖ - ȟȍȘȧȔ ȝȖȘȖȠȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȕȍ ȘȈșȒȐșȓȈ ȕȍ șȌȈȓȈșȤ Unique Dance School džLJƼǍǍDŽǓǁǍdžDŽDž ǎƼljǁǒ ǑNJnjǁNJƿnjƼǐDŽǛ ǑDŽNj ǑNJNj njƼǃljǗǁ ƾDŽǀǗ ljƼnjNJǀljǗǑ ǎƼljǒǁƾ ̰ DŽǍNjƼljǍdžDŽDž ǐLJƼLjǁljdžNJ ǎƼljƿNJ njǏǍǍdžDŽDž džNJnjǁDž ǍdžDŽDž ǎƼljǁǒ DŽ Njnj ǍNJƾnjǁLjǁljljǗDž džLJƼǍ ǍDŽǓǁǍdžDŽDž ǎƼljǁǒ (contemporary) _______________ ZZZ XQLTXH GDQFH FRP unique.dance.studio + 971 50 745 0825 After School 28 | SPRING / AUTUMN 2020 | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=