Family&Kids#8-9 (2020)

Тревожные звоночки Д ȍȚȐ ȊȏȘȖșȓȍȦȚ Ȑ Ȕȍ - ȕȧȦȚșȧ ȌȍȕȤ ȖȚȖ Ȍȕȧ ǰȕȖȋȌȈ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ Șȍ - ȉȍȕȒȈ ȔȖȎȍȚ ȊȣȝȖȌȐȚȤ ȏȈ ȘȈȔȒȐ ȗȘȐȊȣȟȕȖȋȖ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȌȖȗțșȚȐ - ȔȖȋȖ ǩȣȊȈȍȚ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ șȖȖȉȡȈ - ȦȚ Ȗȉ ȥȚȖȔ țȟȐȚȍȓȧ ȊȖșȗȐȚȈȚȍȓȐ ©ǹȚȈȓ ȌȘȈȚȤșȧª ©ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȖȚ ȍȌȣª ©ȉȍșȗȖȒȖȐȚșȧ ȕȈ ȘȖȊȕȖȔ Ȕȍ - șȚȍª ©ȕȈȟȈȓ ȏȈȐȒȈȚȤșȧª ǰ Ȕȣ ȏȈ - ȌȈȍȔ șȍȉȍ ȊȖȗȘȖș ± ȒȈȒ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȥȚȐȝ ȕȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȝ ȧȊȓȍȕȐȑ" ǶȌȕȈȒȖ ȚȈȒȈȧ ȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȒȈ ȏȈ - ȌȈȟȐ ȖȚșȍȒȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȈ - ȊȐȓȤȕȖȋȖ ȘȍȠȍȕȐȧ ǪȍȌȤ Ȋșȍ ȥȚȐ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ ȌȘțȋȐȍ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȣȍ Ȑȏ - ȔȍȕȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȓȐȠȤ Șȍ - ȈȒȞȐȍȑ șȐȔȗȚȖȔȈȔȐ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȚȘțȌȕȖȑ Ȍȓȧ ȘȍȉȍȕȒȈ șȐȚțȈȞȐȐ ȐȓȐ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȧ ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ȗȕ ȕȍ șȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ ǹȓȍȌțȍȚ țȟȐȚȣȊȈȚȤ ȟȚȖ ȥȚȐ șȐȔȗȚȖȔȣ ȔȖȋțȚ ȧȊȓȧȚȤșȧ ȗșȐ - ȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȑ ȐȓȐ ȜȐȏȐȖȓȖȋȐ - ȟȍșȒȖȑ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȤȦ ȘȍȉȍȕȒȈ șȊȖȑșȚȊȍȕȕȖȑ ȍȔț ȗȖ ȎȐȏȕȐ ȔȖ - ȌȍȓȤȦ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ Ǫ ȚȈȒȖȔ șȓț - ȟȈȍ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ Ȑȝ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȐȔȗȚȖȔȖȊ ȕȍȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȔȣșȓȈ k‚†‰Œˆ†• NjǁnjǁǓDŽǍLJDŽLj LJDŽǔǘ ljǁdžNJǎNJnjǗǁ DŽǃ ǍDŽLj - NjǎNJLjNJƾ ljǁƽLJƼƿNJNjNJ - LJǏǓDŽǛ njǁƽǁljdžƼ NjǧǪDZǪǥ ǭǪǩ dzǜǭǮǪ ǫǬǪǭǷǫǜǡǮǭǻ ǝǬǡǠǤǮ ǭǩǻǮǭǻ ǦǪǴǨǜǬǷ ǩǡ ǨǪǢǡǮ ǯǭǩǯǮǸ ƼǫǫǡǮǤǮ ± ǫǧǪDZǪǥ ǧǤǝǪ dzǬǡǣǨǡǬǩǷǥ džǜǫǬǤǣǷ ǭǧǡǣǷ ǦǪǮǪǬǷǡ ǬǡǝǡǩǪǦ ǨǪ - ǢǡǮ ǭǮǜǬǜǮǸǭǻ ǭǦǬǷǮǸ NjǬǤǞǧǡdzǡǩǤǡ ǞǩǤ - ǨǜǩǤǻ ǧǺǝǷǨ ǭǫǪǭǪ - ǝǪǨ ljǡǬǞǪǣǩǪǭǮǸ Ǭǜǣ - ǠǬǜǢǤǮǡǧǸǩǪǭǮǸ ǜǟǬǡǭǭǤǞǩǪǭǮǸ ƽǡǭǫǪǦǪǥǭǮǞǪ ǞǣǠǬǜǟǤǞǜǩǤǡ ǪǮ Ǭǡǣ - ǦǤDZ ǣǞǯǦǪǞ ǩǡǬǞǩǷǡ ǮǤǦǤ Ǟ ǮǪǨ dzǤǭǧǡ ǣǜ - ǤǦǜǩǤǡ ǃǜǦǬǷǮǪǭǮǸ Ǥǣǝǡ - ǟǜǩǤǡ ǦǪǩǮǜǦǮǜ ǟǧǜǣ ǩǡǢǡǧǜǩǤǡ ǪǮǞǡdzǜǮǸ ǩǜ ǞǪǫǬǪǭǷ NjǭǤDZǪǭǪǨǜǮǤdzǡ - ǭǦǤǡ ǭǤǨǫǮǪǨǷ ǝǡǭ - ǫǬǤdzǤǩǩǷǡ ǝǪǧǤ Ǟ ǢǤ - ǞǪǮǡ ǮǪǴǩǪǮǜ ǟǪǧǪǞǩǷǡ ǝǪǧǤ Ǫȃ ǹǺǨdzǰ ǯǨǴǭǿǨǺȄ ǿǺǶ ǪǨȀǭǫǶ ǸǭǩǭǵDzǨ DzǨDz ǩǻǬǺǶ ǷǶǬǴǭǵǰdzǰ ǿǺǶ ǬǭdzǨǺȄ" Psychology 34 | 635,1* $87801 | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=