Family&Kids#8-9 (2020)

Jebel Hafeet Desert Park ǀǂǁƽǁLJǘ ǑƼǐDŽǎ ƾ ǟǪǬǪǠǡ ǪǜǣǤǭǡ ƼǧǸ Ƽǥǩǡ NJƼǙ ǯ ǫǪǠǩǪǢǸǻ ǟǪǬǷ ǀǢǡǝǡǧǸ ǑǜǰǤǮ ǪǮǦǬǷǧǭǻ ǩǪǞǷǥ ǫǜǬǦ -HEHO +DIHHW 'HVHUW 3DUN ǟǠǡ ǫǪǭǡǮǤǮǡǧǤ ǭǨǪǟǯǮ ǪǣǩǜǦǪǨǤǮǸǭǻ ǭ ǜǬǮǡ ǰǜǦǮǜǨǤ ǹǫǪDZǤ ǩǡǪǧǤ Ǯǜ ̰ ǪǝǶǡǦǮǜǨǤ ƾǭǡǨǤǬ ǩǪǟǪ ǩǜǭǧǡǠǤǻ ǚljǁǍdžNJ ƿǪǭǮǻǨ ǫǬǡǠǧǜǟǜǺǮǭǻ ǯǠǪǝǭǮǞǜ Ǡǧǻ ǦǡǨǫǤǩǟǜ ǹǦǭǦǯǬǭǤǤ ǫǡǴǤǡ Ǥ ǞǡǧǪ ǭǤǫǡǠǩǷǡ ǨǜǬǴǬǯǮǷ ǜ ǮǜǦǢǡ ǮǯǬǷǩǜ ǠǢǤǫǜDZ ǫǪ ǝǡǣǠǪǬǪǢǸǺ ŤƔƄƅƉƕƎƌ 2020 в ОАЭ JAIS ADVENTURE PEAK Ǿȍȓȣȑ ȒȖȔȗȓȍȒș ȘȈȏȊȓȍ - ȟȍȕȐȑ ȗȖȌ ȖȚȒȘȣȚȣȔ ȕȍ - ȉȖȔ ȖȚȒȘȣȓșȧ Ȋ ǸȈș ǨȓȤ ǽȈȑȔȍ ȕȈ șȈȔȖȔ ȊȣșȖȒȖȔ ȗȐȒȍ ǶǨȅ Ǭȓȧ ȗȖșȍȚȐȚȍ - ȓȍȑ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȕȍșȒȖȓȤ - ȒȖ ȈȚȚȘȈȒȞȐȖȕȖȊ ȌȊȈ ȏȐȗȓȈȑȕȈ ȋȖȘȕȣȑ ȗȈȘȒ șȖ șȔȖȚȘȖȊȖȑ ȗȓȖȡȈȌ - ȒȖȑ ȞȍȕȚȘ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȑ Ȑ ȗȖȓȖșȈ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȑ Good to know 4 | 635,1* $87801 | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=