Family&Kids#8-9 (2020)

ŬƑƖƉƔƉƕƑƟƍ ƌ ƓƒƏƉƋƑƟƍ ƓƒƈƄƔƒƎ ƾ ƌƐƉƑƑƒ ƖƒƖ ƎƒƖƒƔƟƍ ƕƒ - ƒƖƆƉƖƕƖƆƗ - ƉƖ ƔƄƋƆƌƖƌƢ ƔƉƅƉƑƎƄ ƌƏƌ ƑƉƐƑƒƇƒ ƒƓƉ - ƔƉƊƄƉƖ ƉƇƒ От трех до пяти ȅȚȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȧ Ȑ ȕȈ - ȟȈȓȈ ȘȖȓȍȊȣȝ ȐȋȘ DzțȒȖȓȤȕȣȍ ȌȖȔȐȒȐ ȉȈȠ - ȕȐ Ȑ ȏȈȔȒȐ ȕȈȉȖȘȣ Ȍȓȧ ȐȋȘȣ Ȋ ȗȖȎȈȘȕȐȒȈ Ȑ ȊȘȈȟȈ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȜȐȋțȘȒȐ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȎȐȊȖȚ - ȕȣȝ ± ȊȈȎȕȈȧ ȟȈșȚȤ ȚȖȋȖ ȟȚȖ Ȋ ȈȕȋȓȖȧȏȣȟ - ȕȖȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ Small World Play Ǫ ȥȚȐȝ ȐȋȘȈȝ ȏȈȌȍȑșȚȊȖȊȈȕȖ ȊȖȖȉȘȈ - ȎȍȕȐȍ ȘȍȉȍȕȒȈ ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ Ȑ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȍȚ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȊȣȔȣȠȓȍȕ - ȕȣȍ ȐȓȐ ȘȍȈȓȤȕȣȍ șȐȚțȈȞȐȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȍȓȒȐȝ ȐȋȘțȠȍȒ ǷȘȍȒȘȈșȕȣȔ ȗȖȌȈȘȒȖȔ șȚȈȕțȚ Ȑ ȈȓȤȉȖ - Ȕȣ Ȍȓȧ ȘȈșȒȘȈȠȐȊȈȕȐȧ ȥȕȞȐȒȓȖȗȍȌȐȐ ȒȘȈșȖȟȕȣȍ ȒȕȐȋȐ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȌȍȚșȒȐȝ ȈȊ - ȚȖȘȖȊ Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȘȖșȚȣȍ ȒȕȐȋȐ Ȍȓȧ țȎȍ șȈ - ȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖȋȖ ȟȚȍȕȐȧ ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȗȖ ȌȍȚșȒȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȖȚ - ȔȍȟȈȦȚ ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ ȘȍȉȍȕȖȒ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȗȘȖȧȊȓȧȚȤ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȕȈșȚȖȓȤȕȣȔ ȐȋȘȈȔ ǹȕȈȟȈȓȈ ȔȖȎȕȖ ȐȋȘȈȚȤ ȕȍ ȗȖ ȗȘȈȊȐ - ȓȈȔ ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȗȘȖșȚȖȋȖ Ȑ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ țșȓȖȎ - ȕȧȧ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȐȋȘȣ ǶȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȍȘȊȣȝ ȐȋȘ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȐȋȘȈ Ȑȏ ȘȈȏȘȧȌȈ Snakes and Ladders ȋȌȍ ȐȋȘȖȒȐ ȗȍȘȍșȚȈȊȓȧȦȚ ȖȗȘȍȌȍ - ȓȍȕȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȘȈȏ șȊȖȦ ȜȐȠȒț ȕȈ ȗȖȓȍ ȉȍȏ ȒȈȒȐȝ ȓȐȉȖ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȑ ǵȈȏȊȈȕȐȧ ȕȈșȚȖȓȤȕȣȝ ȐȋȘ Ȑ Ȑȝ ȗȘȖȐȏ - ȊȖȌȐȚȍȓȍȑ ȔȖȎȕȖ ȓȍȋȒȖ ȕȈȑȚȐ Ȋ ǰȕȚȍȘ - ȕȍȚȍ ȋȓȈȊȕȖȍ ȟȚȖȉȣ ȥȚȐ ȐȋȘȣ șȖȖȚȊȍȚ - șȚȊȖȊȈȓȐ ȊȖȏȘȈșȚț ȘȍȉȍȕȒȈ Ȑ ȖȚȊȍȟȈȓȐ ȍȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȈȔ ťƏƌƊƉ Ǝ ƓƣƖƌ ƇƒƈƄƐ ƌƈƉ - ƄƏƠƑƟƐ ƓƒƈƄƔƎƒƐ ƅƗƈƗƖ ƔƄƋƑƒƒƅƔƄƋƑƟƉ ƎƒƑ - ƕƖƔƗƎƖƒƔƟ ƈƏƣ ƔƄƋƆƌƖƌƣ ƓƔƒƕƖƔƄƑƕƖƆƉƑƑƒƇƒ ƌ ƒƅ - ƔƄƋƑƒƇƒ ƐƟƜƏƉƑƌƣ ǨȒȚȐȊȕȣȍ ȐȋȘȣ ± ȈȉșȖȓȦȚȕȣȑ ȝȐȚ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ǷȖȥȚȖȔț Ȋșȍ ȟȚȖ șȗȖșȖȉ - șȚȊțȍȚ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȘȍȉȍȕȒȈ șȈȔȖȒȈȚ ȊȍȓȖșȐȗȍȌ ȉȈșȒȍȚȉȖȓȤȕȖȍ ȒȖȓȤ - ȞȖ Ȑ Ȕȧȟ ȔȐȕȐ ȋȖȓȤȜ ȕȈșȚȖȓȤȕȣȑ ȜțȚ - ȉȖȓ ȌȈȘȚș ȕȈ ȓȐȗțȟȒȈȝ ± ȝȖȘȖȠȐȍ Ȑ ȗȖ - ȓȍȏȕȣȍ ȗȖȌȈȘȒȐ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȍ ȕȈ ȍȋȖ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ Event 44 | 635,1* $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=