Family&Kids#8-9 (2020)

ģďĤĝĚ Ě ģğĢĮďĕĝĚ ĕğİ đijĒħğď ĥĢĐďĝ Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȔȍșȚȕȣȔ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤ - șȚȊȖȔ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȔȍșȚȈȝ șȖȉȈȒȐ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȈ ȗȖȊȖȌȒȍ ȏȈȗȘȍȡȍȕ ȊȝȖȌ ș ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȣ ȚȖȘȋȖȊȣȍ ȞȍȕȚȘȣ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȒȈȜȍ Ȑ ȘȍșȚȖȘȈȕȖȊ Ȋ ȗȈȘȒȐ Ȑ ȕȈ ȗȓȧȎȐ ǪȖȚ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȑȖȕȖȊ ǬțȉȈȧ ȋȌȍ ȘȈȏ - ȘȍȠȍȕȖ ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȍ ș ȌȖȔȈȠȕȐȔȐ ȎȐȊȖȚ - ȕȣȔȐ The Greens & Views, Motor City, JLT, The Lakes, The Springs, Arabian Ranches, The Palm Jumeirah ǺȈȒȎȍ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ȍșȚȤ ȖșȖȉȣȍ ȗȈȘȒȐ ȋȌȍ ȔȖȎȕȖ ȊȣȋțȓȐȊȈȚȤ șȖȉȈȒ ȉȍȏ ȗȘȐȊȧȏȐ ǵȈȗȘȐȔȍȘ șȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ Ȋ Sustainable City ȖȚȒȘȣȓșȧ ȗȈȘȒ ȗȓȖȡȈȌȤȦ Ȋ ȒȊ Ȕ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȘȈȏȘȍȠȍȕȕȣȝ Ȋ ǶǨȅ ȗȖȘȖȌ șȖȉȈȒ Ǫ ȘȈȑȖȕȍ DIP ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈ - Ȕȣȝ ȉȖȓȤȠȐȝ Ȋ ȔȐȘȍ ȗȈȘȒ ȖȚȍȓȍȑ Ȍȓȧ șȖȉȈȒ My Second Home Luxury Pet Resort & Spa ǵȈ ȍȋȖ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȐȔȍȍȚșȧ ȏȖȕȈ Ȍȓȧ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ șȊȖȉȖȌȕȣȝ ȐȋȘ ȉȈșșȍȑȕ ȖȚȍȓȤ Ȑ ȠȒȖȓȈ ȌȘȍșșȐȘȖȊȒȐ đĖĦĖĤĚġďĤġijĖ ĝğĚġĚĝĚ Ǫ ǶǨȅ ȉȖȓȤȠȖȑ ȊȣȉȖȘ ȊȍȚȍȘȐȕȈȘȕȣȝ ȒȓȐȕȐȒ ǪȖȚ ȚȘȐ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȔȖȋțȚ ȕȈȑȚȐ ȕȈȐȓțȟȠȍȍ ȔȍȌȐ - ȞȐȕșȒȖȍ ȏȈȊȍȌȍȕȐȍ ǪȍȚȍȘȐȕȈȘȕȈȧ ȒȓȐȕȐ - ȒȈ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ șȍȘȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȖȑ Ȑ ȓȐȞȍȕȏȐȘȖ - ȊȈȕȕȖȑ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȌȖȔȈ ȖȒȈȏȣ - ȊȈȚȤ ȒȘțȋȓȖșțȚȖȟȕțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȍȘȈȗȍȊȚȐȟȍșȒțȦ ȕȖ Ȑ ȝȐȘțȘȋȐȟȍșȒțȦ ȉȣȚȤ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȒȈȏȈȕȐȧ ȠȐ - ȘȖȒȖȋȖ șȗȍȒȚȘȈ țșȓțȋ ȘȍȈȕȐȔȈȞȐȐ ȎȐȊȖȚ - ȕȣȝ ǻǯǰ Ȑ ȘȍȕȚȋȍȕȈ ǽȖȘȖȠȖ ȍșȓȐ Ȋ ȒȓȐȕȐȒȍ șȊȖȐ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȧ Ȑ ȊȍȚȈȗȚȍȒȈ ǷȖȗȘȖșȐȚȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȑ ț ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȏȕȈȒȖȔȣȝ ȗȖȟȐȚȈȑȚȍ ȖȚȏȣȊȣ Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚȍ Ǫ Zabeel Veterinary Hospital ȗȘȐ - ȕȐȔȈȍȚ țȒȘȈȐȕșȒȐȑ ȊȍȚȍȘȐȕȈȘ ȝȐȘțȘȋ ǹȚȈȕȐșȓȈȊ ǪȣȘȊȈ ȒȖȚȖȘȣȑ țȎȍ ȉȖȓȍȍ ȓȍȚ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȝȐȘțȘȋȐȟȍșȒȐȍ ȖȗȍȘȈȞȐȐ j‹ŒˆŠz‡• ‚ ‰…™€‚ džǏǀƼ LjNJǂljNJ ƾǃǛǎǘ NjDŽǎNJLjǒƼ Arrows & Sparrows (The Greens & The Views) Nofara (JLT) Senara (Palm Jumeirah) Reform Social & Grill (The Lakes) Cycle Bistro (Motor City) Breeze & Tap House (Club Vista Mare Palm Jumeirah) Irish Village (Garhoud) NjǧǻǢ ǪǮ .LWH %HDFK Centre (UmmAl Quwein) Life Style 50 | 635,1* $87801 | FAMILY & KIDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=