Family&Kids#8-9 (2020)

Ġħĥĥ Ěę ďđĢĝďĕĢ ǰǵǫǸǭǬǰǭǵǺȃ ǪdzǡǩǸ ǭǫǡǧǷDZ ǜǞǪǦǜǠǪ ǪdzǤǵǡǩǩǷDZ Ǥ ǝǡǣ ǦǪǭǮǪdzǡǦ ǭǮǜǦǜǩǜ ǜǟǜǞǷ ǤǧǤ ǨǡǠǜ ǭǮǜǦǜǩǜ ǩǡǭǧǜǠǦǪǟǪ ǦǜǦǜǪ ǫǪǬǪǴǦǜ ǭǮǪǧǪǞǜǻ ǧǪǢǦǜ dzǤǭǮǪǟǪ ǞǜǩǤǧǸǩǪǟǪ ǹǦǭǮǬǜǦǮǜ dzǜǥǩǪǥ ǧǪǢǦǤ ǨǡǧǦǪǥ ǭǪǧǤ ǍǞǡǢǤǥ ǟǬǜǩǜǮ ǤǧǤ ǴǪǦǪǧǜǠǩǷǡ DZǧǪǫǸǻ Ǡǧǻ ǯǦǬǜǴǡǩǤǻ ǷǸǰǫǶǺǶǪdzǭǵǰǭ 1. ǹȔȍȠȈȑȚȍ ȊȔȍșȚȍ Ȋșȍ ȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣ Ȋ ȊȣșȖȒȖșȒȖȘȖșȚ - ȕȖȔ ȉȓȍȕȌȍȘȍ ǻȒȘȈșȤȚȍ Ȕțșș ȏȍȘȕȈȔȐ ȋȘȈȕȈȚȈ ȐȓȐ ȠȖȒȖȓȈȌȕȣȔȐ ȝȓȖȗȤȧȔȐ ȗȍȘȍȌ ȗȖȌȈȟȍȑ ȕȈ șȚȖȓ ĭĢĝĢğďĕġijě ĐĤďħġĚ ǰǵǫǸǭǬǰǭǵǺȃ ǭǫǡǧǷǥ ǜǞǪǦǜǠǪ ǫǺǬǡ ǭǮǜǦǜǩǜ ǨǯǦǤ ǤǧǤ ǝǡǣǟǧǺǮǡǩǪǞǪǥ ǨǯǦǤ ǭǮǜǦǜǩǜ ǦǪǦǪǭǪǞǪǟǪ ǭǜDZǜǬǜ ǭǮǜǦǜǩǜ ǩǡǭǧǜǠǦǪǟǪ ǦǜǦǜǪ ǫǪǬǪǴǦǜ dzǜǥǩǜǻ ǧǪǢǦǜ ǬǜǣǬǷDZǧǤǮǡǧǻ dzǜǥǩǜǻ ǧǪǢǦǜ ǭǪǧǤ ǭǮǜǦǜǩǜ ǨǪǧǪǦǜ ǪǝǷdzǩǪǡ ǨǪǧǪǦǪ ǨǪǢǩǪ ǣǜǨǡ ǩǤǮǸ ǨǤǩǠǜǧǸǩǷǨ ǭǮǜǦǜǩǜ ǞǪǠǷ ǭǮǪǧǪǞǜǻ ǧǪǢǦǜ ǨǡǠǜ dzǜǥǩǜǻ ǧǪǢǦǜ ǞǜǩǤǧǸǩǪǟǪ ǹǦǭǮǬǜǦǮǜ ǷǸǰǫǶǺǶǪdzǭǵǰǭ 1. ǸȈȏȖȋȘȍȑȚȍ ȌțȝȖȊȒț ȌȖ ƒ) ƒǹ ǹȔȍȠȈȑȚȍ șțȝȐȍ ȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣ ± ȔțȒț șȈȝȈȘ ȒȈȒȈȖ ȗȖ - ȘȖȠȖȒ ȘȈȏȘȣȝȓȐȚȍȓȤ Ȑ șȖȓȤ 3. ǪȏȉȍȑȚȍ ȗȦȘȍ Ȑȏ ȈȊȖȒȈȌȖ ȔȖȓȖȒȈ ȊȖȌȣ ȔȍȌȈ Ȑ ȊȈ - ȕȐȓȤȕȖȋȖ ȥȒșȚȘȈȒȚȈ ǷȘȖȌȖȓȎȈȧ ȗȍȘȍȔȍȠȐȊȈȚȤ ȌȖȉȈȊȤȚȍ șțȝȐȍ ȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣ ȌȖ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȖȌȕȖȘȖȌȕȖȑ ȔȈșșȣ ǹȔȈȎȤȚȍ ȗȘȖȚȐȊȍȕȤ ȘȈȏȔȍȘȖȔ î ļ Ȑ ȊȣȓȍȑȚȍ șȔȍșȤ 5. ǪȣȗȍȒȈȑȚȍ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ± ȔȐȕțȚ ȐȓȐ ȌȖ ȋȖȚȖȊȕȖșȚȐ 6. ǬȈȑȚȍ ȉȘȈțȕȐ ȖșȚȣȚȤ Ȑ ȗȖȌȈȊȈȑȚȍ ȕȈ șȚȖȓ A ȊȖȒȈȌȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȒȈȒ ȗȐȡȍȊȈȧ ȥȓȍȒȚȘȖșȚȈȕȞȐȧ ȖȕȖ ȕȈșȣȡȍȕȖ ȗȖȓȍȏȕȣȔȐ ȎȐȘȈȔȐ ȉȍȓȒȈȔȐ ȒȈȓȐȍȔ ȊȐȚȈȔȐȕȈȔȐ Ǫ Ǫ ǹ ǭ Ȑ ȒȓȍȚȟȈȚȒȖȑ ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȓȦȌȍȑ ȕȍ Ȋ ȒțȘșȍ ȟȚȖ ș ȈȊȖȒȈȌȖ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐ - ȋȖȚȖȊȐȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȋțȈȒȈȔȖȓȍ ȕȖ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ ȌȘțȋȐȍ ȊȒțș - ȕȣȍ Ȑ ȗȖȓȍȏȕȣȍ ȉȓȦȌȈ ǨȊȖȒȈȌȖ ± ȥȚȖ ȐȏțȔȐȚȍȓȤȕȣȑ ȏȈȔȍȕȐȚȍȓȤ ȔȈșȓȈ Ȑ ȧȐȞ Ȋ ȘȍȞȍȗȚȈȝ ȊȣȗȍȟȒȐ Ȗȕ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȒȘȍȔȖȖȉȘȈȏ - ȕȖȑ ȕȍȎȕȖȑ ȚȍȒșȚțȘȣ ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȖȉȖȟȕȣȝ ȥȜȜȍȒȚȖȊ Ǩ ȍȋȖ ȚȖȕȒȐȑ ȈȘȖȔȈȚ ȔȖȎȕȖ ȓȍȋȒȖ ȏȈȔȈșȒȐȘȖȊȈȚȤ ȚȘȈȌȐ - ȞȐȖȕȕȣȔȐ ȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȈȔȐ ȚȈȒȐȔȐ ȒȈȒ ȒȈȒȈȖ ȗȖȘȖȠȖȒ Ȑ ȥȒșȚȘȈȒȚ ȊȈȕȐȓȐ Z…š‡z izŒ…– LjǜǨǜ ǠǞǯDZ ǠǪdzǡǬǡǥ +HDOWK &RDFK Ǫǝǧǜ ǠǜǮǡǧǸǩǤDzǜ ǠǤǫǧǪǨǜ ƼǨǡǬǤǦǜǩǭǦǪǟǪ Ǥǩ ǭǮǤǮǯǮǜ ǫǪ ǤǩǮǡǟǬǜ DzǤǪǩǩǪǨǯ ǫǤǮǜǩǤǺ alyonapatel www.alyonapatel. com Ŧ ƄƆƒƎƄƈƒ ƕƒƈƉƔƊƄƖƕƣ ƓƒƏƉƋƑƟƉ ƊƌƔƟ ƅƉƏƎƌ ƎƄƏƌƍ ƆƌƖƄƐƌƑƟ Ŧ Ŧ ŵ ũ ƌ ƎƏƉƖƛƄƖƎƄ d‡™ k_fvy b ^_lb | ǪǭǹǵǨ ǶǹǭǵȄ | 59

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=