Family&Kids#8-9 (2020)

ŤƔƉƑƈƄ ƊƌƏƠƣ Ɔ ŨƗƅƄƉ что нужно знать? ǵǨ ǸȃǵDzǭ ǮǰdzǶDZ ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺǰ ǶǩȂǭǬǰǵǭǵǵȃǽ ǨǸǨǩǹDzǰǽ ȅǴǰǸǨǺǶǪ ǵǨǹǺǻǷǰdzǨ ȅǷǶǽǨ ǨǸǭǵǬǨǺǶǸǨ ǷǸǭǬdzǶǮǭǵǰǭ ǯǵǨǿǰǺǭdzȄǵǶ ǷǸǭǪȃǹǰdzǶ ǹǷǸǶǹ ǰ ǷǶȅǺǶǴǻ ǹǶǩǹǺǪǭǵǵǰDzǰ DzǪǨǸǺǰǸ ǰ Ǫǰdzdz ǫǶǺǶǪȃ ǰǬǺǰ ǵǨ ǹǻȁǭǹǺǪǭǵǵȃǭ ǻǹǺǻǷDzǰ ǿǺǶǩȃ ǹǬǨǺȄ ǰǽ ǪǵǨǭǴ В ȝȖȌ ȐȌțȚ ȚȈȒȐȍ ȚȘȦȒȐ ȒȈȒ ȑ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ ȔȍșȧȞ ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȧ ȐȏȉȈȊȓȍȕȐȍ ȖȚ ȗȓȈȚȣ ȏȈ ȖȝȓȈȎȌȍȕȐȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ ȐȓȐ ȖȚȔȍȕȈ ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȕȈ ȋȘȈȎȌȍȕȐȧ ȉȘȖȒȍȘț ǹȍȋȖȌȕȧ Ȋ ǶǨȅ ȗȖșȚȘȖȍȕȖ șȊȣȠȍ Țȣșȧȟ ȎȐȓȣȝ ȗȖ ȔȍȡȍȕȐȑ ȒȊȈȘȚȐȘ ± ȖȚ șȒȘȖȔȕȣȝ șȚțȌȐȑ ȌȖ ȘȖșȒȖȠȕȣȝ ȗȍȕȚȝȈțșȖȊ ± ȚȈțȕȝȈțșȖȊ Ȑ ȟȈșȚȕȣȝ ȊȐȓȓ ȘȈȏȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ Ȑ ȌȐȏȈȑȕȈ ǵȈȘȧȌț ș ȥȚȐȔ ȗȘȖȜȍșșȐȧ ȈȋȍȕȚȈ ȗȖ ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȐ ȖșȚȈȍȚșȧ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȕȣȝ ± ȊȍȌȤ ȖȕȐ ȏȕȈȦȚ șȍȒȘȍȚȣ Ȑ ȗȖȌȊȖȌȕȣȍ ȒȈȔȕȐ șȌȍȓȖȒ ȗȖ ȗȘȖȌȈȎȍ Ȑ ȈȘȍȕȌȍ ǹȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ Ȑ ȊȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȐȔȍȚȤ ȌȍȓȖ ș ȈȋȍȕȚȖȔ ± ȍșȓȐ ȗȖȊȍȏȍȚ ș ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȔ Ȑ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȣȔ ǵȖ Ȋșȍ Ȏȍ ȟȚȖȉȣ țȉȍȘȍȟȤ șȍȉȧ ȖȚ ȕȍȕțȎȕȣȝ ȝȓȖȗȖȚ ȗȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȕȖȊȖȋȖ ȎȐȓȤȧ Ȍȓȧ Ȋșȍȑ șȍȔȤȐ ȕțȎȕȖ țȟȍșȚȤ ȘȧȌ ȊȈȎȕȣȝ ȔȖȔȍȕȚȖȊ 1 \•{‚ŠzƒŒ z}‡Œz „ˆŒˆŠ•ƒ |•ˆ|Œ  |z‹ ~ˆ|Š‚ ǹȗȐșȖȒ ȒȊȈȘȚȐȘ Ȑ ȊȐȓȓ ȌȖșȚțȗȕȣȝ Ȍȓȧ ȈȘȍȕȌȣ ȓȍȋȒȖ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȕȈ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȝ ȗȖȘȚȈȓȈȝ Ȑ ȌȖșȒȈȝ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȑ propertyfinder.ae, dubizzle.ae Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȅȚȐ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ ȓȐșȚȐȕȋȐ ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ ȏȈȗȖȓȕȧȦȚ șȈȔȐ ȉȘȖȒȍȘȣ ǯȈȗȖȔȕȐȚȍ ȟȚȖ ȉȘȖȒȍȘ ± ȥȚȖ ȗȖșȘȍȌȕȐȒ ȔȍȎȌț ȈȘȍȕȌȈ ȚȖȘȖȔ Ȑ ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔ ȒȊȈȘȚȐȘȣ Ȑ ȖȚ ȍȋȖ ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȝ ȕȈȊȣȒȖȊ ȉțȌȍȚ ȏȈȊȐșȍȚȤ Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȊȈȠȍȋȖ ȗȘȖȎȐ ȊȈȕȐȧ Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȘȈșȝȖȌȣ ȍșȓȐ Ȓ ȗȘȐȔȍȘț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȊȈȠȍȋȖ ȌȖȋȖȊȖȘȈ ȈȘȍȕȌȣ Ȋ ȒȊȈȘȚȐȘȍ ȟȚȖ ȚȖ șȓȖȔȈȍȚșȧ ǷȖȥȚȖȔț ȉȍȏ ȚȍȕȐ șȖȔȕȍȕȐȧ ȊȣȉȐȘȈȑȚȍ ȚȖȋȖ ȈȋȍȕȚȈ ș ȒȖȚȖȘȣȔ ȊȈȔ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȧȚȕȖ Ȑ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖ ȘȈȉȖȚȈȚȤ 2 \•{‚ŠzƒŒ Šzƒˆ‡ ‚ „|zŠŒ‚Š „ˆŒˆ - Š• ‹ˆˆŒ|Œ‹Œ|˜Œ |z’† ‹Œ‚…˜ €‚‡‚ ǹȈȔȣȍ ȎȍȓȈȕȕȣȍ ȒȊȈȘȚȐȘȣ Ȋ ǬțȉȈȍ ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȗȘȐȔȖȘșȒȐȝ ȘȈȑȖȕȈȝ ǷȓȧȎ ȗȘȧȔȖ ț ȗȖȘȖȋȈ șȊȍȎȐȑ ȔȖȘșȒȖȑ ȊȍȚȍȘȖȒ ȘȈȏȊȐȚȈȧ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ ± Ȋșȍ ȥȚȖ ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ ȘȈȌțȍȚ ȋȓȈȏ ǶȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ș ȥȚȐȔ ȗȓȧȎ ȕȣȍ ȘȈȑȖȕȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȝȊȈșȚȈȚȤșȧ șȊȖȉȖȌȕȣȔȐ ȌȖȘȖȋȈȔȐ ȐȓȐ țȔȐȘȖȚȊȖȘȍȕȕȖȑ ȈȚȔȖșȜȍȘȖȑ ± ȗȘȖȎȐȊȈȧ Ȋ ȕȐȝ Ȋȣ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȚȍ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ ǬȈ Ȑ ȗȓȧȎ șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ ȉțȌȍȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȍȘȍȗȖȓȕȍȕ ǭșȓȐ ȊȈȔ ȕțȎȕȈ ȠȒȖȓȈ ȐȓȐ ȌȍȚșȒȐȑ șȈȌ ȖȉȘȈȚȐȚȍ ȊȕȐ ȔȈȕȐȍ ȍșȚȤ ȓȐ ȖȕȐ Ȋ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȑ ȌȖșȚțȗȕȖșȚȐ ǺȈȒȎȍ ȊȈȔ ȕȈȊȍȘȕȧȒȈ ȗȖȕȈȌȖȉȧȚșȧ ȝȖȘȖȠȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȕȣȍ ȌȍȚșȒȐȍ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ȔȕȖȋȖ ȏȍȓȍȕȐ Ȑ Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȗȖȓȐȒȓȐȕȐȒȐ ǭșȓȐ ț ȊȈș ȍșȚȤ șȖȉȈȒȈ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ țȚȖȟȕȐȚȍ ț ȈȋȍȕȚȈ ȘȈȏȘȍȠȍ ȕȖ ȓȐ Ȋ ȊȣȉȘȈȕȕȖȔ ȊȈȔȐ ȘȈȑȖȕȍ ș ȕȍȑ ȋțȓȧȚȤ ǵȈȗȘȐȔȍȘ ȗȘȍșȚȐȎȕȣȑ ȘȈȑȖȕ Jumeirah Beach Residence ȠȐȘȖȒȖ Ȑȏ ȊȍșȚȍȕ ȒȈȒ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȧ șȊȖȉȖȌȕȈȧ ȖȚ ȎȐȊȖȚȕȣȝ ŷƔƒƆƉƑƠ ƆƏƄƊƑƒƕƖƌ ƕƖƉƓƉƑƠ ƋƄ - ƇƔƣƋƑƉƑƌƣ ƆƒƋƈƗƙƄ ƆƟƙƏƒƓƑƟƐƌ ƇƄƋƄƐƌ ƓƉƕƛƄƑƟƉ ƅƗƔƌ ƾ ƆƕƉ ơƖƌ ƣƆƏƉƑƌƣ ƐƒƇƗƖ ƒƎƄƋƄƖƠ ƆƏƌƣƑƌƉ ƑƄ ƕƒƕƖƒƣƑƌƉ ƋƈƒƔƒƆƠƣ ƈƉƖƉƍ Good to know 6 | 635,1* $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=