Family&Kids#8-9 (2020)

МЮЗИКЛ ^„z{Š– 2019 ƾȏȈȟȝ ʾƼȈȎȑ ƸȈȣȈȘʿ ǵȈȒȈȕțȕȍ ȏȐȔȕȐȝ ȗȘȈȏȌȕȐ - ȒȖȊ ȚȍȈȚȘ ©ǸȈȌȎ ǴȈȝȈȓª ȘȈș - ȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ Ȋ ȘȈȏȊȓȍȒȈȚȍȓȤ - ȕȖȔ ȒȖȔȗȓȍȒșȍ 'XEDL 3DUNV 5HVRUWV ȘȈșȗȈȝȕțȓ șȊȖȐ ȌȊȍȘȐ Ȍȓȧ Ȧȕȣȝ ȏȘȐȚȍȓȍȑ ȔȦȏȐȒȓȈ ©ǪȖȓȠȍȉȕȣȍ șȒȈȏȒȐ ȀȈȝȍȘȍ - ȏȈȌȣª ȗȖȒȈȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȘȖȠȍȓ ȗȘȐ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȕșțȓȤșȚȊȈ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍ - ȘȈȞȐȐ Ȋ ǬțȉȈȍ Ȑ șȍȊȍȘȕȣȝ ȥȔȐ - ȘȈȚȈȝ Ǭȓȧ ȋȖșȚȍȑ ȉȣȓȐ ȖȘȋȈ - ȕȐȏȖȊȈȕȣ ȧȘȔȈȘȒȈ ȝȖȘȖȊȖȌȣ Ȑ Ȋȍșȍȓȣȍ ȐȋȘȣ 'XEDL 3DUNV 5HVRUWV www.dubaiparksandresorts.com ǼȖȚȖȋȘȈȜȐȐ ȇȒțȉȈ ǰșȓȈȔȖȊȈ fŠˆ‰Š‚™Œ‚ k_fvy b ^_lb | ǪǭǹǵǨ ǶǹǭǵȄ | 63

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=