Business Emirates #101 (October - November 2023)

ВРЕМЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАС-АЛЬ-ХАЙМУ ʑʗʙʡʝʟʗʮ ʤʗʛʗʦǧʚʝʨʗʜʗʜʏǡ ʙʝʜʠʢʚlzʡʏʜʡ ʞʝ ʜʔʓʑʗʕʗʛʝʠʡʗ ʝʓʜʝʒʝ ʗʖ ʑʔʓʢʨʗʤ ʏʒʔʜʡʠʡʑ ʝʐʩʔʓʗʜʔʜʜlsʤ ʏʟʏʐʠʙʗʤ ʬʛʗʟʏʡʝʑ ǡ ʟʏʠǧ ʠʙʏʖʏʚʏ Ǿʓʔʚʝʑlsʛ ʬʛʗʟʏʡʏʛǿ ʝʐ ʝʓʜʝʛ ʗʖ ʠʏʛlsʤ ʐlsʠʡʟʝʟʏʠʡʢʨʗʤ ʗ ʞʔʟʠʞʔʙǧ ʡʗʑʜlsʤ ʜʏʞʟʏʑʚʔʜʗʘ ʓʚʮ ʗʜʑʔʠʡʗʥʗʘ ʑ ʜʔʓʑʗʕʗʛʝʠʡlz ʖʏ ʞʟʔʓʔʚʏʛʗ ʓʢʐʏʮ ȃ ʠʔʑʔʟʜʝʛ ʬʛʗʟʏʡʔ ʟʏʠǧʏʚlzǧʤʏʘʛʏǤ Виктория, чем привлекательна Рас-Аль-Хайма и обгонит ли она по популярности Дубай на рынке недви- жимости? DŽǪǬǴǰDzǪȁ ˧˷̈ ˗̂̓ ˬ˷̀̃˷ տ ̎˼̉˹˼̇̉̒̀ ̆̅ ̆̂̅̐˷˻˿ ̇˼˺˿̅̄ ˥˸̑˼˻˿̄˼̄̄̒̌ ˗̇˷˸̈́˿̌ ˴̃˿̇˷̉̅˹ ˺˻˼ ˙˙˦ ̄˷ ˻̊̏̊ ̄˷̈˼̂˼̄˿̖ ̈̅ ̈̉˷˹̖̂˼̉ ̖̆̅̇˻́˷ 86 ˦̊̉̓ ˿˾ ˛̊ ˸˷̖ ˾˷̄˿̃˷˼̉ ̅́̅̂̅ ̃˿̄̊̉ ˣ̖˺́˿̀ ́̂˿ ̃˷̉ ˸̅̂̓̏̅˼ ́̅̂˿̎˼̈̉˹̅ ̖̆̉˿˾˹˼˾˻̅̎̄̒̌ ̅̉˼̂˼̀ ˿ ̉̊̇˿̈̉˿̎˼̈́˿̌ ˻̅̈̉̅̆̇˿̃˼̎˷ ̉˼̂̓̄̅̈̉˼̀ ̆̅˾˹̖̅̂̉̕ ̇˼˺˿̅̄̊ ̈̉˷˹˿̉̓ ̇˼ ́̅̇˻̒ ̆̅ ́̅̂˿̎˼̈̉˹̊ ̆̇˿˸̒˹˷̐̕˿̌ ̈̕˻˷ ̄˷ ̅̉˻̒̌ ̆̊̉˼̏˼̈̉˹˼̄̄˿́̅˹ PROPERTY 56 / 2&72%(5 ێ 129(0%(5 BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=