Business Emirates #91 (October - November 2021)

НЕ РЕФЕРАЛОМ ЕДИНЫМ ʠʝʡʟʢʓʜʗʙʗ ʞʟʏʙʡʗʦʔʠʙʗ ʙʏʕʓʝʘ ʙʝʛʞʏʜʗʗǡ ʟʏʐʝʡʏʭʨʔʘ ʑ ʠʣʔʟʔ ʹ ǡ ʜʏʑʔʟʜʮʙʏ ʠʚlsʧʏǧ ʚʗ ʝ ʡʏʙʝʛ ʛʔʡʝʓʔ ʞʟʗʑʚʔʦʔʜʗʮ ʙʚʗʔʜʡʝʑǡ ʙʏʙ ʟʔʣʔʟʏʚlzʜʏʮ ʙʝʛʗʠʠʗʮ ʗʚʗ ʐʚʏʒʝʓʏʟʜʝʠʡlz ʏʒʔʜʡʢ ʖʏ ʞʟʗʑʝʓ ʙʚʗʔʜʡʏǤ ʜʔʙʝʡʝʟlsʔ ʙʝʛʞʏʜʗʗ ʜʏʠʡʝʚlzʙʝ ʞʟʗʑlsʙʚʗ ʙ ʬʡʝʛʢ ʠʞʝʠʝʐʢ ʢʓʔʟʕʏʜʗʮ ʙʚʗʔʜʡʝʑǡ ʦʡʝ ʟʏʠʠʛʏʡʟʗʑʏʭʡ ʔʒʝ ʙʏʙ ʞʝʚʜʝʥʔʜʜlsʘ ʐʗʖʜʔʠǧʗʜʠʡʟʢʛʔʜʡǡ ʞʝʖʑʝǧ ʚʮʭʨʗʘ ʞʝʑlsʠʗʡlz ʚʝʮʚlzʜʝʠʡlz ʙʚʗʔʜʡʝʑ ʗ ʢʑʔʚʗʦʗʡlz ʞʟʝʓʏʕʗǤ EXPERT 50 / OCTOBER – NOVEMBER 2021 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=