Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 80 Next Page
Page Background

7 Kunayev str, 010

000, Astana, Kazak

hstan,

+7 7172 24 50 50,

astana@rixos.com www.rixos.com

ǮȏȜțȓȚȓțȠ țȎ ȏȓȕșȖȚȖȠțȜȓ ȝȜȟȓȧȓțȖȓ ǿȝȎ

ȀȞȓțȎȔȓȞțȩȗ ȕȎș ȏȎȟȟȓȗț ȒȔȎȘȡȕȖ ȠȡȞȓȤȘȖȗ ȣȎȚȚȎȚ ȢȖțȟȘȖȓ ȟȎȡțȩ

ǺȎȟȟȎȔ ȜȠ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐ Ȗȕ ǯȎșȖ Ȗ ȀȎȖșȎțȒȎ

dzȒȖțȟȠȐȓțțȩȗ Ȑ ǸȎȕȎȣȟȠȎțȓ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠ ȝȜ ȭȝȜțȟȘȜȚȡ

ȏȖȜșȖȢȠȖțȑȡ ² ȫȢȢȓȘȠ ȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȜȗ ȜȝȓȞȎȤȖȖ

=XPEDŠ)LWQHVV =XPEDŠ7RQLQJ =XPEDŠ6WHS $TXDŠ=XPED =XPEDŠ*ROG =XPEDŠ.LGV .LGV -U