Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  78 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 88 Next Page
Page Background

KAZAKHSTAN

«КТО-ТО

ПОМНИТ

МЕНЯ…»

ͳͷ ʠʔʜʡʮʐʟʮ ʑ ʏʚʛʏʡls

ʝʡʙʟlsʚʏʠlzʣʝʡʝʑlsʠʡʏʑʙʏ

Ǿ

Ǥ

ǿǡ ʞʝʠʑʮʨʔʜʜʏʮ

ʞʏʛʮʡʗʛʢʖlsʙʏʜʡʏʗ

ʙʝʛʞʝʖʗʡʝʟʏ ʐʏʡlsʟʤʏʜʏ

ʧʢʙʔʜʝʑʏǤ ʛʔʟʝʞʟʗʮʡʗʔ

ʝʟʒʏʜʗʖʝʑʏʚ Ǿʝʐʨʔʠʡʑʔʜʜlsʘ

ʣʝʜʓʗʛʔʜʗʐʏʡlsʟʤʏʜʏ

ʧʢʙʔʜʝʑʏǿǡ ʙʝʡʝʟlsʘ

ʑʝʖʒʚʏʑʚʮʔʡ ʠʡʏʟlsʘʓʟʢʒ

ʏʟʡʗʠʡʏ ʝʚʕʏʠ ʐʏʘʙʏʜʝʑǤ

Текст:

КсенияФедорченко

CULTURE

78 /

SEPTEMBER – OCTOBER 2016 /

BUSINESS EMIRATES