Family&Kids#5 (2018).pdf

ŴƄƋƇƒƆƒƔ ƕ ƔƉƅƉƑƎƒƐ профессии будущего ģĤďđĚğıġijĖ đĢģĤĢĥij ǵȈ Ȍȍȓȍ Ȑ ȚȖȚ Ȑ ȌȘț - ȋȖȑ ȊȈȘȐȈȕȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȗșȐȝȖȓȖȋȐ ȘȍȒȘțȚȍȘȣ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȖȠȐȉȖȟȕȣȔȐ ǻȟȈșȚȐȍ șȍȔȤȐ Ȋ ȊȣȉȖȘȍ ȗȘȖȜȍșșȐȐ Ȍȓȧ ȘȍȉȍȕȒȈ ȖȟȍȕȤ ȞȍȕȕȖ ȕȖ ȗȖȌȖȑȚȐ Ȓ ȥȚȖȔț ȊȖȗȘȖșț ȕȈȌȖ ȗȘȈ - ȊȐȓȤȕȖ ȕȍ ȗȍȘȍȋȕțȊ șȓț - ȟȈȑȕȖ ȗȈȓȒț Ȋ ȗȖȘȣȊȍ ȘȖ - ȌȐȚȍȓȤșȒȖȑ ȏȈȉȖȚȣ ǷȍȘȊțȦ ȖȠȐȉȒț ȔȖȎ - ȕȖ ȌȖȗțșȚȐȚȤ ȍșȓȐ ȖȘȐ - ȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȐȕȚȍȘȍșȣ Ȑ ȝȖȉȉȐ Șȍȉȍȕ - ȒȈ ǯȈȚȍȊȈȧ ȘȈȏȋȖȊȖȘ Ȗ ȉțȌțȡȍȔ ȕțȎȕȖ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȗȘȐȕȧȚȤ ȊȖ ȊȕȐȔȈ - ȕȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȘȍȉȍȕȒȈ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȍȋȖ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ țșȊȖȍȕȐȦ ȏȕȈȕȐȑ Ȋ ȒȈȒȖȑ ȓȐȉȖ ȖȉȓȈșȚȐ ȕȖ Ȑ Ȓ Ȑȝ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ǪșȗȖȔȕȐȚȍ ȍșȓȐ ȕȍ ȏȕȈȍȚȍ ȚȖ șȍȑȟȈș șȈȔȖȍ ȊȘȍȔȧ șȗȘȖșȐȚȤ ȍșȚȤ ȓȐ ț ȘȍȉȍȕȒȈ ȒțȔȐȘȣ ȒȈȒȐ - ȔȐ ȗțȉȓȐȟȕȣȔȐ ȗȍȘșȖȕȈ - ȎȈȔȐ Ȗȕ ȊȖșȝȐȡȈȍȚșȧ Ȑ ȗȖȟȍȔț ȕȈ ȒȈȒȐȍ șȚȘȈȕȐ - Ȟȣ Ȋ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȧȝ Ȗȕ ȗȖȌȗȐșȈȕ Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȖȔȖ - ȎȍȚ ȊȈȔ ȉȖȓȍȍ ȐȓȐ Ȕȍȕȍȍ ȚȖȟȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȗȘȖ - ȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ©ȜțȕȒ - ȞȐȖȕȈȓª ȘȍȉȍȕȒȈ ǭȋȖ ȔȖȎȕȖ ©ȕȈȓȖȎȐȚȤª ȕȈ ȚȖ ȟȍȔ ȘȍȉȍȕȒț ȐȕȚȍȘȍșȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖȋ - ȌȈ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ șȗȐșȒț ȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȗȘȖȜȍșșȐȑ ĒĤďĠĢĦġďİ ĠĢĦĚđďĬĚİ ǷȖȟȍȔț ȥȚȈȗ ȖȗȘȍȌȍȓȍ - ȕȐȧ ȓȐȟȕȖșȚȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȚȈȒ ȊȈȎȍȕ" ǵȈȗȘȐȔȍȘ ț ȘȍȉȍȕȒȈ ȧȊȕȣȑ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȔȍȌȐȞȐȕȍ ǿȚȖ Ȏ ȌȖȒ - ȚȖȘ ± ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȗȘȖȜȍș - șȐȧ ǶȌȕȈȒȖ ȘȈȉȖȚȈ ȊȘȈȟȈ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȑ ȈșȗȍȒȚ ȕȖ DzǨDz ǷǶǴǶǿȄ ǷǶǬǸǶǹǺDzǻ ǶǷǸǭǬǭdzǰǺȄǹȇ ǹ ǷdzǨǵǨǴǰ ǵǨ ǩǻǬǻȁǭǭ" ǪȃǩǰǸǨǺȄ ǹǪǶDZ ǷǻǺȄ Ǫ ǷǸǶǼǭǹǹǰȆǬǭǺȇǴǷǸǰǽǶǬǰǺǹȇ ǬǶǪǶdzȄǵǶ ǸǨǵǶ Dz ǵǨǿǨdzǻ ǹǺǨǸȀǭDZȀDzǶdzȃ ǴǶǮǭǺ ǩȃǺȄ dzǻǿȀǭ ǵǭ ǪǴǭȀǰǪǨǺȄǹȇ ǰ ǷǻǹǺȄ ǸǭǩǭǵǶDz ǪȃǩǰǸǨǭǺ ǹǨǴ ǿǺǶ ǽǶǿǭǺ" ǰdzǰ ǵǨǷǸǶǺǰǪ ǪȃǩǶǸ ǯǨ ǵǭǫǶ ǬǶdzǮǵȃǬǭdzǨǺȄ ǸǶǬǰǺǭdzǰ DzǶǺǶǸȃǭ ǵǨǩǰdzǰ ǹǪǶǰǽȀǰȀǭDz Ǫ ǴǶdzǶǬǶǹǺǰ ǰ ǯǵǨȆǺ ǿǺǶ ǷǶǿǭǴ ǪǶ ǪǯǸǶǹdzǶǴǴǰǸǭ" d~z ‚ ‡z „ˆ}ˆ NJƽǍǏǂǀƼǛ Ǎ ǍǗljNJLj DŽLJDŽ ǀNJǓdžNJDž mdžǏǀƼ DŽ ljƼ džNJƿNJ} NjNJDžǎDŽ ǏǓDŽǎǘ - ǍǛ NjNJNjnjNJƽǏDžǎǁ ǃƼDžǎDŽ DŽǃǀƼLJǁdžƼ DŽ ljƼǓljDŽǎǁ njƼǃƿNJƾNJnj ljǁ Ǎ NJƽǍǏǂ - ǀǁljDŽǛ džNJljdžnjǁǎljǗǑ NjnjNJǐǁǍǍDŽDž Ƽ Ǎ ƾNJNjnjNJ - ǍNJƾ ƾnjNJǀǁ ǙǎDŽǑ džǜǦǤǨ ǮǷ ǫǬǡǠǭǮǜǞ - ǧǻǡǴǸ ǭǞǪǥ ǪǝǬǜǣ ǢǤǣ - ǩǤ Ǟ ǝǯǠǯǵǡǨ" ǑǪdzǡǴǸ ǧǤ ǮǷ ǬǜǝǪ - ǮǜǮǸ ǞǩǯǮǬǤ ǝǪǧǸǴǪǟǪ ǦǪǧǧǡǦǮǤǞǜ ǤǧǤ ǭǜǨǪ - ǭǮǪǻǮǡǧǸǩǪ" ljǬǜǞǤǮǭǻ ǧǤ Ǯǡǝǡ ǝǪǧǸǴǡ ǬǯǦǪǞǪǠǤǮǸ ǧǺǠǸǨǤ ǤǧǤ ǯǫǬǜǞǧǻǮǸ ǫǬǪDzǡǭǭǪǨ" ǓǮǪ Ǟ ǧǺǝǤǨǷDZ ǣǜǩǻ - ǮǤǻDZ ǯǞǧǡǦǜǡǮ Ǯǡǝǻ ǝǪǧǸǴǡ ǞǭǡǟǪ" džǜǦ ǮǷ ǫǡǬǡǢǤǞǜǡǴǸ ǩǡǯǠǜdzǤ Ǥ ǯǭǫǡDZǤ" Education 16 | $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=