Family&Kids#7 (2019)

ɅɚɊ ɢɒɗɔɧ Ʌ ɉɜɄɃɊ ɉɊɔɲɛɚɲ ɖɃ ̎ Ɇəɜɘɘɧ͆ Ɇɗɚɜͩ ɉɃəɚɛɅɊɖɖɧɊ ɏ ɠɃɚɛɖɧɊ Ǫșȍ țȟȍȉȕȣȍ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧ ȗȖȌȊȍȘȋȈ - ȦȚșȧ șȐșȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕ - ȕȣȔ ȗȘȖȊȍȘȒȈȔ ȗȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ ȒȖȚȖ - Șȣȝ .+'$ (Knowledge and Human Development Authority) ȗȘȐșȊȈȐȊȈ - ȍȚ ȒȈȎȌȖȑ ȠȒȖȓȍ ȘȍȑȚȐȕȋ RXWVWDQGLQJ YHU\ JRRG JRRG DFFHSWDEOH Ȑ ZHDN ǶȞȍȕȒȈ ȒȖȚȖȘțȦ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȠȒȖȓȈ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȜȈȒȚȖȘȖȊ ȒȈ - ȟȍșȚȊȈ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȑ țșȗȍȊȈȍȔȖșȚȐ ȌȍȚȍȑ șȚȍȗȍȕȐ ȖșȕȈȡȍȕȐȧ ȠȒȖȓȣ Ȑ țȘȖȊȕȧ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȤșȒȖȋȖ șȖșȚȈȊȈ ȊȓȈȌȍȕȐȧ ȈȘȈȉșȒȐȔ ȧȏȣȒȖȔ Ȑ ȔȕȖȋȖȋȖ ȌȘțȋȖȋȖ ǭȎȍȋȖȌȕȖ KHDA ȗțȉȓȐȒțȍȚ ȗȖȌ - ȘȖȉȕȣȍ ȖȚȟȍȚȣ ȗȖ ȒȈȎȌȖȑ ȠȒȖȓȍ ȟȚȖ - ȉȣ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ ȉȣȓȖ ȗȘȖȡȍ șȌȍȓȈȚȤ ȊȣȉȖȘ Ǫ șȓțȟȈȍ ȕȍșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ ȖȗȘȍȌȍ - ȓȍȕȕȣȔ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ȠȒȖȓȍ ȔȖȋțȚ șȕȈ - ȟȈȓȈ șȕȐȏȐȚȤ ȘȍȑȚȐȕȋ Ȉ ȗȖȚȖȔ Ȑ ȊȖȊșȍ ȓȐȠȐȚȤ ȓȐȞȍȕȏȐȐ ǷȖ ȌȈȕȕȣȔ ȋȖȌȈ șȈȔțȦ ȊȣșȖ - ȒțȦ ȖȞȍȕȒț ± outstanding ± ȗȖȓțȟȐȓȐ ȠȒȖȓ Very good ± good ± acceptable ± Ȑ week ± r„ˆ…• « kz†•ƒ…‘’‚ƒ ‹‰ˆ‹ˆ{ ‚‹‰ˆ…–ˆ|zŒ– ‡z’ {ˆ}zŒ‹Œ|ˆ © ‚‡|‹Œ‚Šˆ|zŒ– }ˆ | ˆ{Šzˆ|z‡‚ {~“}ˆ ‰ˆ„ˆ…‡‚™ », ± ȏȈȧȊȓȧȓ ȖșȕȖȊȈȚȍȓȤ ǶǨȅ Ƞȍȑȝ ǯȈȍȌ ȉȍȕ ǹțȓȚȈȕ ǨȓȤ ǵȈȝȈȑȧȕ К ȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ± ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȖȊ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕ - ȕȖȑ ȗȖȓȐȚȐȒȐ ǶǨȅ ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ țșȐȓȐȧȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ șȚȘȈȕȣ șȐșȚȍȔȈ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȅȔȐȘȈȚȈȝ ȕȈ șȍȋȖȌȕȧȠ - ȕȐȑ ȌȍȕȤ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȗȘȖ - ȋȘȍșșȐȊȕȣȝ Ȋ ȔȐȘȍ ǰ ȥȚȖ ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ șȈȔȖȑ șȐșȚȍȔȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȌȍșȧȚȒȖȊ ȓȍȚ Ǫ ȋȖȌț Ȋ șȚȘȈȕȍ ȘȈȉȖȚȈȓȐ Ȋșȍ - ȋȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȠȒȖȓ ȋȌȍ ȔȖȋȓȐ țȟȐȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȓȤȟȐȒȐ ǵȖ Ȋșȍ ȐȏȔȍȕȐȓȖșȤ ȒȖȋȌȈ Ȋ ȝ ȋȖȌȈȝ ȉȣȓȐ ȕȈȑȌȍȕȣ ȏȈ - ȓȍȎȐ ȕȍȜȚȐ В 1975 году лишь 54% мужчин и 31% женщин ОАЭ умели чи- тать и писать. Сейчас этот показатель составляет 95% ǷȖ ȔȍȘȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȋ șȚȘȈȕț șȚȈȓȐ ȗȘȐ - ȍȏȎȈȚȤ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ Ȑȏ ȘȈȏȕȣȝ șȚȘȈȕ ȖȚȒȘȣȊȈȓȖșȤ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȟȈșȚ - ȕȣȝ ȠȒȖȓ ǺȈȒ Ȋ ȋȖȌț ȉȣȓȈ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȗȍȘ - ȊȈȧ ȟȈșȚȕȈȧ ȉȘȐȚȈȕșȒȈȧ ȠȒȖȓȈ 'XEDL (QJOLVK 6SHDNLQJ 6FKRRO ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ǺǶǷ ȓțȟȠȐȝ ȠȒȖȓ ȗȖ ȘȍȑȚȐȕȋț .+'$ ȀȒȖȓȈ ȉȣȓȈ ȖȚȒȘȣȚȈ ȗȘȐ șȖȌȍȑșȚȊȐȐ ȚȘȍȝ șȍȔȍȑ Ȑ ȗȍȘȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȕȐ - ȍȔ ȚȈȔ ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ ȔȈȔȣ ȕȈ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤ - ȕȖȑ ȖșȕȖȊȍ Ǫ ȗȍȘȊȣȑ ȋȖȌ Ȋ ȠȒȖȓȍ Ȗȉț - ȟȈȓȐșȤ ȊșȍȋȖ țȟȍȕȐȒȖȊ Ȉ șȈȔȈ ȠȒȖȓȈ ȏȈȕȐȔȈȓȈ ȖȌȕț ȒȖȔȕȈȚț ȕȈ ȊȐȓȓȍ ȍȍ Ȗș - ȕȖȊȈȚȍȓȍȑ ȹ 1 ǍƼLjƼ Ǜ NjǁnjƾƼ Ǜ ƿNJǍǏ - ǀƼnjǍǎƾǁljljƼǛ ǔdžNJLJƼ ƾ ǀǏƽƼǁ NjNJǛƾDŽLJƼǍǘ ǁǕǁ ǀNJ NJǍljNJƾƼljDŽǛ ƿNJǍǏ - ǀƼnjǍǎƾƼ NJƼǙ Al Ahmadiya School ǪǮ - ǦǬǷǧǜ ǭǞǪǤ ǠǞǡǬǤ Ǡǧǻ ǯdzǡǩǤǦǪǞ Ǟ ǟǪǠǯ ǏǢǡ Ǟ ǮǪ ǠǜǧǡǦǪǡ ǞǬǡǨǻ ǴǦǪ - ǧǜ ǫǬǤǞǧǡǦǜǧǜ ǯdzǤǮǡǧǡǥ Ǥǣ ǠǬǯǟǤDZ ǭǮǬǜǩ NjǡǬǭǤǠ - ǭǦǪǟǪ ǣǜǧǤǞǜ ǭǡǨǸǤ ǦǪ - ǮǪǬǷDZ Ǥ ǭǮǜǧǤ ǪǠǩǤǨǤ Ǥǣ ǫǡǬǞǷDZ ǹǦǭǫǜǮǬǤǜǮǪǞ ƾ ǟǪǠǯ ǹǮǯ ǴǦǪǧǯ ǝǷǧǪ ǬǡǴǡǩǪ ǫǬǡǞǬǜǮǤǮǸ Ǟ ǤǭǮǪǬǤdzǡǭǦǤǥ Ǩǯǣǡǥ NjǪǭǡǮǤǮǡǧǤ ǴǦǪǧǷǨǪ - ǟǯǮ ǯǞǤǠǡǮǸ ǦǧǜǭǭǩǷǡ ǦǪǨǩǜǮǷ ǭǪDZǬǜǩǤǞǴǤǡ ǭǞǪǥ ǫǡǬǞǪǣǠǜǩǩǷǥ ǞǤǠ ǫǪǝǧǤǢǡ ǫǪǣǩǜǦǪǨǤǮǸǭǻ ǭ ǭǤǭǮǡǨǪǥ ǪǝǯdzǡǩǤǻ ǮǪǟǪ ǞǬǡǨǡǩǤ ǫǪǭǨǪ - ǮǬǡǮǸ ǩǜ ǫǤǭǸǨǡǩǩǷǡ ǫǬǤǩǜǠǧǡǢǩǪǭǮǤ Ǥ ǨǜǮǡ - ǬǤǜǧǷ ǫǪ ǦǪǮǪǬǷǨ ǯdzǤǧǤ ǠǡǮǡǥ Education 14 | $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=