Russian Emirates # 11 (January - February 2006) - page 13

#64*/&44 /&84
EAA &UJTBMBU E?E EOAEO AEIAIAIAE «EEAEE UIE?E E? EA
AI?CUO?AE OIE EE? A?NEOAI EEIO?II?E??IO ? EIEOAIIA
EIA??IAA?OAA IIECO EIA?CA??IACOEE?E E?OA?I? A I E?I
IAA A?AA ??CE EAI?ECO?E ?IIIAO I A?AEIAIAIE??EEEA
IIEIEEEA
?? AE?AE OIE EAEE EIAAEIAUIAA IAA ??CE
EIEA?EE E? EI?I?IEE ?I?OAEEA ?IIEE? .JUUBM 4UFFM
?IEAC? ?¦IA?EIEAII?CO? ¦?? ?? EOAEA??AIA AE?
OAEAA A?EEE?E IE??IAU ACU ??I?AE?
» EOAEO AE?ECOE? IAE OIE IAAC?C? ?I? ACU ?EA?I?
OAEAU UIE?E E?OA?I? ?EIIA?III?I ACU EEICAAIUOAA
EIEA?AA EIAO?E EIEAA?AC? UIE EII???UIO ? EI??E?EE
EECA ?IEEAIACOEIU ?EIO?I I ?A?IEIEE «AEOI?EE
AUIAE U?I EIAAAAAEI? U E?O?C? AO? ? E?A
?EA?
«AEOI? ? I?E? ?IAEU A?EC?IAC A? ?¦IA?EIEAII?CO?
EACCAEEE? AECC?IE? ? E? A? EIEA?CA EEOIA A?
EUIO EACCA?IAE? «IA UIEE E? EIAAIIEEIIACA ? AE?E
?EIA IICE?AU EE IAOAEAU U?ECE?AOAI?AN A IEOA?COE?N
EIE?CAE ? I??AA EEAAIEAA?OAU EIAAEIAUIAU
?? EIIOAII?CUAE IIIE?AA ?EEIIECO E?A IAE ???
??EECEUUIIU UIA IICE?AU ©???EIEA EIAAAA? ? ??? U
??C? E? ?¦IA?EIEAII?CA? A ?IIIAIAC?IO I II?E?EAI
I?EE A??EA? ?? AE?E?EIACAIO E IEE OIE EEA ?IAAI
EIAAII??CUIOIU AAA???II?COE?A EIO?I A OAIAA EEC?E
A? U IEII??CU ??I E ??EECEAEAA ?IIEEEA .JUUBM 4UFFM A?
E?UA?IACOII? I?IIOAI?EE?N E? CAI
¦?? AA?AIIEE ? I?E??N ??OA?E ?AAAI? ??
EEIAIACA ?? AA?ACO ?CA «EEAEE UIE?E ??
EIAIIIII?E??CA EIA EEAEAI?EAA AE?E?EI? EAAAI
UIEA AEEEA A °EEAEE IEAAAII?AU AE?AIIAOAUE A
EIA??IAA?OAA °¤« U?CUUOAEIU IAEAIO E?AOA
?COE?E EIAAII??AIACAE AA?ACO ?CA E? ??I?AEA
¦?? ?? EOAEA??AIA ??AEEIIO I??E?E AE?E?EI? ACU
??OAA III?E?
?I? ?IIIAO? ??C? EOAEO ??AEEA IAAO?I E? ??I?AEA
EC?EAIIAIIU ?EIII?EE?AIO I?E?EAE?A U?EEEEAOAI?AA
AEE? A EEUIEEI EE?I AA?ACO ?CA ACU E?I ?AIOE?
AEIAIAIAE ®??AA ? I?E??N ?IIIAOA E??E??IA??CIU ?EE
IEI ?EAEEAEEA EAIAA?OA EEII?E?E EEII? ¤COAO??I? ?
EEAI?IA?EEA IEI??CAEAA EIAAII??AIACOII?I AA?ACO
?CA ? E?OAA III?EA «EAO?I?A??U EEII EIA UIEE
EII??IIU ?E ?C?AAEAA ?EIIA?III?? ? UIE AE?OAI OIE
? A?E EIEEOAEAA A E? A?E IAIIAIEIAA ?IAII AAAII?E
??IO A??EE? ??I?AE? ?EIIA?III?AEEEA AEIOAII?E EA
IECO?E EII?EAIIU I E?I EE A EIA?CAO?I AE?AIIEIE? OIE
EEA?ECAI EIE?AIIA EEAAIEAA?OAU ????EA AE?OAIACO
EE I?ACAOAIO A? ?IIAEEEIE? A EE??IAIO EEIIIECAEAU
? ?UAAAI IO?IEE EE?I? AA?ACO ?CA E? NEIAE
ICIOOAIO IAIIAEI IEI??CAEAU EEIIEE A ???AIIA A? E?
IIE?AEO EAAAIE?IEAE?N II?EA?IIE?
¦??AA AO? ?EEIEI? E?IIAA?CAIO ?E ?IAEU
??OA?E ?AAAI? ? ???
? IEE OAICA E??E??IA??CIU EIEA?I IEAA?EAU I?I?
AEI?E UEAI?II?E?E AIIE?C? ? E?OAA III?EA E?AA?IIU
EEE?E EEIAEOA?COE?N EEAEAIOA?E? ?IE EA IECO?E
IIIAII? EE A AACE??A CUAA A?AEIAIAIE??EE?A ?
AAA?EAA EIAAEII??CUUOAE AE?EIE?OAU ??II?COEIU
??? ACU ?EAI?IE? I?? A ACU ??I?AE? ?IE EEEEAAI
E?OAE ?AAEAIEAE?E U??A?IA?EAA E?EAEA??IOIU EE?
IEE A EECIO?IO AE?EIE?OAU E EAA?AAAEEIIA AA EAI
??N II?
?IE ??E ?ECOOA ?IA?E EEEI??ACEIO ? ?EAI?I?N
??EAO?IACOE?U EEII??U I???C?? EI??EAAE??EE?U
E?OAEA AIIAOUEA u ?EEE?EAAA $IBSMPUUF "OOF ?AA
E?I?I?N I????E? IAA?AC I?AEAI EEA?E ICE??
?AIAAI ??C AI?AA ®E??IA?
FC...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...BC
Powered by FlippingBook