Russian Emirates # 11 (January - February 2006) - page 22

?E ?IAEU EAIEEIAUIAU UEAI?I EIAEAE?AI EEEAAII?E
?EIIAA IE ?IA?E EAI? A AN OAICE IAIOAAEE EIA??O?AI
?ECAOAII?E EAIIE?N AAIACAA ©? I??AN ICAO?N ???
¬A??? AAAEO ?AEAI ?II?C?A III?A °AIIA??CO AE?EA
EAI EAE??OE?EA CEIAIAUEA 7JTJU
8JO A 5IF -FYVT
3BGGMF ¦?AA?A AAEO I?A??I???UIIU AECEI?A ICAI?A
A A?? ?C??E?N EIAA? ??IEEE?ACO -FYVT u -9 A?
I?IUO AAIN?EE? ACA &4 A? I?IUO ECUI
I?IUO AAIN?EE? E?CAOE?EA
? I?E??N °AIIA??CU EI??EAAIUIIU EA IECO?E OEI
EE A AACE??A ?EE?AIAEOAA A IAIO?AE?A IEEIIA?
E?A IEIA?EE??EAU «E?CEEEA?A ?EAE?N ?AAE? IEEI
I? E?IC?AA?UIIU IEIA?EE??EAUEA E? ?EAE?N C?A?N
?EE??EA EEA E?IIIEE A?A?AE?EE A ?AEAIAI?AE?EE
??I?EAAE E? AEI??N EE ??IN?E?E A EIII?EE?E I???IA
?C??E?E IE??IAAE EI?AAEA?? U?CUAIIU ¦I?E? EAI? EE
?EEE?E I??O??E I I?E?E ?ECOOAE ? EAIA EIAAE??E
?EEAEE
©?I?OAEE?U EIE?I?EE? ??CUO?AI ? IA?U IEIA?
EE??EAU ?ECI?AA ??II???I ???III?????EIE?U ?EIE
?I??AU? ?EE?III? E? I?EEA CIOOAA EIA?EIE?CAEAA
EAOA A E? I?E?A ?ECOOEA ?ACEIAEAA CAAE?EA OEI
??IIIECAEAU AACO?AEE? IEIA?EE??EAU EE EECA?EAU
E? OAI?AIAEO??N ??IIIECAEAU E?I?OUIAIIE? A ?AI?A
I?AN ??IE??IE? ?EA ???E? A AAA?AOAIEAA ???EAEE?A
OEI? I AIEECOAE??EAAE ?AAAI?AI?E? ?EIEI?A IIII?
A??UIIU ? ¦IA? E?I?A A ??IAEAIEEA AAIA?EA? ? EE
??NEAE?E u E? ICAOA ?CO A?
©? ?AAAIE?IEAE?A ?AIIA??CO EIA??A ? A?A A EA
IECO?E? AAA?EAEE IOAAA?UIIU EEIUA?? ?IAEAI
EE AA?AIIE?N EIA???EIE? ? AN IAEAIII?IA EEEAEE
AA?A? AIIO I??AA A?EI? ??? ?CUA ??E? I?AE? IE?
OFX BHF A GVTJPO «IE?I?EE? ?EEOAIIE? EN??I???AI
I??AA EAIIAAI?AA AEAAAI?AA A ?I??I?AA EACEAAA ©?
EAIEEIAUIAUN -BZBMJ %VCBJ ??IIIE?UI A??AA? IE ?IA?E
«AIIAAI?E?E A?CA?? ??CUO?U I??AN E?UIIIE ??? ???AI
±IIAAE ???IA A ?CAAIAII ±?IA «I?I?A ??II?IAU
AIEECEUUOAA ?C?IIAOAI?IU EIA??I I??EEIAEAEI?
 I??AI?AA
FC...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...BC
Powered by FlippingBook