Russian Emirates # 11 (January - February 2006) - page 27

)05 */5&37*&8
?ECOOAE IIIAEE ? AICA A E?NEAAIIU ??C?AOA? IE
O?IIE ?II??I ?EEIEI E AE?AIAA
?EA ??CE EOAEO EIAUIEE EIEAN?IO EE ?AIA?E?EA
CAEAA AIEAAI? EI EIACU #VSK "M "SBC AE -F
.FSJEJFO .JOB 4FZBIJ ?AIIEEA ICE?E EECEAO?
AI??AO? ?EA EE?II IA?A EEA?ECAIO EA IIIEAIO
???AA EEE?CE AEE? ?AECO I?EE?E ?I?IA?E?E ECUA?
? ?EIEAA EEA EA EI?AI?UI I ?IAIOAN EE?ECAEAA
I?EAA III?E? IE ?E??III?E ?EIEIEA EIAE?ACAAAI
?IAE ?AA AI?CUOAEAU ? EA ?EEI IE EAEEEI
A?EAEU ? ?EI??A E? EEIIIE?AE EOAEO
EEIEEAIOA?E EEI?ECO?I AACO? E?IE?AIIU ?EI?AAE
??IIIAA OAE ?EIIAEAO? IE I?E?A CIOOAA IO?II?A
EIA?E? EEA AACAOEIU A?IIIEA?I ? EIACA IIIEAE
?E? A?A?EI??N?
? OAE AA INEAA I??A A ?EI??? ?? IEE
OIE ? I??A EIEAA??UI EIAAII??AIACA
E?OAEE?COEEIIAA ? ? ?EI??A EEOIA u EIEAIAC
?IAAEEA?AAAA u EAEEA IECO?E I?AEAOAA
OIE AAAIO AAAII?AIACOEE I?EIEAIE??CEIO
?EIEEEECAIAOEEA E?OAII?E ?AA ?IA I??AAIACOEE
EIEEIUIIU AII? ? AII?I IEAA?E ?C??EEIAUIE?A
AE?AIIAOAEEE?A ?CAE?I ACU AE?AIIEIE? AA ?IAN
III?E AAAII?IUI EIEAI?OE?A ?I?EAO? I IEIAAEAEA
?EIIA?III??EA I?A?A??AIIU AE?I?IIII?III? ? E?
A?AA I ?AEEIII?EO?EA? AA ?CAAEA?E A?II?AAOU
I?AE?I?IOIU EA??? EA EEAAE
?O? E? I?? EA EEAAE ?I?EEIEE I?IEEIUAAIOIU
IAEA AAEO??EA ?EIEI?A AIIO I ¬EIIAA ?AAO I??AN
IIAAII? ?EIEI?EA I?IEEC???AI III?E? IAAO?I
?EAEEAEE EA?E?A? IAA EA ?IAAI ?? EEAAE
EIEIIE ?IE?IOIU ? AECEIA EE E? E?E EE?? IAAAI
?AUAU A? E?A?EEE? ? I UEAI?IOA? AAAII?AIACOEE
EEAEE EEIOAIOIU ??? A ?IA? I?AEAO?IO
IE?II?AEE?A A EIA?CAO?EE?A IIAAII?? OIE??
III?E? EIEO?AI?C?
¤ AICA ¬EIIAU E?OE?I I?A?A??IO AE?I?IIII?IIII
IE?II?AEEE?E ?AE?EIAIE??EAU IE I E?I ?IAII
EEIIIEAE? I??AA EIACA ?EIEI?N EAI A EA ?IAAI
EA?AA ? EAIA ¤ I?AI? IIIAAE? E??EEAO
A?I??EI?AI ? EECEIU IACI ?AAO I E?I AIIO ACU
UIE?E ?IA ?EAEEAEEIIA ACU I?A?CAOAEAA A EIA?N?
U?EIIIAAE? I?A?AIAU ??COEAECE?AOAI?AN ?IIEIIE?
A AAI??EAO ?¬EIIAA ?EI?AAE ?ECOOA EIAAEIOAII?
u A EIAAA A IA?II? A NIAEAAII?AEE?A ??CAIAA A
IEA??COE?A EIAIEAE?A E?EUIEA?A ¤ EA IECO?E
? ?EI??A A «AIAI?II?A II?E? I E?I E?IEEE?U
©AE?NEAAEE ?I? UIE ?I?EEIEE IA?C?EAIE??IO A
EIEE???EAAIE??IO EA A?CAU IIAAII? A IAC ??? UIE
AAC?UI AII?AA III?E? ¤ IAAICOI?I? EA A?II??UI
IA?U AA?IO?
? ??OAII?A EEICAICE?AU ¤EIA? ©A?EC?A?AO
I??A?C OIE ? NEAA EEAE?E?N EEAAAE? A ?IIIAO
E? I?EEE ??IE?EE IIE?EA EIAE?IAI?AIIU
EAE?C?A EE?I E?OAEAU A ?A?AEEEEEAE?EAU ???
EEEUCA OIE IA?EAEU ? I??A ?ECOOEA ?EAE?EAA
IAACUAIIU AEAEEE IIII?AE ?AAEAIEAE?E A
AE?AIIEI?E ?IE EOAEO EIAUIEE IE?AIIU UIEEI
EAE?CE IEEIE?II?IAI A ??O? I??EI? EE ??EII?I
IIII?EUA?OEE?E AIIE?C? ? ???? u EEA??C EE
AIE? E?OAA ?AIAA?
?EI??AOA IAN?CA ?EIIAEAO? ??EI????
EII?C?IO ¤ AICA ?E?A? EA?IAO A?OAEAI IAIAOA
A EIAN??IAI IEI?? EE ¬EAAEA EIEI??CUAIAIO E?
ICAOI ?CO ???IIE ?AA ??I ?IIIAIAI ?EEI?E?I?AN
E?EE EA??IAE?A I?AI?
?AIAAE??C? ¤IAE? ¤??EE??
FC...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...BC
Powered by FlippingBook