Russian Emirates # 11 (January - February 2006) - page 30

¦ECAOAII?E EEIAIAIACAA ? I??A ? EIA??IACE
I?IUO OACE?A? OIE E? I?IUO ?ECOOA OAE ?
?EAI A E? I?IUO ?ECOOA OAE EAAA?CA IIIIEAIACA
¦EEE?EAU 'BJST &YIJCJUJPOT u EI??EAA?IEI ??II???A
I
?EA? EOAEO ?EIAAIIU I?EAEA IIEAN?E A ??C?
EIE?E EIEAOAE? II?E?EAII?EE AE?II?EAEI? ?I?AA?E
I?EA ??A?OAA I??U
?AE??E IIEAN CU?EA ??II???A I??E?E E?IOI??? A
IIE?EU EOAEA??AIIU EIAAAA ?IA?E A? IO?IIEA??EA
A EEIAIAIACUEA ?IAIACUE A IEAOA?CAII?E ??A? ?EI
EAOAI?EA AEAIIIIAA ??CE E? OIE EEIEEIIAIO A OAEI
IAA?AIOIU ?AAIICE?E?EA ???EIAI?EA IIAAA ?EEEI
IIE?? ?I?AA?EI?EA ??A?OAA ?EIEOAE ??? A ?IA?A?
??CA ?EEE?EAA "JSCVT A #PFJOH ?EIEI?A EIAAII??ACA
E? IIA AIAIACAA I?EA EE?AE?A u IEI?EOE?A E?II?
AAII?AA C?AEAI? " A #PFJOH ¤ AICA ?EIIIE?
? EEAEE ??CE I?AAAIO ?? I?AIAAA? E? E??AIA
C?AEAI? ??II??CAEEEE ? E??ACOEEA ?EEE?EAA "JSCVT
? A?E CAIE?A ??OAII?? u ?E ?IAEU AAEEEIII?OAEEE?N
EECAIE? IE IEI?EOE?A #PFJOH ??C ??II??CAE E?
CAIEEE EECA A ?IA AAC?UOAA EE?CA EAE??EEAIOIU I
A?E IIIIEAII?EE EE????? ?EIIIA ?AC?UOAN ??CE
EIAAEII?IEOEE EEUIEEI EOAIAAO ? ? ? AA?E E?EEE
EAC? EOAIAAA ?EIEI?A ??III?A??CAIO ? E??AECAU ?
¤ §AEAE? ? CIOOAA A?E ?IAEAE? ©? I?EEE AACA UIE
AAEIE?E OIE ?IA EEIAIAIACA ??II???A EE?CA A??CUEIIO
? I?CEE CU?E?E ??II??CAEEE?E E? EECA I?EECAI? A
EIAAII??AIO IA?A ??? A ?IA? E? UIEE CAI?IACOEEE
?EE?I?IA EEAEE EIEI??AIOIU A ???AA EIA UIEE ?IAII
EOIOAEAU I IEO?A AIAEAU ?EE?EII? A ?AAEE?IEEIIA
?AAO UIE IA?EAEU ?I?EECAIE EIEE?OCAEEA?A? IAO?UI
A? E?I u E? O?E E?E CAI?IO EE EE?II E?IIIEAIO I??AA
?IAEAE? ?E?A? ???AI?IO ?IAAE E? I ??EA u E?II?AA
I? ¤ ? UIAE ?IAEAE?E EIAEE EIAAIA ?E ?IAEIIAAA
?C??E ???AI?IO IAA IA?EAEU AIIO AA OA?E u IAEE?IAO
E?A I?EECAIA?A #PNCBSEJFS E?
E?II?AAIE?
O?IIE?A 3PZBM +FUT IIEAI C?AEAI? ?AIIECAI?
©?AE I??A?IO OIE IO?IIAA ?EEE?EAA AA ¬EIIAA A
III?E ©? I??AA EOAEO EEI?AE??CE ? EAI?IU EOA
IAAO ??CE EIAUIEE OIE I??AA EUII? ??A?OAEEEEA
AEAIIIIAA ??? ?¦? INE?E? ? I?E??N EAAAIE?IEAEE
?E IEIIIAEAOAII?? A IE?EAIIEE I ?EEE?EAUEA 5IBMFT
-JFCIFSS "FSPTQBDF .FTTJFS %PXUZ *OUFSUFDIOJRVF # &
"FSPTQBDF )POFZXFMM "VUSPOJDT *QFDP 1FSLFS 1PXFS+FU
)BNJMUPO 4VOETUSBOE (PPESJDI EIAIIIE?UI ? ??EII?I
IE?IAEAEEE?E E?II?AAII?E?E I?EECAI? EIAAE?AE?
OAEEE ACU EECAIE? E? ?EIEI?AA A IIAAEAA A?COEEIIA
I?IIIEUEAU ???AI EE?E?E I?EECAI? I?IIOAI?EEE?E
E?
E?II?AAIE? ??C EIAAII??CAE E? IIAEAA
?EEE?EAA ©A ??CE EI??A? ? UIEE ?EAI IIECO CU?A
FC...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...BC
Powered by FlippingBook