Russian Emirates # 11 (January - February 2006) - page 31

%6#"* "*34)08
E?N AIAIACUEA EECAIE? AIIIA?AIACU I A?IE ?IA
EEAA?A??OAA ?EAEEEA IANEA?A AE?EAEAIE?E ¦? ??CA
??II??CAE? ? E??AI?N
¦IEEA IE?E ?EIEEI?OAU ?¤I?II? ??EII??UO?U AE?
EAEAI?A AIIIA?AIACA I .,* IIAE?AAI? »? A
I?EECAI? ?E?A?AA ACU IIOAEAU EEA?IE? ?A E?O
U?AC? E EECIOAEAA ?IIEEE?E A???A? EI ?EEE?EAA "JSCVT
E? AA?EIE?CAEAA ?EEECA?IIUOAN ? I?EECAI?E ?
¤A?AIIE?A E? ?AIO EAI AIIIA?AIACA ?¤? ??EEC
EUCA EA?AIEUIE?A ?A?II? ??IOA?E EACEI?A? ? EA?A
E?A I??AE ©? IIAEAA ?EEE?EAA ?¤? ??CA ??II??
CAE? I?E?A IE?IAEAEE?A I?AI??EI?A ¦? ? E?C?IIA
?EAEEEA ??A?OAA ?E?A ?IIEE?A IEIIAAI?AA IIAEA
EE II?AAOAA EIAAII??AC ?¬EIE?EIEEU?IEEII? ?EIE
I?A EEU?IU
?EA? EIEI?AAEE??C I?EA EUIACAI
EAA U?ACAA
?? E?I AIIO A???A? E? ?EAEEIU IANEA?I E? IIEEI
EEIUA?? EACCA?IAE? 64% ?EIEI?A AECAE? ??IO
??EECEAE? ?
?EA?N I?AIAEEEIIOU EE?I
I??A?IO OIE UI? OA?I? II??ACOE? I?? ??? ? ?EA E?
EEAEAI???AE ?EEII??IE? E? IIEEI
EACCA?IAE?
64%? u I??A?C AI?AA ?AEAAE? ?AEAI?COE?A AAIA?
IEI ?¬EIE?EIEEUI?EEII?? ?E I??AA EIEAIAC OIE
E?OAE? EEII??E? IEIIAAI?EA IANEA?A ?
?EAI
IENI?EAIOIU E? IIE?EA
?EA? ©? IA?EAEUOEAA
AAEO ?EEE?EAU ?¬EIE?EIEEU?IEEII? ?EEIIECAIIAI
U?IEEII? IEIIAAI?AN ?EEIIAAEAA A U?CUAIIU EAEAE AA
CAAAIE? E? EAIE?EE I?E?A ?EEIIAAEAA
¦IEEA EIEAA?EAAIACAA E?II?AAII?AN A ?EAE
E?N I?EECAIE? ¬EIIAU EIAAII??CUCA ?AIIECAIE?A
A??EA? AA ?EI??? AE ?ACU ¦?A?EA A ¬EIIE??
E? EEI ?¬EII?AIIEC? ?EA IIEAOEE EIEA?UI ?
?CAAEA?EIIEOEEE IA?AEEA I?EA ?AIIECAI? EIE?OAE
E?A ?IAE EAE?NEAAE?E ACU EAAAIE?IEAE?N ICIA?
EAAAOAE? ??I?IIIE? IIOAEAU EEA?IE? EECAOAA ?AI
IECAI? ?E?A?AA A I A
®I?AAOAEEEE ? AI??AI?EE ??A?I?CEEA EIAEAE?UI
IO?IIAA I?EECAIEIIIEAIACA AA ??I?AE? ? UIEE ?EAI
?AA?I?AA ??A?OAEEE?A A??EA ???A?EI? EIEAA?EAA
IACO AE?EAEAI?N ?© EIAAII??AC EE?AE?I u E?II?AAI
I?AA I?EECAI ?© I?IIOAI?EE?A E? E?II?AAIE?
??? IOAI?AE AI??AI?EA ??A?OEI EOAEO AACE??E A
EAIIEA?IA?E?E ACU E?OA?E EIAAEIAUIAU I IEO?A AIA
EAU A??CUOAEAU IAACE?? u EIE?EEEAEIAIE??C EIAA
II??AIACO ICIA?? EIEA?A A??EA? u ?? A??EE I IIEA
NEE EIEA?AE E?OA I?EECAI? E? ?CAAEAE ?EIIE?A ©?
??A?I?CEEA
?EA? E? EIAAII??CUAE IE?IAEAEE?A
EEAA?A??OAA AA?AIIE?N EEAACAA A EE?AE?A ©?OA
AEAAEAI? EIIOAII?CUUI IANEAOAI?EA IEEIE?EAAA
EAA ?IECAEEEA IANEA?A ? I??AN III?E?N ??? AIAU
¤EIA?EAU ??AEAI ©?E EOAEO AEIAIAIEE I??EI?IO E?
UIEE I?E?A ?E EOAEO EAIIEA?IA?E?A?
±EOAIIU I?II??A?IO E?E ?IAE OIE EIEAINEAACE E?
? I??A ? EE ? I?E??N EAEE?E ?EIEI?E?E IAEEI
I?A? UIE EA?EAEEAEE «EC???U OIE IIEAI EIEAIAIO
EA?AIEUIE?A EIEIIE ?ECE?E?IIAAIACOE?A IIEANA
E?OAEE?COEE?E EAIA?EAOA?? ??? u ??A??EEE?EAA
&NJSBUFT ? AACA IIE?AIOAEII?E??EAU E?II?AAII?AN
A ?IIAE??N EAIA?EAE? A ???AAAEAU AN E? ??OAII?AEEE
EE??A IIE?AEO ¦EEE?EAU ?EIEI?U EIEAIAC? ? UIEE
?EAI I?EA CAIEAA U?ACAA IAA IA?EAEU A?EAE?AI
A EAIIE ? IAAIAE?A ?AAIOAN EAIE??N ??A?EAIA
?EAOA?E? EEICA #SJUJTI "JSXBZT A -VGUIBOTB EE IIE?EU
?AAEE?IEEIIA A IAI?AI? EIAAEII??CUAEE?E E? ?EIII
?C?AAAI I?EECAIE?E E?I?EE AA IIEAIIE?IAEAE
E?N ?EAAIOE?N IIAE? ??CUO?U ? ? ?
#PFJOH u
A AII?AA A IAA A?U?AC? E EE?IE?A
EAI?ECO?AN ?UIE?IIE? ? ¤EU ?EEE?EAA &NJSBUFT
??A???AI A??EEEIU ?EIAEIIO I UEAI?IOA? A AI?IAE
EAA I??AAEAA I IEA O?IIA E?II?AAIE? ?EIEI?A NEIO
I?A ?EIEECOAE??CAIO A? IICI??EA
?IE?? A??EEOAIO E? EEIAEAIIAOEEA EEIA EIEAOI
u EEICAAEAA IAEAAEOAA EIAOAII?AEEE?E I?EECAIEI
IIEAEAU A EIE?I?EE? EAAAIE?IEAEEA AEIA?I?OAA ?
I?AIA ?I?AA?EI?EA ??A?OAA EEA?ECUUI E?AAUIOIU
OIE ?I?EIA A I IEIIAAI?AN ??A?EAIA?EAOA?E? EEU?UIIU
C?AEAI? E? ?EIEI?N ?IAAI EIAUIEE A ?AAEE?IEE CAI?IO
? I?AE?A III?E? EAI? ¤ CEAIE? AA IE?AII?E?E EIEOCE
?E ?§AI?AIA I?EECAI?EA ?UIE?CEI?? EA ?IAAI A?IO?IO
??? EAIEAOE?U OII?? ? II?EAI EE??E ICE??EEE IE?IA
EAEE?N A E?AAAE?N IEIIAAI?AN ??A??EEE?EAA IECO?E
? EAEEE IUAI I ??UIE?CEIEE? ?IAII A AN AEAE? ?EIE
I?EA EE EI??I II?EII ?EIAAIOIU E?II?AAI?
?EI A ?I? ?IIIAIAEIU ? I??A ?
?EAI
«E?E?EIAE
?CAE? ?CONE?I??U
FC...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...BC
Powered by FlippingBook